П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 31.05.2016 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на  31.05.2016 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

При участието на секретар Д.П.,  сложи за разглеждане  Гр. дело   №140 по описа за  2016 год.,  докладвано от съдия НИКОЛОВА.

На поименно повикване в 11.00  часа се явиха : 

            Ищцата,  редовно призована, не се явява. За нея се явява  адв. Г.К. от ШАК, упълномощен редовно.

            Ответникът И.М.Б., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

            Ответницата С.Д.Б., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

            Становище по даване ход на делото.

            Адв. Г.К. – Да се даде ход на делото.

         Съдът намира, че няма процесуални пречки по даване ход на делото, ето защо

                                               О П Р Е Д Е Л И:

                                   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът дава възможност на явилата се страна да изрази становище, възражение по изготвения по делото проект за доклад.

Адв. Г.К. – Запознат съм с проекта за доклад.  Нямам възражения.

Съдът докладва делото съобразно проекта за доклад: Делото е образувано по постъпила е искова молба, подадена от адв. Г.К. от ШАК като пълномощник на Н.М.Б. с ЕГН ********** *** срещу И.М.Б. с ЕГН ********** и С.Д.Б. с ЕГН ********** ***. В исковата молба се твърди, че ищцата е станала собственик на 4/6 ид.ч. от процесния недвижим имот, подробно описан в исковата молба, от които 1/6 ид.ч. била придобита по наследство след смъртта на майка й С. М.Б., а останалите 3/6 ид. ч. били придобити по завещание. Твърди, че първият ответник се е снабдил с констативен акт за собственост на процесния недвижим имот на основание придобивна давност. Оспорва той да е владял имота за себе си в посочения период. Тъй като в този период той бил в брак, искът е предявен и срещу съпругата му. Моли съдът да я признае за собственик на 4/6 ид.ч. от процесния имот на основание наследство и завещание, както и да осъди ответниците да ѝ предадат владението върху въпросните идеални части. При условията на евентуалност моли съдът да признае ищцата за собственик на 8/24 ид.ч. от имота на основание наследство от двамата родители и да осъди ответниците да ѝ предадат владението на процесните идеални части. Моли още съдът да отмени посочения констативен нотариален акт до размера на претендираната от ищцата собственост. Претендират се и деловодните разноски.

Исковата молба е допустима и редовна. Предявен е пет иск с правно основание чл. 108 от ЗС. Искът по чл. 108 от ЗС по съществото си има двойствен характер – от една страна се иска установяването със сила на присъдено нещо правото на собственост (в случая на основание наследствено правоприемство и завещание), а от друга – се иска осъждането на лице, което владее имота без правно основание, да го предаде на собственика. При условията на евентуалност е предявен иск с правно основание чл. 108 от ЗС, но за признаване на по-малък обем от правото на собственост на основание наследство.

В предоставения на ответниците едномесечен срок е постъпил отговор. Ответниците твърдят, че до получаване на исковата молба не са знаели за саморъчното завещание. Признават, че И.М.Б. се е снабдил с констативен нотариален акт по давност само, за да може да поддържа имота. Признават иска изцяло. Твърдят, че ищцата никога не е правила опити да се разбере с тях, поради което молят съдът да постанови разноските по делото, направени от ищцата да останат за нейна сметка.

С отговора по същество ответниците признават иска.

            По делото безспорни между страните са липсват релевантни по делото обстоятелствата освен относно вината за водене на делото.

            С оглед разпределението на доказателствената тежест, съдът намира, че в тежест на ищцата е да докажат всички твърдени от нея обстоятелства – придобиването на имотите от наследодателя; че е негова наследница; наличието на завещателно разпореждане в нейна полза.

Указва на ищцата с оглед разпоредбата на чл. 146, ал. 2 от ГПК, че е представила доказателства, респ. направила доказателствени искания за всички тези факти и обстоятелства.

В тежест на ответниците няма факти и обстоятелства за доказване предвид направеното признаване на иска.

Съдът намира за необходимо отново да напомни на страните възможността за постигане на съдебна или извънсъдебна спогодба. С оглед на това съдът указва на страните и възможността да ползват услугите на медиатор или друг посредник при уреждане на своите отношения. Съдът указва на страните, че посредством съдебна или извънсъдебна спогодба биха могли да уредят отношенията си по-пълно и в съответствие с желанията и на двете страни, отколкото това би сторило едно съдебно решение. Съдът напомня на страните, че при постигане на съдебна спогодба, половината от внесената от ищеца държавна такса се възстановява. Още повече, че в настоящия случай се касае за близки роднини и доброволното разрешаване на спора би било от полза за запазване на отношенията им.

Съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА по делото представените с исковата молба и отговора писмени доказателства, а именно: Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давност № *** г. на НПРС; удостоверение за наследници № *** от *** г., издадено от Община Н.; удостоверение за лице с различни имена № *** от *** г.; протокол за обявяване на саморъчно завещание от *** г.; саморъчно завещание от М.Д. Б. от *** г.; Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давност *** г. на Нотариус *** на НотК и район на действие НПРС; приходна квитанция за платени местни данъци и такси за имот; удостоверение за семейно положение № *** от *** г., издадено от Община Н.; удостоверение за постоянен адрес № *** от *** г., издадено от Община Н.; удостоверение за настоящ адрес № *** от *** г., издадено от Община Н.; 4 бр. приходни квитанции за платени местни данъци и такси за имот.

 

Съдът докладва изисканите и представените по делото от Служба вписвания при РС Н. заверени  преписи на документи.

Адв. Г.К. – Да се приемат част от тях, тъй като другата част не касаят нашето дело.  Касаят нашето дело протокола от 18.09.1986г. за запечатването и молбата от 07.07.1992г. за отварянето на завещанието. Аз по делото с исковата молба съм представил самото завещание на М.Д. Б..

Съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА към писмените доказателства по делото представените от Служба по вписванията гр. Н. заверени преписи на документи, а именно: Протокол №*/*.*.*г. и молба от *.*.*г. за отваряне на завещанието на М.Д. Б..

НЕ ПРИЕМА представените от Служба по вписванията гр. Н. заверени преписи на документи, а именно:  Протокол от *.*.*. и саморъчно завещание от *.*.*. на М.Д., тъй като същите не касаят настоящият спор по делото.

            Адв. Г.К. – Предвид направеното в отговора признание на исковете от страна на ответниците, така както са предявени и доколкото признанието на иска не противоречи на закона и морала, моля да се приложи разпоредбата на  чл.237 от ГПК, да се приключи съдебното дирене, да се постанови решение при признание на иска. Представям и списък за разноски. Относно искането на ответниците да не бъдат осъждани за разноски считам, че не е налице хипотезата на чл.78, ал.2 от ГПК, тъй като със снабдяването си с констативен нотариален акт за собственост, без да са налице предпоставките на чл.79, ал.1 от ЗС дават повод за завеждане на делото. Самите те признават, че не са били владелци, не са придобили имота по давност, но въпреки това са се снабдили с констативния нотариален акт. По тази причина това, е налице поведение за завеждане на делото, основание за завеждане на делото. Доколкото с поведението си са дали повод за завеждане на делото, следва да бъдат осъдени за разноските. 

            Съдът

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ПРИЕМА по делото представения в днешно съдебно заседание от страна на ищцата списък за разноски.

Съдът, като изслуша направеното искане от процесуалния представител на ищцата за произнасяне с решение по реда на чл.237 от ГПК, а именно, решение при признание на иска, намира същото за основателно, доколкото видно от подаденият на 24.03.2016г. отговор от ответниците, същите са признали изрично иска. Единственото възражение в отговора е по отношение на разноските направени по делото. Същите молят да не им бъдат възлагани, тъй като не са станали причина за водене на делото. Поради това съдът намира, че са налице основанията на  чл.237 от ГПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

Съдът, предвид направеното искане и с оглед направеното в отговора признание, намира, че са налице основанията на чл.237 от ГПК за уважаване на иска.

Съдът, по отношение на възражението на ответниците, да не бъдат осъждани за направените от ищцата разноски намира възражението за неоснователно. Със снабдяването си с констативен нотариален акт за собственост по давност, ответниците са застрашили правото на собственост на ищцата и по тая причина са станали повод за образуване на настоящото производство. Предвид гореизложеното на основание чл.237 от ГПК съдът

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА Н.М.Б., с ЕГН ********** ***, спрямо И.М.Б., с ЕГН ********** и С.Д.Б., с ЕГН **********,***, за собственик на 3/6 ид.ч. по завещание и 1/6 ид.ч. по наследство или общо 4/6 ид.ч. от недвижим имот находящ се в гр. Н., ул. „***” №***, представляващ поземлен имот с идентификатор 52009.502.288 с площ 360 кв.м с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване, ведно с разположената в имота сграда с идентификатор 52009.502.288.1, с предназначение - жилищна сграда, еднофамилна при съседи на имота: поземлени имоти с идентификатори 52009.502.317, 52009.502.289, 52009.502.270, 520009.502.287, 52009.502.226.

ОСЪЖДА И.М.Б., с ЕГН ********** и С.Д.Б., с ЕГН **********,*** да предадат на Н.М.Б., с ЕГН ********** ***, владението върху 4/6 ид.ч. от недвижим имот находящ се в гр. Н., ул. „***” №***, представляващ поземлен имот с идентификатор 52009.502.288 с площ 360 кв.м с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване, ведно с разположената в имота сграда с идентификатор 52009.502.288.1, с предназначение - жилищна сграда, еднофамилна при съседи на имота: поземлени имоти с идентификатори 52009.502.317, 52009.502.289, 52009.502.270, 520009.502.287, 52009.502.226.

            ОТМЕНЯ Нотариален акт №***г. на нотариус *** на Нотариалната камера и район на действие РС-Н. до размера от 4/6 ид.ч.

ОСЪЖДА И.М.Б., с ЕГН ********** и С.Д.Б., с ЕГН **********,*** да заплатят на Н.М.Б., с ЕГН ********** *** сумата от 680.80 лв. /шестстотин и осемдесет лева и осемдесет стотинки/,  представляващи направени по делото разноски за такси и адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Шуменски окръжен съд в 14-дневен срок считано от днес за ищцата, а за ответниците от съобщаването им.

 

            Заседанието завърши в 11.30 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :