Р     Е    Ш     Е     Н     И      Е

                                                                      286

                                                   Гр.Н.,30.09.2016г.

                                                  В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

                                        

Районен съд Н. в публичното съдебно заседание,проведено на първи септември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                              Районен съдия:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                              Секретар:Б.  А.

                                                         

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.дело №383 по описа на 2016 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

     Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл.45 от ЗЗД във вр.чл410 ал.1 т.1 и 274 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането /отм./,чл.500 ал.1 т.1 от КЗ/нов/ и иск по чл.86 ал.1 от ЗЗД.

      Ищецът ЗАД  Булстрад Виена Иншурънс Груп”АД ,представлявано от Р.Я. и К.Р.,мрез пълномощника Е.К. ООД,чрез преупълномощен представител адв.Г.А.В.- САК,твърди в исковата молба,че на 10.07.2012г.в 23.20часа,по ул.”***”град Ш.,по вина на ответника Д.Х.Д.,ЕГН:**********,управлявал МПС „***” ,рег.№*** ВВ след употреба на алкохол е настъпило ПТП ,вследствие на което са нанесени материални щети на паркирано МПС  рег.№А ***,собственост на „Уникредит лизинг”АД.Цитираното произшествие било обективирано от Протокол за ПТП №1378568/***г.на ОДП гр.Ш.,а спрямо виновния водач Д. било наложено административно наказание на основание чл.20 ал-1 от ЗДП.Видно от съставените документи и извършената проверка с дрегер №0049,г-н Д. реализирал процесното ПТП след употреба на сериозно количество алкохол ,а именно с концентрация  над 1,2 промила.

      По повод процесното ПТП, ЗАД „Булстрад ВИГ” в качеството си на застраховател по застраховка „Гражданска отговорност „,сключена за МПС „***” рег.№***ВВ,полица №03111890354755 с период на покритие от 07.09.2011г.до 06.09.2012г.,образувал щета №***.По цитираната щета,на 30.11.2012г.ищецът заплатил на застрахователя по „КАСКО” на увредения от г-н Д. автомобил /ЗК „Лев Инс”/обезщетение в размер на 5057.18лв.,от които 5032,18лв.-главница и 25 лева –ликвидационни разходи.

      След изплащане на застрахователното обезщетение ,ЗАД „Булстрад ВИГ” многократно се опитало да прикани г-н Д. към доброволно уреждане на претенцията по чл.274 ал.1 т.1 ,но без резултат.Той бил поканен с обратна разписка от 20.06.2013г.да възстанови на  ищеца платеното от него обезщетение,но до завеждане на делото ,това не било сторено.Така за него не съществувала друга възможност ,освен да предяви по съдебен ред претенцията си на основание чл.274 ал.1 т.1 от КЗ.От друга страна,ответникът му дължал и мораторна лихва в размер на 1450.88лв./за периода от датата на получаване на регресната покана -20.06.2013г.до 20.04.2016г./

       Предвид гореизложеното,ищецът ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп”АД ,представлявано от Р.Я. и К.Р.,мрез пълномощника Е.К. ООД,чрез преупълномощен представител адв.Г.А.В.- САК моли да бъдат призовани на съд с ответника Д.Х.Д. и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът постанови решение,с което на основание чл.274 ал.1 т.1 от КЗ осъди ответника Д.Х.Д. да заплати на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп”АД сумата в размер на 6 508.06лв.,от които 5 032.18лв.-главница,представляваща изплатено застрахователно обезщетение по щета №***, мораторна лихва в размер на 1450.88лв./за периода от датата на получаване на регресната покана -20.06.2013г.до 20.04.2016г./и 25.00лв.-сторени ликвидационни разходи от застрахователя по процесната щета.

      Моли да му бъдат присъдени и направените по делото разноски.

     Прави доказателствени искания.

      Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответника Д.Х.Д.,като в законоустановения срок ,същият,чрез пълномощника си адв.Н.И.К.-ШАК е депозирал писмен отговор по предявения иск.

       Признава исковете по допустимост,но ги оспорва по основание .

       Заявява,че прави възражение за изтекла погасителна давност в негова полза по отношение на претендираните от ищеца суми.От представените документи от ищеца се установявало,че са изминали повече от три години от изискуемостта на задължението до  момента на сезиране на съда с исковата претенция и следователно то било погасено по давност.Това важало както за главницата,така и по отношение на лихвите.

        Ответникът твърди също,че ищецът не е заплатил цена за ремонт на резервоара ,а за цялостна смяна.Ответникът искал старият резервоар,защото смятал,че може да го продаде.От доказателствата не можело да се направи извод,че е била необходима смяна на резервоара и че не е било възможно застрахователят да заплати цена за ремонт и за труд.С оглед на гореизложеното,ответникът моли съдът да отхвърли изцяло предявените искове като неоснователни и недоказани.

        Прави доказателствени искания.

       Съдът като прецени събраните по делото доказателства,прие за установено от фактическа страна следното:

         Видно от застрахователна полица №03111890354755/07.09.2011г.е,че между ищеца ЗАД“ Булстрад Виена Иншурънс груп“ и Й.П.Д. от гр.Н.,собственик на л.а.“***“ с рег.№Н ***. ВВ е сключен договор за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ ,със срок на действие от 00.00часа на 07.09.2011г.до 23.59ч.на 06.09.2012г.Тази застраховка покрива отговорността на застрахованите лица за вреди,причинени на територията на Република България,другите държави –членки на ЕС и др.

        Посоченият лек автомобил ,на 10.07.2012г.около 23.20ч.е бил управляван от ответника Д.Х.Д. *** ,който,в резултат на неправилна маневра е причинил пътно-транспортно произшествие,с нанесени материални щети както по управлявания от него автомобил,така и по автомобил „ДАФ ФТ ХФ ***“ с ДК №А ***МА.,собственост на АД „Уникредит лизинг“,паркиран от К.Н.Г..За случая е съставен Протокол за ПТП №1378568/11.07.2002г.от пол.П.С.П. –мл.автоконтрольор при РУП Н..В протокола е обективирано,че причини за настъпването на ПТП е поведението на водач 1 /Д./ ,който отвлича вниманието си и удря паркиран участник2 /Г./,с което възниква ПТП с материални щети.

       В протокола е отразено,че по автомобил „***“ са причинени следните щети: пр.десен мигач, пр.десен калник,а по т.а.“Даф“ -120л.резервоар  за гориво 900 литра.

        Протоколът за ПТП е официален свидетелствуващ документ и като такъв се ползва с обвързваща материална доказателствена сила относно удостоверените в него,непосредствено възприети от длъжностното лице факти,относими за механизма на ПТП.Същият не е оспорен по автентичност,достоверност и истиност ,поради което съдът го цени като годно доказателствено средство.

      На Д.Д. е съставен АУАН №№585/12г.,с което му е вменено административно нарушение на чл.20 ал.1 от ЗДвП.Съставен му е АУАН №584/10.07.2012г.затова,че на посочената дата и място

       Управлява МПС „***“ с рег.№Н ***. ВВ ,след употреба на алкохол,констатиран с Дрегер №0049,който отчел 1.48%%-нарушение на чл.5 ал.3 от ЗДвП.Извършен е и химичен анализ на кръвната проба,който е отчел концентрация на алкохол в кръвта на Д. 1,13%%./Протокол №113/17.07.2012г./.С Наказателно постановление №584/25.07.2012г.,издадено от Началника на РУ“Полиция“гр.Н. ,на основание чл.53 от ЗАНН и чл.174 ал.1 от ЗДвП, на Д.Д. са наложени следните административни наказания:“глоба“ в размер на 300.00лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца.На посочено НП няма заверка от административно-наказващият орган кога същото е влязло в законна сила,но доколкото липсва възражение от ответника в тази насока,съдът приема за установено,че Д.Д. е реализирал процесното ПТП като водач на МПС след употреба на алкохол в кръвта  над 0.5%%/в случая 1.13 %%/.  Чл.5 ал.3 т.1 във вр.чл.171 т.1 б“б“ предл.първо от ЗДвП/.

    За репариране на причинените щети по пострадалото МПС,при „Лев инс“ е образувана преписка ,от която се установява,че  товарен автомобил DAF модел FT XF 105.460 SC има сключена застраховка „Каско „за периода от 00.00часа на 25.06.2012г.до 24.00ч.на 24.06.2013г./застрахователна полица №93001210007889/22.06.2012г.

     При ищеца ЗАД „Белстрад Виена Иншурънс Груп“АД е образувана преписка,по която са съставени Експертиза по щета и Доклад по щета №0000-1361-12-253349/1 ,в които е определено,че застрахователното обезщетение ,което следва да се изплати на „Уникредит Лизинг“АД е в размер на 5 032.18лв.Рекапитулацията е извършена въз основа на фактура №0002102312/23.07.2012г.,издадена от ЮБН Ауто ООД/официален търговски и сервизен дилър на DAF,а получател е „ПеликанЕООД.Във фактурата е посочено,че са извършени следните ремонтни дейности по пострадалото МПС- Д/М резервоар гориво, Д/М стойка резервоар,Ремонт стойка резервоар,Боядисване на стойка резервоар,Ремонт по щета,Скоба пластмасова, FUEL TANK и дребни консумативи,всичко на обща стойност 4 053.48лв.,ас включен ДДС- 5032.18лв.

     С Пълномощно изх.№303566/13.08.2012г.,“Уникредит лизинг“АД е упълномощило „Пеликан „ЕООД да го представлява пред ЗК „Лев инс“АД по повод на щета 0000-1351-12/253349 на влекач DAF FT XF *** МА,собственост на „Уникредит лизинг“АД.Горепосоченият автомобил е оремонтиран за сметка на „Пеликан“ЕООД ,като във връзка с това „Уникредит лизинг“АД дава съгласието си застрахователното обезщетение да бъде изплатено на „Пеликан „ЕООД по желан от тях начин.

     С платежно нареждане от 15.08.2012г./на л.50 по делото/,ЗК Лев инс АД е наредил в полза на „Пеликан „ЕООД сумата в размер на 5 492.18лв.,с основание за превод щета 202436/12 и щета 253349/12.,след което с уведомително писмо до ЗПАД „Булстрад“ са го  уведомили/л.52/,че при настъпило ПТП техния застрахован  с управлявано от него МПС с рег.№Н ***.ВВ  е нанесъл щети на засдтрахованото при тях МПС с рег.№А 44 85 МА,като на основание застраховки „каско“ и „Гражданска отговорност“,“Лев инс“ е изплатил на пострадалия собственик сумата в общ размер на 5 057.18лв.,от която обезщетение -5032.18лв. и ликвид.разноски-25.00лв.На основание чл.213 ал.1 от КЗ във вр.чл.45 от ЗЗД,ЗПК „Лев Инс“АД е встъпил в правата на своя застрахован срещу ЗПАД „Булстрад“ и претендира от него възстановяване на изплатеното застрахователно обезщетение в размер на 5 057.18лв.,отправяйки към него покана да му заплати посочената сума в 15-дневен срок.

   От представения документ за масово плащане по щети от 30.11.2012г.между ЗК“Лев инс“ и „Булстрад“ и извършени прихващания между тях,се установява,че на 30.11.2012г.ищецът ЗАД“Булстрад“ е изплатил на застрахователя по „каско“ на увредения от ответника автомобил –ЗК Лев инс“ обезщетение в общ размер на 5057.18лв.

     След изплащане на застрахователното обезщетение,Д.Д. е поканен да заплати на ЗАД „Булстрад“ сумата от 5057.18лв./с покана с изх.№01417/08.04.2013г.,връчена му с писмо –известие с обратна разписка на 20.06.13г.,която той не оспорва     ,че е получил регресната покана,но е депозирал възражение срещу размера на изплатеното и претендирано му застрахователно обезщетение.Д. не е заплатил исканата сума по предявяване на иска.

     По искане на ответника,по делото беше назначена съдебна-автотехническа експертиза със следните задачи:1/Би ли могъл да се ремонтира резервоара,описан по делото и ако да,колко струва,като се включи цената на вложените материали и труд? 2/ Каква е цената на резервоара втора употреба и като нов,към датата на извършване на деянието? 3/Би ли могъл резервоарът да се ползва по предназначение след като е охлузен?

    Вещото лице  П.П.,чието заключение съдът кредитира с нужното доверие като добросъвестно,безпристрастно и компетентно изготвено,заключава,че процесния резервоар е изработен от щампована и заварена алуминиева сплав и е с обем 900 литра.Изработването на същия става при специализирани фабрични условия и не е целесъобразно и възможно да се постигне при ремонт същото качество на продукта.На практика ремонт на резервоари от този вид не се извършва.Следва също да се има предвид,че товарен автомобил „ДАФ“ рег№А *** е в експлоатация от 25.06.2012г.,т.е. току що въведен в експлоатация.Цената на резервоара като нов е 4030.96лв.без ДДС /според официалния вносител за товарни автомобили ДАФ-ЮБН Ауто /към датата на деянието.Резервоари втора употреба от този вид трудно се намират,тъй като автомобилът е нов модел.Най-вероятната цена на резервоара като втора употреба е около 1500.00лв. към момента на автопроизшествието.Резервоарът от процесното ПТП не би могъл да се ползва по предназначение в този си вид,сочи експерта.

     При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

     Безспорно се установи по делото,че в резултат на предизвикано от него ПТП на 10.07.2012г.в гр.Н.,по ул.“***“,като водач на МПС „Ауди“ с рег.№*** ВВ ,след употреба на алкохол,ответникът Д.Х.Д. е причинил имуществени щети по паркирано МПС т.а.ДАФ с рег.№А *** МА,собственост на „Уникредит лизинг“АД.Автомобилът е бил отремонтиран,поставен му е нов резервоар,доколкото,видно от протокола за ПТП старият не би могъл да се ползва по предназначение в този му вид.Не съществува и законова норма,която да задължава собственикът на пострадалото ППС да търси и поставя резервоар втора употреба,който,както сочи вещото лице и по принцип трудно би могъл да бъде намерен.

     Съгласно чл.45 от ЗЗД всеки е длъжен да поправи вреди,които виновно е причинил другиму.

     Ангажирането на отговорността по чл.410 ал.1 т.1 от КЗ/ чл.213 ал.1 изр.1 от КЗ/отм./,но в сила към момента на извършване на деликта и заплащане на застрахователнтото обезщетение/ е обусловено от установяването на следните кумулативни предпоставки:1/наличието на валиден договор за имуществено застраховане между увреденото лице и застрахователното дружество/ищец/, 2/заплащане на застрахователното обезщетение от страна на дружеството-ищец, 3/предпоставките по чл.45 от ЗЗД.Вината се предполага-чл.45 ал.2 от ЗЗД.

     По делото се установява,че застрахователният договор е бил в сила и за ищеца е възникнало задължението да покрие дефицита в имуществото на застрахованото лице,явил се в резултат на настъпил в рамките на действие на договора застрахователен риск.

   С плащането на застрахователното обезщетение ,за застрахователят възниква правен интерес и процесуална възможност да встъпи в правата на застрахования до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски ,направени за неговото определяне срещу причинителя на вредата./чл.410 ал.1 т.1 от КЗ/.Доколкото лицето,причинило деликта е причинило вредата вследствие на употребата на алкохол,по арг.на чл.433 т.3 предл.първо от КЗ, застрахователят има право на регресен иск срещу него за всичко платено на увреденото лице.

    Законът признава правото на застрахователя ,при изпълнение на поето с договор за имуществена застраховка задължение ,да упражни правата на увреденото лице с оглед възстановяване на изплатената по договора сума.От доказателствата по делото следва да се приеме с нужната категоричност,че е извършено плащане за покриване на вреди в посочения в исковата молба и претендиран от ищеца размер на главница -5032.18лв.

      Давността за предявяване на суброгационния иск срещу причинителя на вредата е 5 години,считано от датата на извършеното плащане на задстрахователното обезщетение на третото увредено лице./чл..378 ал.6 от КЗ/,поради което съдът намира възражението на ответника,че искът се явява погасен по давност ,за неоснователно.

     Съгласно разпоредбата на чл.378 ал.6 от КЗ застрахователят има право на законната лихва върху претендираната сума,считано от поканата за плащане към причинителя на вредата.В конкретния случай поканата е връчена на деликвента на 20.06.2013г.,поканен е да извърши плащане в 10-дневен срок,поради което следва да се приеме,че ответникът е изпаднал в забава на 01.07.2013г. и от този момент,на основание чл.86 ал.1 от ЗЗД във вр.чл.84 ал.1 от ЗЗД , той дължи на ищеца/суброгиралия се застраховател/ законна лихва за забава до предявяване на иска/ 11.05.2016г./.В случая ищецът претендира заплащане на мораторна лихва за забава до 20.04.2016г.Съгласно направените изчисления на мораторната лихва ,ползвайки електронен калкулатор /kik info/,съдът установи,че размера на законната/мораторна лихва за забава/ върху главница в размер на 5 032.18лв.за периода от 01.07.2013г.до 20.04.2016г.възлиза на 1 435.47лв.Ето защо счита,че искът с правно основание чл.86 ал.1 от ЗЗД се явява частично доказан и следва да бъде уважен до размер на 1435.47лв.,а за разликата до пълния му размер от 1450.88лв.,както и за началния момент на претендираното обезщетение по чл.86 ал.1 от ЗЗД следва да се отхвърли като неоснователен и недоказан.

     При така установеното от фактическа и правна страна,съдът намира,че предявените обективно съединени искове са основателни и изцяло доказани,поради което следва да бъдат уважени .С оглед изхода на делото,на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски в общ размер на 1300.00 лв./хиляда и триста лева/ -от претендираните в общ размер на 1360.33лв.,включващи : 260.33лв.-държавна такса при завеждане на делото и  100.00лв./депозит за изготвяне на съдебна –автотехническа експертиза/.

       Водим от гореизложеното,съдът

 

                                    Р       Е      Ш      И     :

 

       ОСЪЖДА ответника Д.Х.Д. с ЕГН:**********,с постоянен и настоящ адрес:*** ДА ЗАПЛАТИ на ищеца ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“АД,ЕИК:000694286,представлвано от Р.Я. и К.Р. ,със седалище и адрес на управление:*** №5 СУМАТА в размер на 6 467.65лв./шест хиляди четиристотин шестдесет и седем лева шестдесет и пет стотинки/,.,от които 5 032.18лв.-/пет хиляди тридесет и два лева и осемнадесет стотинки -главница,представляваща изплатено застрахователно обезщетение по щета №***/, мораторна лихва  за забава за периода от 01.07.2013г.до 20.04.2016г.в размер на 1435.47лв./хиляда четиристотин тридесет и пет лева четиридесет и седем стотинки/,както и направените по делото разноски в размер на 1300.00лв./хиляда и триста лева/.

 

     ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.86 ал.1 от ЗЗД за разликата от присъдения размер до пълния му размер от 1450.88лв.,както и за началния момент на претендираното обезщетение като неоснователен и недоказан.

 

     ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на съдебни и деловодни разноски за разликата между присъдения и претендирания размер .

 

     Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                         РАЙОНЕН   СЪДИЯ: