Р Е Ш Е Н И Е

 

  272

 

гр. Нови пазар, 15.09.2016г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд - Нови пазар, в публичното си заседание на дванадесети септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР : Б.А. 

като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. № 382 по описа на НПРС за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното: 

 

Предявена е искова молба, съдържаща обективно евентуално съединени искове по чл.19, ал.3 от ЗЗД за обявяване на предварителен договор за покупко – продажба на движима вещ, 1/2ид.ч. от мотоциклет „***“ с рег. № В *** К, рама № ***, двигател № ***, тъмно син металик/бял, сключен между ищеца и починалия син на ответника П.Р. Т. за окончателен.

Ищецът сочи, че на 14.06.2014 г. е сключил със сина на ответника предварителен договор за покупко – продажба на собствения му мотоциклет „***“ с рег. № В *** К, рама № ***, двигател № ***, тъмно син металик/бял. Владението на превозното средство е предадено на ищеца, но собствеността не е прехвърлена, т.к продавачът е починал.

Ищецът сочи, че е предявил иск по чл. 19, ал.3 от ЗЗД спрямо майката на починалия продавач, който бил уважен и сключения между ищеца и прехвърлителя му договор за продажба на МПС-то е бил обявен за окончателен за 1/2ид.ч. (частта на майката).

Поради това, че до завеждане на исковата молба ответникът отказвал да съдейства за окончателното прехвърляне на собствеността, ищецът е предявил настоящия иск.

Ищецът моли съдът да постанови решение, с което да обяви предварителния договор спрямо него за окончателен за 1/2ид.ч. (частта на бащата, като наследник на сина си).

 

Ответникът по делото, в рамките на законоустановения срок по чл.131 от ГПК е депозирал писмен отговор, в който прави признание на иска изцяло.

 

Ищецът с допълнителна молба е поискал постановяване на решение при признание на иска.

 

Съдът прие, че са налице предпоставките на чл.237 ал.1 от ГПК, а именно: ответникът в срока за отговор е направил писмено признание на иска, а  самото му признание не противоречи на закона или на добрите нрави, както и същия признава право, с което страната може да се разпорежда.

Предвид на горното, съдът намери, че са налице основанията за постановяване на решение при признание на иска, като същото не следва да се мотивира, а съобразно признанието, да се постанови, че на основание  чл.19,ал.3 ЗЗД обявява за окончателно сключен между ищеца и Р.П.Т., в качеството му на наследник на починалия П.Р. Т., починал на ***г.  предварителния договор за покупко-продажба от 14.06.2014г.  на 1/2ид.ч. (една втора идеална част) от моторно превозно средство,  мотоциклет марка „***“ с рег. № В *** К, рама № ***, двигател № ***, тъмно син металик/бял.

 

Ответникът следва да се осъди да заплати направените от ищцата разноски по делото, съгл. чл. 78, ал.1 от ГПК, в размер на 50лв. държавни такси и 260лв. адвокатски хонорар, общо 310лв.

Съгласно чл. 364, ал.1 от ГПК, съдът следва да осъди ответника да заплати дължимите на държавата разноски по прехвърлянето на вещта, които в случая са в размер на 30 лева, определени по т. 10 вр. т. 8  от Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност върху ½ ид.ч. от покупната цена по договора, т.е върху 1000лв. (задължението по т.8 е в размер на 43,50лв., и т.к т.10 сочи, че се дължи такса в размер на 30% от таксата по т.8 (13,05лв.), но не по – малко от 30лв., то ответникът следва да заплати 30лв.). Тази такса се дължи в полза на съда, който чрез настоящето съдебно решение замества нотариуса при удостоверяване на подписите на страните по договора за покупко – продажба на МПС, който е с материален интерес общо от 2000лв., а за частта, предмет на настоящето дело от 1000лв.

На ответникът следва да се укаже, че следва да заплати всички разноски по прехвърлянето и дължимите данъци и такси към Община В., съгласно чл. 45, ал.1 във вр. чл. 44, ал.1 от ЗМДТ и чл.34,ал.2 от Наредба за определяне на размер на местните данъци на територията на Община В. в размер на 26 лв.

Съдът указва на ищеца, че не може да се издаде препис от решението по делото докато не представи копия от документите за платените от него разноски по прехвърлянето и дължимите данъци и такси.

На основание чл. 364, ал.1, предл.2-ро от ГПК върху вещта следва да се впише законен запор върху процесното МПС за реализиране вземанията на държавата, досежно разноските по прехвърлянето му, вдигането на който ще стане след представяне на доказателства за платените такси и данъци. Общия размер на всички дължими разноски по прехвърлянето на вещта са в размер на 56лв.

Водим от горното и на основание чл.237, ал.2 от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

 

ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН на основание чл.19, ал.3 от ЗЗД, сключения между Г.Д.М. с ЕГН ********** *** и наследодателя на Р.П.Т. с ЕГН ********** ***, П.Р. Т. с ЕГН **********, починал на ***г., съгласно Акт за смърт № *** г. на Община В., район ***, предварителен договор за покупко-продажба на  моторно превозно средство  от 14.06.2014г.   на 1/2ид.ч. (една втора идеална част) от моторно превозно средство,  мотоциклет марка „***“ с рег. № В *** К, рама № ***, двигател № ***, тъмно син металик/бял.

 

ОСЪЖДА на основание чл. 364 от ГПК вр. на основание чл. 77 от ГПК вр. чл. 8 от Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, Г.Д.М. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на РС Нови пазар, по сметка на бюджета на съдебната власт, държавни такси върху в размер общо на 30,00лв. (тридесет лева).

 

НАЛАГА на основание чл. 364, ал.1 от ГПК, ЗАПОР върху моторно превозно средство,  мотоциклет марка „***“ с рег. № В *** К, рама № ***, двигател № ***, тъмно син металик/бял, до размера на дължимите разноски по прехвърлянето на вещта в размер на 56 лв.(петдесет и шест лева).

 

Указва на Г.Д.М. с ЕГН ********** ***, че на основание чл. 45, ал.1 във вр. чл. 44, ал.1 от ЗМДТ и чл.34,ал.2 от Наредба за определяне на размер на местните данъци на територията на Община В., следва да заплати дължимия местен данък за прехвърляне на ½ ид.ч. от МПС.

 

Съдът указва на ищеца, че отмяна на допуснатото обезпечение ще се извърши от съда, по молба на ищеца след представяне на доказателства за платените такси и данъци.

 

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, Р.П.Т. с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Г.Д.М. с ЕГН ********** *** сумата от 310лв. (триста и десет лева).

 

Решението подлежи на обжалване пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страната.

 

 

                                                           Районен съдия : ....../ П /..........................

                                                                                           Галина Николова