Р Е Ш Е Н И Е

114

гр. Н., 18.04.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Районен съд – Н. в публичното съдебно заседание на двадесет и осми март през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

        РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Д.С., като разгледа докладваното от съдия Маркова гражданско дело №917 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

 

Предявена е първоначално искова молба за развод с правно основание чл.49, ал.1 от СК от страна на ищцата А.Ф.И., с пълномощник по делото адв. Ст. С. ***, съдебен адрес ***, офис ***, против ответника Е.Ф.И. с постоянен адрес ***, представляван от адв. Ив. Д. ***, със съд. адрес:***.

*******

Предвид на горното и на основание чл.330 от ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между А.Ф.И., с  ЕГН **********, с настоящ адрес: *** и Е.Ф.И., с ЕГН ********** ***, сключен на *** г. в с. С., въз основа на Акт за граждански брак №***/*** г. на Кметство с. С., обл. Ш., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

ОДОБРЯВА сключеното между страните споразумение както следва:

ПРЕДОСТАВЯ родителските права по отношение на непълнолетните деца Д. Е.Ф., с ЕГН ********** и М. Е.Ф., с ЕГН ********** на бащата Е.Ф.И., с ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата Д. Е.Ф. и М. Е.Ф. при бащата Е.Ф.И., с ЕГН ********** ***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката А.Ф.И., с  ЕГН ********** с двете деца Д. Е.Ф., с ЕГН **********  и М. Е.Ф., с ЕГН ********** – неограничен.

ОСЪЖДА А.Ф.И., с  ЕГН ********** да заплаща ежемесечна издръжка на детето си Д. Е.Ф., с ЕГН ********** чрез неговия баща Е.Ф.И. в размер на 105 лв. /сто и пет лева/, считано от 28.03.2016 г., до настъпване на обстоятелства водещи до нейното изменение или прекратяване.

ОСЪЖДА А.Ф.И., с  ЕГН ********** да заплаща ежемесечна издръжка на детето си М. Е.Ф., с ЕГН ********** чрез неговия баща Е.Ф.И. в размер на 105 лв. /сто и пет лева/, считано от 28.03.2016 г., до настъпване на обстоятелства водещи до нейното изменение или прекратяване.

ПОСТАНОВЯВА, че молителите НЕ ДЪЛЖАТ ИЗДРЪЖКА ПОМЕЖДУ СИ.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака молителката да носи предбрачното си фамилно име - Б..

ОСЪЖДА А.Ф.И., с ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, да заплати по сметка на НпРС държавна такса върху присъдения размер на издръжка за двете деца от 75, 60 лв. /седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/, както и допълнителна държавна такса по сметка на НпРС в размер на 7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/.

ОСЪЖДА Е.Ф.И., с ЕГН ********** ***, да заплати държавна такса върху присъдения размер на издръжка за двете деца от 75, 60 лв. /седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/, както и допълнителна държавна такса по сметка на НпРС в размер на 7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/.

Решението съгласно чл.330, ал.5 от ГПК не подлежи на обжалване.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: