Р    Е     Ш    Е    Н   И    Е                                   

                                                                     № 7

                                                  Гр.Нови  пазар,15.01.2016г.

                                                  В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

   Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание,проведено на седемнадесети декември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                                    Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                                   Секретар:В.  В.               

                                                              

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.д.№871 по описа за 2015 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

     Делото е образувано по положителен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК, предявени от А.М.А., с ЕГН:**********,***, действащ чрез пълномощника си адв. Б.И. ***, с цена на иска 874.30лв.

      Ищецът –А.М.А., чрез пълномощника си адв. Б.И., твърди в исковата молба, че е собственик по давност на следния недвижим имот, а именно: НИВА в землището на с.Д., с ЕКАТТЕ ***, общ.К., обл.Ш., с площ от 5.172дка /пет декара сто седемдесет и два кв.метра/, трета категория, в местността „Я.”, съставляващ имот №051183 – петдесет и една хиляди сто осемдесет и три, по плана за земеразделяне при граници и съседи: №51184-Нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, №51167-Нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, №51171-Нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, №52172-Нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, №51182-Нива на Н.И. А. ***. Ищецът твърди, че към настоящия момент, този имот е част от Поземлен имот №183 в кв.63 по плана на с.Д., общ.К., като същата е изключена от регулация и е земеделски имот.

            Сочи,че е роден и там е израсъл от дете. Никога не е преставал да владее и свои този имот, като и с никого не е имал спор за това.Останал изненадан, когато решил да се снабди с нотариален акт по т.нар. „обстоятелствена проверка” и получил скица във вида, в който я представя като писмено доказателство към исковата молба.

            Твърди,че владее имота, но не може да се снабди с необходимите документи за собственост, за да се разпорежда с него.Заявява,че никога не е загубвал владението на този имот, но е възпрепятстван да се разпорежда с него, поради тази промяна на регулацията, въпреки, че се легитимира като собственик по давност. При опит да се снабди с нотариален акт по чл.587 от ГПК, същия остава изненадан от това, че в скицата е записано, че спорния имот е „общинска частна собственост” на Община К.. Макар и чл.86 от ЗС да гласи, че по давност не могат да се придобиват „държавна или общинска публична собственост”, а този имот е „частна общинска собственост”, ищецът не може да се сдобие с нотариален акт по т.нар. „обстоятелствена проверка”. В исковата молба се твърди, че до настоящия момент ищецът си заплаща данъците добросъвестно сам за спорния имот и поради тази причина, приложената към исковата молба данъчна оценка е на негово име и е записан като „собственик”, за което представя  и писмени доказателства – квитанции и дубликати от такива за платени данъци. Единствената възможност да си потърси правата били по съдебен ред.

            Предвид гореизложеното, ищецът, чрез пълномощника си адв. И. моли, да бъдат призовани на съд с ответника Община К. и след доказване основателността на иска, изложен в исковата молба, съдът постанови решение, с което да да го признае за собственик по отношение на Община К., на описания спорен имот.

            Моли, да му бъдат присъдени направените по делото разноски.

            Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответника Община К., като в срока по чл.131 от ГПК същият представляван от Т.М.Ф., ВрИД кмет на Община К.(съгласно Решение №494 от 23.09.2015г. на Общински съвет К.) е депозирал писмен отговор  на исковата молба. Счита исковата молба за допустима, но така предявеният с нея иск счита за неоснователен и го оспорва изцяло.

В тази насока ответникът излага и своето становище по обстоятелствата, на които се основава иска на ищеца в исковата молба, а именно:

            1.1. Ищецът твърди, че по силата на давностно владение е придобил недвижим имот, с начин на трайно ползване – НИВА, ІІІ-та категория, представляващ имот №051183, находящ се в местност „Я.” в землището на с.Д., ЕКАТТЕ ***, общ.К., като твърди, че никога не е загубвал владението върху имота.

            1.2. Оспорва изцяло това твърдение на ищеца. Ищецът не е могъл да придобие по давност правото на собственост върху процесния имот по причина, че същия имот попада в приложното поле на чл.19 ЗСПЗЗ.

            2.1. В исковата си молба ищеца изрично е посочил, че процесния имот е „общинска частна собственост”.

            2.2. Не оспорва този факт и изрично заявява, че процесния имот, представляващ имот №051183, находящ се в местност „Я.” в землището на с.Д., ЕКАТТЕ ***, с начин на трайно ползване – НИВА, ІІІ0та категория, е земя по чл.19 от ЗСПЗЗ. Същият доколкото е с предназначение за земеделско ползване, предвид начина му на трайно ползване – НИВА, извън регулация е и отговаря на изискванията на чл.2 от ЗСПЗЗ, представлява земеделска земя, която е придобита от общината по силата на закона, след проведена административна процедура по чл.19 от ЗСПЗЗ, като в хода на тази процедура имотът е предоставен на общината с протоколно решение № 3 от 11.11.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД 27-122/14.11.2008г. на Директора на ОДЗ гр. Ш.. Това е предпоставка за издаване на акт за общинска собственост. Именно това протоколно решение е основание за придобиването на имота и за това законодателят е предвидил в чл.19, ал.3, изр.ІІ-ро от ЗСПЗЗ, то да се вписва като основание за съставянето на акта за общинска собственост на имота.

            3.1.В исковата молба се твърди също, че ищеца никога не е изгубвал владението върху този имот.

            3.2. Оспорва изцяло и тези твърдения на ищеца. Както е посочено по-горе в т.1.2., ищеца не е могъл да придобие по давност правото на собственост върху процесния имот, дори и да го е владял „владее и свои този имот” – както твърди, защото по отношение на имотите, попадащи в приложното поле на цитираната разпоредба – чл.19 от ЗСПЗЗ, правото на собственост не може да бъде придобито по давност, доколкото за тях законодателят е предвидил изрични ограничения и забрани за това, а именно – чл.5, ал.2 от ЗВСОНИ и § 1 от ЗР на ЗДЗС.

            Ответникът оспорва изцяло иска и обстоятелствата, на които той се основава, като излага следните аргументи:

            Процесният недвижим имот, представляващ имот №051183, находящ се в местност „Я.” в землището на с.Д., ЕКАТТЕ ***, с начин на трайно ползване – НИВА, ІІІ-та категория, е общинска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ. Имотът е предоставен на община К., след проведена и приключила процедура по чл.19 от ЗСПЗЗ, при която със Заповед №РД 27-122/14.11.2008г. на Директора на ОДЗ гр.Ш. е одобрено протоколно решение № 3/11.11.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, в което процесният имот е описан под №41 на стр.22 от приложение №1 – неразделна част от протоколното решение.

            Съгласно чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници (която е част от КВС) земите стават общинска собственост. Процедурата за определянето на имотите почл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ се извършва от специална комисия, назначена от директора на Областна дирекция „Земеделие”, като условията и редът за определянето на тези имотите се уреждат в правилника за прилагане на закона (чл.19, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ).

            Съгласно чл.45в, ал.2 от ППЗСПЗЗ, общинската служба по земеделие предоставя на комисията по чл.19, ал.2 ЗСПЗЗ извлечение от регистъра на имотите към картата на възстановената собственост по начин на възстановяване на земите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ и осигурява достъп на комисията до картата на възстановената собственост в частта за имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ. От тази разпоредба логично следва, че определянето на тези имотите се извършва въз основа на данните от влязлата в сила картата на възстановената собственост (КВС) и регистъра на имотите към еня. Това, че предоставените данни в тази процедура са от влязлата в сила КВС е така и предвид трайната практика на ВАС, според която, в производството по определяне на земите по чл.19 ЗСПЗЗ, административният орган, т.е. комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ не може да прекроява влязлата в сила карта на възстановената собственост – не могат да се разместват границите на имотите, нито да се извършват поправки на явни фактически грешки, допуснати в КВС, точно защото тя е влязла в сила и законодателят е предвидил друг ред, по който могат да се правят поправки и изменения на КВС.

            В приложното поле на чл.19 ЗСПЗЗ попадат само земеделски земи, които подлежат на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ, но не са заявени за възстановяване в предвидения в закона срок и в този смисъл са останА.след възстановяване правото на собственост. Процесният имот е подлежал на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ, защото е бил включен в одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници и в регистъра на имотите към картата на възстановената собственост по начин на възстановяване за земите по чл.19, ал.1 ЗСПЗЗ, което е видно от Протоколно решение №3/11.11.2008г. на Комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.

            По отношение на такъв имот, който попада в приложното поле на чл.19 ЗСПЗЗ правото на собственост не може да бъде придобито по давност, тъй като с разпоредбата на чл.5, ал.2 от закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти (ЗВСОНИ) изрично е указано, че по отношение на имоти, правото на собственост върху които се възстановява по реда на ЗСПЗЗ, изтеклата придобивна давност не се зачита, а такава започва да тече от 22.11.1997г., а съгласно разпоредбата на §1 от Заключителните разпоредби на Закона за допълнение на закона за собствеността, законодателят императивно е предвидил, че давността за придобиване на общински имоти спира да тече до 31.12.2017г.

            Предвид изложеното, доколкото се касае за общинска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, ищеца не е могъл да придобие процесния имот по давност. С оглед на това предявения от ищеца иск по чл.124 от ГПК за установяване собствеността му върху недвижим имот – НИВА с площ от 5.172 дка, представляваща имот №051183, находяща се в местност „Я.” в землището на с.Д., ЕКАТТЕ ***, общ.К. е изцяло неоснователен.

        Предвид гореизложеното, ответникът моли съдът да постанови решение, с което да отхвърли изцяло като неоснователен  предявения иск от А. М.А.,, с ЕГН:********** *** за установяване собствеността му върху недвижим имот - НИВА с площ от 5.172 дка, представляваща имот №051183, находяща се в местност „Я.” в землището на с.Д., ЕКАТТЕ ***, общ.К..

       По делото е представена служебна бележка ,издадена от Община К.,в която е посочено,че част от ПИ №183 в кв.63 по плана с.Д. е изключен от регулацията със Заповед №3844 от 1955г.и по Разписният лист на същото село е записан на името на Н. О. и съдържащ 5.172 кв.м.

      Ищецът е представил копие от приходни квитанции за платен данък недвижим имот и такса битови отпадъци за недвижим имот,находящ се в с.Д.,ул.”***”№***  за 2008г.,2009г.,2010г.,2011г.,2012г.,2013г.,2014г.и 2015г.Не представя доказателства за идентичност на имота,по отношение на който са заплатени данъците и процесния недвижим имот,предмет на исковата претенция.

       По делото е представено Протоколно решение №3/11.11.2008г.на ОСЗ гр.К.,на комисия,определена със Заповед №РД 27-100 от 05.09.2008г.на директора на ОД”Земеделие”гр.Ш.,с което са определени имотите по чл.19 ал.1 от ЗСПЗЗ по землища ,включително придобитите преди влизане в сила на ЗИД ЗСПЗЗ /обн.ДВ бр.13/2007г./,съгласно приложение №1,което не е приложено към горецитираното решение.Определени са и имотите ,по отношение на които са допуснати непълноти и грешки при регистрирането им като земи по чл.19 ал.1 от ЗСПЗЗ.За идентификация на същите,липсва отново посоченото приложение №1.

     За индивидуА.зация на спорния имот е представена Скица №К018511/20.08.2015г.,,изготвена от ОСЗ К. и от съдържанието на същата се установява,че имот с №051183 в землището на с.Д. представлява Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ,с титул за собственост Решение по чл.27 ППЗСПЗЗ №01100/10.03.1998г./което също не е представено по делото/,с площ на имота 5.172дка,Нива,общинска частна собственост,трета категория,в местността „Я.”, при граници и съседи:имот №051184-нива ,земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №051167-Нива-земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №051171-нива,земя по чл.19 от ЗСПЗЗ,имот №051172-нива,земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №051182-нива,земя по чл.19 от ЗСПЗЗ и имот №000124-населено място на с.Д..

    По искане на ищеца,ответникът представи Заповед №384/12.07.1955г.,с която е одобрено изключването от регулационния план на квартА.№№66,67,68,69 и част от кв.61,62,63,64 и 65 по плана на с.Д.,Новопазарска околия.

     Бяха разпитани свидетелите М. Ю. М. и П. М. М.,които предупредени за наказателната отговорност по чл.290 от НК твърдят,че познават ищеца и,че им е известно ,че той обработва процесната нива /ясак/повече от 20 години.Имал я по наследство от дядо си,имал и друг ясто от 2 дка до къщата,като направил една обща нива.Процесната нива се намирала на края на селото,не била близо до двора,граничела с имот на Н.,а също и с мината.А.работел нивата,сеел люцерна и царевица.Никой не му оспорвал владението.

      При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

     Предявен е положителен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК ,с който ищецът цели установяването на собствеността си над определен недвижим имот по отношение на лице,което от друга страна претендира за собствеността,в случая Община К..

    По делото не се установи спорният имот да е бил включван в ТКЗС,ДЗС и аналогични образования,а според свидетелските показания ,същият е бил владян непрекъснато,повече от 20 години от ищеца А.А..Не се установи началният момент на това владение,но това очевидно е станало в периода след 1990г.и  по време на действието на ЗСПЗЗ.Установи се само,че към момента /2015г./той го владее явно и спокойно.Свидетелите твърдят,че той го имал в наследство от своя дядо- не се установи кое е това лице,през какъв период от време е владяло имота и на какво основание.не се установи лицето Н. О. ,на чието име бил записа  имота в разписния лист е ли сред кръга от наследодатели на ищеца или е трето лице,чуждо на правния спор.Липсва какъвто и да е писмен документ /акт за собственост/ на ищеца,респ.неговия  праводател/към чието владение той да е присъединил своето/.

        За правилното провеждане на иска ,следва да се докажат момента на установяване на фактическа власт върху имота,както и докога е владян/за да се прецени са ли нА.це или не хипотезите на чл.81,82 и 83 от ЗС/.В рамките на настоящото производство,това не беше сторено.От показанията на свидетелите не се  установи начална дата на владението,което е установил ищецът,как и при какви обстоятелства е станало това.Ангажираните от ищеца гласни доказателства са оскъдни и не кореспондират с останА.я доказателствен материал по делото.Ищецът не доказа и твърдяния от него факт,че процесният недвижим имот,предмет на иска – НИВА  с пл.№051183 по плана за земеразделяне на с.Д.,общ.К.,е част от Поземлен имот №183 в кв.63 по плана на с.Д.,общ.К.,която е изключена от регулация и какъв е правния статут и какво касателство има той по въпроса за  собствеността на ПИ №183 в кв.63 към момента на издаване на Заповед №3844/1955г./.

     Ето защо,съдът намира,че предявеният  иск се явява неоснователен и недоказан и като такъв следва да се отхвърли.

     Водим от гореизложеното,съдът

 

                                               Р        Е      Ш    И        :

      

    ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК,предявен от А. М.А., с ЕГН:**********,***, действащ чрез пълномощника си адв. Б.И. ***,пл.”***”№***,с ЕИК:***,представлявана от кмета на общината Н. Н. А.,с искане да бъде признато за установено,че ищецът А.М.А. е собственик по давностно владение на недвижим имот,представляващ :НИВА  с пл.№051183 по плана за земеразделяне на с.Д. с ЕКАТТЕ ***,общ.К.,обл.Ш.,с площ от  5.172дка,Нива,трета категория,в местността „Я.”, при граници и съседи:имот №051184-нива ,земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №051167-Нива-земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №051171-нива,земя по чл.19 от ЗСПЗЗ,имот №051172-нива,земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №051182-нива,земя по чл.19 от ЗСПЗЗ и имот №000124-населено място на с.Д..,като неоснователен и недоказан.

      Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд гр.Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                             РАЙОНЕН   СЪДИЯ: / П /