Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 319

 

гр.Нови Пазар,  31.10.2016г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд - Нови пазар в публичното си заседание на десети октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав :

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР : Б.А.

като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. № 387 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното :

                       

Предявени са от ищеца “Ред – РивърВан Ек“ Б.В, дружество със седалище и адрес на управление в Х. 11, 4761 Пи Ти З., Х., вписано в Търговския регистър под № 20065855 към Х. Търговска Камара под RSIN: 800679143, представлявано от А.Л. в. Е., управител и от мл.адв. К.М.М. от САК, спрямо ответника Г.С.Г. *** два обективно кумулативно съединени иска: 1/ иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД за заплащане на обезщетение в размер на 4834,89 щ.долара, равняващи се на 8 302,96лв. към датата на предявяване на исковата молба, ведно със законната лихва от датата на предявяване на исковата молба и 2/ иск с правно основание чл. 86 от ЗЗД за заплащане на мораторна лихва от датата на увреждането 10.03.2015 г. до 13.05.2016 г. в размер на 566,22 щ.долара, равняваща се на сумата от 995,47лв.

            Ищецът сочи в исковата молба, че на 01.11.2013 г. между него и неговото дъщерно дружество в България „Ред Ривър България“ ЕООД е сключено ексклузивно споразумение за сътрудничество, по силата на което „Ред Ривър България“ ЕООД поема задължението да сътрудничи в договорните отношения на “Ред – РивърВан Ек“ Б.В, с потенциални контрагенти в РБ, както и да управлява предоставени посевни семена и друга продукция, собственост на Дружеството, които са били предназначени за реализация на българския пазар. По силата на това споразумение при сключването на договори „Ред Ривър България“ ЕООД, като ексклузивен представител на ищеца, чрез своите законни представители е договаряло условията на договорите за поръчково земеделие, съгласно които на българските земеделски производители са предоставяни авансово семена за посев, чиято цена се е прихващала впоследствие срещу цената на закупуваната от Дружеството земеделска продукция или, в случай, че такава не е била произведена или е била с лошо качество, са се заплащали от съответния земеделски производител при прекратяване на договора.

            Ищецът сочи, че на 05.04.2013 г. е закупило 200 торби с обработени за сеитба слънчогледови семена тип Х 4337(Jaguar XL) с единична цена на торба от 179,07 щ.долара. Тези семена са били предназначении за реализация на българския пазар и са предоставени за съхранение и управление на „Ред Ривър България“ ЕООД, като ексклузивен представител на ищеца.

            Съгласно постигнатото споразумение, управителят на „Ред Ривър България“ ЕООД е възложил на своя служител Г.С.Г., ответник по делото, да вложи на съхранение 27 торби с обработени семена за сеитба тип Х 4337(Jaguar XL). Ответникът е бил в трудовоправни отношения с „Ред Ривър България“ ЕООД на длъжност „ръководител земеделие“. Съгласно приемо – предавателен протокол от 12.08.2014 г. ответникът е предоставил за съхранение 27-те торби със семена на дружеството „Агро мастер“ ЕООД. В началото на 2015 г. след извършена проверка на работата на ответника е установено, че са налице нарушения на трудовата дисциплина и данни за злоупотреби с доверието на работодателя. По – късно трудовото правоотношение с ответника е прекратено по взаимно съгласие.

На 30.06.2015 г. „Ред Ривър България“ ЕООД е изпратило до Агро Мастер“ ЕООД нотариална покана за обратно предаване на вложените за съхранение 27 торби слънчогледови семена Х4337 (Jaguar XL). Поканата е получена от адресата на 01.07.2015 г.

На 09.07.2015 г. с писмо „Агро мастер“ ЕОД е отговорило, че от 12.08.2014 г. е съхранявал 27 бр.торби слънчогледови семена, но на 10.03.2015 г. било получено писмено указание от ответника по делото да се предадат семената на лицето С. Г. Н..

С нотариална покана № *** г. на нотариус *** с РД – РС Н. п. до Г.С.Г., „Ред Ривър България“ ЕООД е поискал от него писмени обяснения относно действията си. Поканата е получена от адресата на 03.08.2015 г. и с писмен отговор от същата дата адвокатът на ответника е описал начина извършените действия. Посочено било, че ответникът е предоставил семената за посев на трето лице с уговорка, то да ги плати само ако реализира земеделска продукция от сеитбата им.

На 28.05.2015 г. „Ред Ривър България“ ЕООД е изпратило до ЗП „***“ от с. К., посоченото от ответника трето лице, писмо с приложена фактура за семената. Фактурата не била приета или платена от адресата, нито е получен отговор, признаващ получаването на семената или цената, по която те трябва да бъдат платени.

На 11.09.2015 г. е била изпратена до адв. М.И. от АК В., като пълномощник на Г.С.Г. нотариална покана № *** А. П., с РД – РС В. за доброволно уреждане на отношенията.

На същата дата е изпратена и нотариална покана *** г. на нотариус В. Т. с РД – РС Д. до ЗП „***“ от с. К., към която била изпратена и вече издадената фактура. Поканата била получена на 05.10.2015 г., но не е последвало плащане на цената по фактурата в полза на ищеца или на неговия представител.

Поради горното, ищецът сочи, че ответникът е нанесъл вреди на ищцовото дружество на стойност 8 302,96лв., представляващи равностойността на 27-те торби със семена, с които той без да е имал право за това фактически се е разпоредил, при което ищецът е бил лишен от част от своето имущество, което е било предадено неизвестно на кого и при какви условия, като ответникът не е положил усилия да гарантира интересите му.

            Ищецът моли съдът да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати обезщетение в размер на 4 834,89 щ.долара, равняващи се на 8 302,96лв., както и да заплати мораторна лихва върху тази сума от момента на деянието – 10.03.2015 г. до завеждане на исковата молба – 13.05.2016 г., в размер на 579,67 щ.долара или 995,47 лв., ведно със законната лихва върху главницата от предявяването на иска, както и направените разноски.

 

Ответникът по делото, в рамките на законоустановения срок по чл.131 от ГПК е депозирал писмен отговор, л. 87 от делото, в който сочи, че искът е недопустим, т.к той не е имал никакви отношения с ищеца по делото, а с „Ред Ривър България“ ЕООД, които са прекратени по взаимно съгласие. Сочи, че ответникът е бил назначен на длъжност „ръководител земеделие“ със шифър и код по НКПД 13116004 и код по КИД 46.21 – търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн в Ред Ривър България. Твърди, че не са налице никакви трудови или други търговски или граждански отношения с ищеца.

Съгласно соченото от ищеца споразумение между него и „Ред Ривър България“ ЕООД, последният действал от името и за сметка и риск на ищеца. Това означавало според ответника, че ищецът би могъл да има претенции към „Ред Ривър България“ ЕООД и при уважаването им, последният да има евентуалното право на регресен иск спрямо ответника. Поради това, че подобни отношения не са се реализирали, ответникът сочи, че искът по чл. 45 от ЗЗД, предявен спрямо него от ищеца е недопустим.

Освен възраженията по допустимостта на иска, ответникът оспорва и неговата основателност, като сочи, че всички сделки са се сключвали от ищеца, като това са договорите за предоставяне на семена за сеитба и условията за изкупуване на готовата продукция, фактури към тях и пр. Ответникът сочи, че за предоставянето на семената на земеделския производител ищецът бил надлежно уведомен. Ищцовото дружество е финализирало сделката като е издало и фактура № 150130/28.08.2015 г. с получател ЗП „***“.

Ответникът сочи, че съгласно неговия трудов договор, той е бил назначен на работа в „Ред Ривър България“ ЕООД, на длъжност „ръководител земеделие“ със шифър и код по НКПД 13116004 и код по КИД 46.21 – търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн и в изпълнение на тази длъжност е извършвал работата си на основание трудово правоотношение, но не с ищеца, а с трето по спора лице.

Ответникът сочи, че ищецът с нотариална покана от 11.09.2015 г. е поканил получателят на стоката (ЗП „***“) да заплати договорената цена по сключената между тях сделка ЗП „***“. Ответникът сочи, че съгласно чл. 301 от ТЗ е регламентирано мълчаливото съгласие на търговеца, относно действията от негово име на лице без представителна власт, освен ако не се противопостави веднага след узнаването. Ответникът сочи, че ищецът не се е противопоставил на действията му, а напротив ги е потвърдил като е издал фактурата и впоследствие е предприел действия по събиране на вземането си от купувача ЗП „***“, чрез отправеното уведомление за заплащане на дължимата цена по сделката. Ответникът сочи, че при наличие на валидна търговска продажба между ищеца и ЗП „***“ искът не следва да е насочен към него, а към ЗП.

Предвид на гореизложеното ответникът моли съда да отхвърли предявените искове спрямо него като неоснователни.         Претендира разноски.

 

            Съдът като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното:

            Ищецът “Ред – РивърВан Ек“ Б.В, е дружество със седалище и адрес на управление в Х. 11, 4761 Пи Ти З., Х., вписано в Търговския регистър под № 20065855 към Х. Търговска Камара под RSIN: 800679143, представлявано от А.Л. в. Е., управител, с предмет на дейност: продажба на едно на семена, посадъчен материал и бобови култури; продажба на едро на продукти за растителна защита и торове; друга обработка. Съгласно посоченото в извлечението от търговския регистър, упълномощени представители на дружеството са лицата: В.Д. – О., М., административен сътрудник с право на подпис до сума 50 000евро; Х., П., търговски сътрудник с право на подпис до сума 50 000евро и В. дер Л., В., съвместни пълномощия с другите имащи право на подпис.

 

От представеното по делото „ексклузивно споразумение за сътрудничество“ от 01.11.2013 г. между ищеца “Ред – РивърВан Ек“ ООД, със седалище З., Х., като предоставяща страна и „Ред Ривър България“ ЕООД със седалище гр. В., като приемаща страна, е посочено, че предоставящата страна е в бизнес с договорно земеделие, производство, преработка и продажба в цял свят на семена от кимион, мак и слънчоглед, както и че приемащата страна желае да действа с изключителни права за сметка и риск на  предоставящата страна.

            Съгласно чл.2 от споразумението, предоставящата страна, определя приемащата страна да действа с ексклузивни права за сметка и риск на предоставящата страна при извършване на договорно земеделие, производство, преработка и продажба на Продуктите в рамките  на територията, а приемащата страна с настоящето приема такова договаряне. Съгласно споразумението действията извън взаимно договорената област и стратегия относно практическата страна на договорното земеделие, производство, преработка и продажба на продуктите в рамките на Територията.

Със споразумението не са определени ограничения.

С чл. 1 от споразумението са определени дефинициите на понятията, предмет на споразумението, като в б.В е посочено, че „продукти“ са семена, които са произведени, преработени и продадени от Приемащата страна, а съгл. б.Г „територия“ означава България, когато се отнася до (помощно) договорно земеделие, производство и преработка на Продуктите и означава Свят, когато се отнася до продажба на продуктите.

Срокът на действие на споразумението е 12месеца от датата на влизане в сила, т.е от 01.11.2013 г. до 01.11.2014 г.

 

На 05.04.2013г. е издадена фактура  № 05.04.2013 г. с продавач „Нюсийд Сърбия“ ДОО и с купувач по нея „Ред РивърВан Ек Б.В.“ З., и с място на доставка „Агромел“ ООД с. Д., с управител Г.С.Г., за продажба на слънчогледов хибрид Х 4337 за посев, третиран, количество 17,40, бр. чували 200, общо 3 480,00кг., цена на чувал(кг.) 179,07, цена в щ.долари 35 814,00.

 

На 29.04.2014 г. е сключен трудов договор, л. 40 и следв.от делото, между „Ред Ривър България“ ЕООД и ответника Г.С.Г., по силата на който, считано от 01.05.2014 г. ответника е назначен на длъжност „ръководител земеделие“ със шифър 1311 и код 6004 по НКПД и код по КИД 46.21 за неопределено време. В задълженията на служителя Г.С.Г., работодателят е възложил – отговорност за полетата и инспекция на културите, управляващ полетата и инспектора (ите) и договорите за отглеждане. Както и други задачи, считани за необходими от страна на ръководството.

Място на работа е посочено в договора гр. В.. Договорено е също заплащането на трудовото възнаграждение, отпуските и начина на прекратяване на трудовия договор.

 

По делото са представени копия от електронна кореспонденция между ответника, като служител в „Ред Ривър България“ ЕООД и лицето В. ван дер Л., като представител на „Ред РивърВан Ек Б.В.“, л. 31-39 от делото. От тези писма се установява, че в периода 18.07.2014 г. до 13.08.2014 г. между представителя на ищцовото дружество и ответника, като служител в „Ред Ривър България“ ЕООД е обсъждан въпроса относно съхранението на 27 бр. чували, сорт ягуар XL. Относно тези чували ищецът е посочил, че те са в Д., при „Агроном“, но за това няма фактура, както и че не желае да плаща за съхранението  им за 30 кв.м. за съхранение на 1 палет. От водената между тези лица кореспонденция се установява, че чувалите до този момент са се съхранявали в „Агроном“, но там били причинени вреди  (писмо от 11.07.14г. ). В резултат на кореспонденцията между страните е взето решение семената да се съхраняват в „Агро мастер“, което според писмото на ответника от 29.07.14 г. е по – добрия вариант. Тази кореспонденция приключва с писмото от представителя на ищеца от 12.08.14 г., с което той иска да му се изпрати договора за съхранение, когато бъде готов, а на следващия ден от 13.08.14 г. ответникът е отговорил, че „Агро мастер“ ще съхранява семената безплатно и единственият документ, който ще изготвят за това е протокол за съхранение.

 

На 12.08.2014 г. между фирма „Ред РивърВан Ек Б.В.“, чрез представителя й Г.С.Г., в качеството му на ръководител земеделие в „Ред Ривър България“ ЕООД и „Агро мастер“ ЕООД с управител В. В. е подписан приемо предавателен протокол за съхранение на семена – 27 бр. торби слънчогледови семена Jaguar XL. Протоколът е подписан от страните по него, л.42 от делото.

 

По делото е приложено копие от Заявка от 10.03.2015 г. от ответника Г.С.Г. за експедиция на семена, собственост на „Ред Ривър България“ ЕООД от склада на „Агро мастер“ ЕООД, слънчогледови семена - 27 бр. торби Х4337 /12-2155/, приети като Jaguar XL, които да бъдат експедирани за С. Г. Н..

По данни на свидетеля по делото П.Т., лицето С. Г. Н. е било на работа при ЗП „***“ от с. К. като агроном.

 

На 13.05.2015 г. е било изпратено до ответника писмо от представителя на ищеца В. ван дер Л., с което ищеца уведомява ответника, че е отстранен от работа поради подозрение в измама. Посочено е, че лицето С.Г., баща на ответника е собственик на „Агромел“ ООД, спрямо която ищцовото дружество водило разследване.

 

На 14.05.2015 г. е издадена Заповед № 004 от същата дата на представителя на „Ред Ривър България“ ЕООД, с която е прекратено трудовото правоотношение с ответника по взаимно съгласие.

 

По делото е приложено копие от фактура № 0000150130/26.08.2015 г., издадена от ищеца и с получател ЗП „***“ от с. К. за 27 бр. торби семена за посев Jaguar XL 4337, доставени на 10.03.2015 г. в К. на стойност 5400щ.долара или 9 835,61лв. Фактурата е изпратена с придружително писмо от 28.08.2015 г. на ищеца до получателя.

 

От така описаните факти и приложените по делото документи, представляващи частни свидетелстващи документи – споразумение, фактури, приемо – предавателни протоколи, кореспонденция и пр., както и трудовия договор, представляващ официален документ, съдът намери, че не се установява с какво точно ответникът е причинил вреда на ищеца. От представеното и прието по делото доказателство, споразумение между “Ред – РивърВан Ек“ Б.В и „Ред Ривър България“ ЕООД, с което последното е поело задължение да сътрудничи в договорните отношения на ищеца за негова сметка и риск при извършване на договорното земеделие, производство, преработка и продажба на продуктите. От представената по делото фактура, касаеща 27 бр. торби семена от слънчоглед, издадена на 05.04.2013г. с № 05.04.2013 г. и с продавач „Нюсийд Сърбия“ ДОО и с купувач по нея „Ред РивърВан Ек Б.В.“ З. е посочено, че мястото на доставката на стоката е очевидно седалището на фирма „Агромел“ ООД с. Д., с управител Г.С.Г.. Тази фактура действително е за продажба на слънчогледов хибрид Х 4337 за посев, третиран, количество 17,40, бр. чували 200, общо 3 480,00кг., цена на чувал(кг.) 179,07, цена в щ.долари 35 814,00.

Към датата на сключване на тази продажба ответникът не е бил в каквито и да е правоотношения както с ищеца по делото, така и с неговия ексклузивен представител„Ред Ривър България“ ЕООД, поради което съдът намира, че относно тази сделка и начина на договореното с фактурата място на доставка на ответника по делото не може да се вменяват каквито и да е отговорности.

Ответникът е започнал работа при „Ред Ривър България“ ЕООД, считано от 01.05.2014 г., съгласно приложения трудов договор, л. 40 и следв.от делото. Следователно относно това къде и при какви условия са съхранявани въпросните 27 бр. торби със слънчогледово семе за посев Jaguar XL 4337 в продължение на повече от 1 година, също не може да му се търси отговорност.

След постъпването на работа на ответника Г.С.Г. при „Ред Ривър България“ ЕООД, на длъжност „ръководител земеделие“ със шифър 1311 и код 6004 по НКПД и код по КИД 46.21 за неопределено време, работодателят, съгласно посоченото в трудовия договор му е възложил – отговорност за полетата и инспекция на културите, управляващ полетата и инспектора (ите) и договорите за отглеждане. Както и други задачи, считани за необходими от страна на ръководството, макар, че от събраните по делото доказателства не се установяват какви конкретни други задачи са му били възлагани. 

От 01.05.2014 г. ответникът като служител в „Ред Ривър България“ ЕООД се счита обвързан и с подписаното между ищеца и неговия непосредствен работодател споразумение с ексклузивни права по него. Очевидно така постигнатото между ищеца и работодателя на ответника споразумение има характеристиките на договор, с който приемащата страна „Ред Ривър България“ ЕООД се съгласява да действа самостоятелно, но като представител и в полза и за риск на „Ред РивърВан Ек Б.В.“. Този договор повече наподобява договора за търговско представителство по смисъла на чл. 32 от ТЗ вр. чл. 36 от ЗЗД, доколкото вчл.2, б.а) е посочено, че приемащата страна действа за сметка и риск на Предоставящата страна, т.е на ищеца по делото. В този смисъл съдът намира, че споразумението между ищеца и „Ред Ривър България“ ЕООД представлява договор за представителство. Това се потвърждава и от посоченото в приемо предавателен протокол за съхранение на семена от 12.08.2014 г. между фирма „Ред РивърВан Ек Б.В.“, чрез представителя й Г.С.Г., в качеството му на ръководител земеделие в „Ред Ривър България“ ЕООД и „Агро мастер“ ЕООД с управител В. В.. В случая съдът намира, че това споразумение следва да бъде разграничено от една специфична категория ненаименовани договори, какъвто е договорът за франчайз, доколкото при него франчайзополучателите и представителите действат от свое име и за своя сметка. Франчайзополучателят обаче като интегриран към една глобална концепция за продажби, наложени от франчайзодателя трябва да спазва точно определените от него стратегии и условия за договаряне. Освен това, франчайзополучателят плаща определена сума за постоянна помощ от страна на франчайзодателя. Понятие за това, какво е  "франчайз" се съдържа в т. 10от §1 от ДР на Закона за корпоративното подоходно облагане, където е посочено, че   Двуезична версия на документа: BG - EN

 "Франчайз" е съвкупност от права на индустриална или интелектуална собственост, отнасящи се до търговски марки, търговски имена, фирмени знаци, изработени модели, дизайни, авторско право, ноу-хау или патенти, предоставени срещу възнаграждение, за да се използват за продажба на стоки и/или за предоставяне на услуги. Типичен пример за договори за франчайз са тези за заведенията от веригите „Макдоналдс“, при което всяко заведение функционира за свой риск, но спазвайки общите условия, наложени от франчайзодателя. В този смисъл, съдът намира, че споразумението между ищеца и работодателя на ответника има характер на договор в за представителство, в случая за изключително представителство.

Относно претендираната от ищеца отговорност на ответника за вреди не се установява по делото в отношенията между ищеца и работодателя на ответника да са налице конкретни условия, които страните по споразумението да са договорили относно начина на съхранение, местоположението и фирмите за съхранение на закупените от ищеца и предоставени за управление, евентуално за последваща продажба продукти. Напротив, установява се по делото от представените писмени доказателства, че ответникът, е изпълнил указанията на ищеца за преместване на семената от „Агроном“ в другата фирма „Агро мастер“, за което той освен, че предваритено е уведомил ищеца с ел.писмо от 29.07.2014 г. и което той е потвърдил също с ел.писмо от 11.08.2014 г., л.32 от делото. Предаването на семената на фирма „Агро мастер“ е станало с писмен приемо предавателен протокол за съхранение на семена от 12.08.2014 г. L, подписан от страните по него, л.42 от делото. В протокола е записано, че се предават 27 бр. торби слънчогледови семена Jaguar X. Следователно претендираните количества семена от ищеца са били изцяло предадени на съхранение във взаимно договорената фирма „Агро мастер“ ЕООД с управител В. В..

От събраните по делото доказателства, съдът стига до извод, че до 10.03.2015 г. семената са били съхранявани в „Агро мастер“ ЕООД, когато ответника по делото  е подал Заявка от 10.03.2015 г. за експедиция на семена, собственост на „Ред Ривър България“ ЕООД от склада на „Агро мастер“ ЕООД, слънчогледови семена - 27 бр. торби Х4337 /12-2155/, приети като Jaguar XL, които да бъдат експедирани за С. Г. Н..  Установи се по делото, че това лице е било служител при ЗП „***“ от с. К. като агроном, от което се прави извод, че семената са предадени на ЗП „***“ от с. К.. Това не се спори между страните.

По делото не се установява и ищеца не представя доказателства в тази насока, които да сочат, при какви условия и къде могат да бъдат съхранявани семената, на които той е собственик от фирмата, на която той е предоставил изключителни права. Доколкото обаче ответникът е в трудовоправни отношения с на „Ред Ривър България“ ЕООД, то неговото поведение като служител в това дружество следва да се обосновават само и единствено с произтичащите от неговия трудов договор права и задължения, както и от тези по споразумението. Относно наличието на вреди по посевите между страните по делото е било ясно, че такива са налице още към м.юли 2014 г., видно от приложената по делото кореспонденция помежду им, които вреди били причинени в резултат на съхранение при „Агроном“, ел.писмо от 22.07.2014 г., л.34 от делото. За съхранението обаче на зърното в тази фирма от доказателствата по делото не се установява да е налице разпореждане или действие от страна на ответника. Поради което, съдът приема, че за установените и коментирани от страните по делото вреди, към 22.07.2014 г. ответникът не може да носи отговорност.

Доколкото съдът приема, че ответникът е действал като представител на ищеца, за времето докато е бил на работа при „Ред Ривър България“ ЕООД, конкретно и относно сключването на договори с фермерите, то извършените последващи действия за изнасяне на зърното от складовете на „Агро мастер“ ЕООД и предаването им на С. Г. Н. като служител при ЗП „***“ от с. К. е във връзка и в изпълнение на неговите служебни правомощия. Това е станало на 10.03.2015 г.

По делото беше разпитан свидетел Павел Терзиев, изпълнителен директор на „Ред Ривър България“ ЕООД,  който сочи, че стандартната практика във фирмата е тази фирма да предоставя на фермерите семена, като с продаването на семената, самия фермер се задължава за обратно изкупуване на произведената продукция, т.к фирмата не търгува със семена, а с готова продукция. Самото продаване на семената било част от договора за изкупуване на продукцията от тях.

От така посоченото, съдът намира, че практически извършеното на 10.03.2015 г. разпореждане на ответника, чрез заявка за експедиция и предаването им на земеделски производител ЗП „***“ от с. К. е в синхрон с утвърдената и обичайна практика на дружеството работодател, която отговаря и на предоставените от ищеца правомощия, доколкото той не е оспорил тези действия на ответника. Докато ищецът по делото е проявил активност при направляване действията на ответника за преместване на зърното от складовете на „Агроном“ и предаването им в склад на „Агро мастер“, то при предаването на зърното на ЗП липсва такава документално обоснована кореспонденция, от което съдът прави извод, че ищецът е бил съгласен с тези действия. Извършеното прекратяване на трудовото правоотношение на ответника с „Ред Ривър България“ ЕООД е по взаимно съгласие и в заповедта не е посочено, че лицето дължи връщане на предоставени му вещи, представляващи имущество на дружеството или пари, като равностойност на причинени вреди на работодателя. Напротив записано е само, че на ответника се дължи обезщетение за ползването на отпуск в размер на 8 дни, по чл. 224 от КТ. Прекратяването на правоотношението е считано от 14.05.2015 г. Самият ответник, обаче, за времето докато е бил в трудови правоотношения с „Ред Ривър България“ ЕООД за действията си пред ищеца, а такава отговорност носи само пред своя работодател. Пряка, лична отговорност той би имал пред ищеца ако действията, които му се вменяват във вина бяха извършени след прекратяване на трудовото му правоотношение с неговия работодател. Според твърденията в исковата молба и кореспондиращите с това доказателства се установява, че сочените вредоносни действия се изразяват в предоставянето на семената на ЗП „***”, а това е извършено преди прекратяване на трудовия договор с ответника.

От гореизложеното, съдът приема, че ответникът не може да носи отговорност за действията си пред ищеца, още повече, че в самия договор с ексклузивните права се предвижда рискът от действията на приемащата страна е за предаващата страна – ищеца. Ответникът освен всичко посочено е водил през цялото време електронна кореспонденция с ищеца, съгласно която се установява наличие на съгласуваност в действията на ответника с волята на ищеца в резултат на което и през м. той е предоставил 27 бр. торби със слънчогледовото семе на ЗП „***” от с. К.. Това е станало без противопоставянето на ищеца, а както се установява от показанията на разпитания по делото като свидетел настоящ изпълнителен директор има практика в уреждане на отношенията между „Ред Ривър България” и земеделските производители, при която е възможно на последните да бъде предоставено зърно за посев, а не продадено, и стойността на това зърно да им бъде удържана при обратното изкупуване на реколтата, с каквото задължение се обвързвали те според свидетеля. Следователно, извършеното от ответника предаване на зърното на земеделския производител не противоречи на установената практика на дружеството, негов работодател, а очевидно с това и не противоречи на волята на ищеца, с оглед на сключеното ексклузивно споразумение между двете дружества. Дори и да са налице действия на лице без представителна власт от името на дружеството ищец, то неговите действия са фактически потвърдени посредством водената от една страна кореспонденция помежду им и на второ място доказателство за потвърждаването е и издаването на фактурата за продажба на зърното - фактура № 150130/28.08.2015 г. с получател ЗП „***“. Независимо, че до момента на предявяване на иска тази фактура не е платена от длъжникът по нея, това не променя характера на извършените от ответника действия, които са в съответствие с волята, а както се установи и с практиката във фирмата, за която той е работил и това не води до причиняване на вреди на ищеца по делото. Посочените от земеделския производител мотиви за отказ да плати зърното, а именно, че то било с влошени качества и имало ниска кълняемост също не може да се твърди и не се доказва от доказателствата по делото, че е резултат на действия на ответника. Преди да постъпи ответникът на работа в „Ред Ривър България” зърното е било доставено в „Агромел” и в последствие съхранявано в„Агроном”, поради което не може да се направи извод, че ответникът е причинил по някакъв начин увреждане качеството на това зърно и с това е причинил настъпилите за ищеца вреди. В случая съдът намира, че не се доказва по никакъв начин, че ответникът с поведението си – действие или бездействие са увредили ищеца.

Съдът намира, че ищецът неправилно сочи, че на 12.08.2014 г. ответникът по нареждане на своя работодател е преместил семената в „Агро Мастер“ ЕООД, т.к видно от приложената по делото кореспонденция, съгласуване на действията на ответника е ставало единствено с лицето В.в.д.Л., който съгласно представеното извлечение от търговския регистър е представител на ищеца, а не на работодателя „Ред Ривър България”. Това се потвърждава и от представения по делото приемо-предавателен протокол за съхранение на семена – 27 бр. торби слънчогледови семена Jaguar XL от 12.08.2014 г., който Г.С.Г. е подписал като представител на „Ред РивърВан Ек Б.В.“,  и в качеството му на ръководител земеделие в „Ред Ривър България“ ЕООД, л.42 от делото. За този протокол ищецът е известен на 13.08.2014 г., л. 31 от делото.

Следователно тези действия не са увреждащи правата, интересите и имуществото на ищеца.

Извършените от ответника действия, като работник на „Ред Ривър България” до 13.08.2014 г. са по време на действие на споразумението между ищеца и „Ред Ривър България”, доколкото споразумението между тях е за срок от 12 месеца и срокът изтича на 01.11.2014 г. и с това подобното на договора за търговско представителство споразумение по смисъла на чл. 32 от ТЗ вр. чл. 36 от ЗЗД е изчерпало своето действие.

Извършеното след прекратяване на трудовото правоотношение между „Ред Ривър България” и ответника през 2015 г. е след прекратяване на действието на споразумението. По делото ищецът не е представил доказателства и не твърди, че споразумението е продължено или е подписано ново споразумение с ексклузивни права.

Извършеното на 10.03.2015 г. по разпореждане на ответника, чрез заявка за експедиция, предаване на семената от местохранилището им при „Агро Мастер“ ЕООД гр. Д. на лицето С. Г. Н. е след изтичане на срока на действие на ексклузивното споразумение (срокът му изтича на 01.11.2014 г.)

Поради това, че семената са собственост на ищеца, а разпореждането за тяхното предаване на лицето С. Н. произтича от ответника, то очевидно той, макар и все още като служител на„Ред Ривър България” е действал без представителна власт (поради изтичане срока на споразумението). Съгласно чл.   301 от ТЗ, когато едно лице действа от името на търговец без представителна власт, се смята, че търговецът потвърждава действията, ако не се противопостави веднага след узнаването. Доказателство за приемане на действията на ответника представлява издаването на фактура № 0000150130/26.08.2015 г., издадена от ищеца и с получател ЗП „***“ от с. К. за 27 бр. торби семена за посев Jaguar XL 4337, доставени на 10.03.2015 г. в К. на стойност 5400щ.долара или 9 835,61лв. Фактурата е изпратена с придружително писмо от 28.08.2015 г. на ищеца до получателя. Следователно от 26.08.2015 г. ищецът по делото е потвърдил действията на ответника. Извършените на по – късен етап отношения между ищеца и ЗП „***“ от с. К. от една страна, свързани с отказа на последната да плати, както и тези с ответника не накърняват интересите на ищеца.

Приложената по делото кореспонденция, извършена посредством нотариалните покани и съответни отговори на тях е от периода 30.06.2015 г., когато чрез нотариалната покана до „Агро Мастер“ ищецът писмено е узнал за преместването на семената от „Агро Мастер“. С последвалата нотариална покана от 24.07.2015 г. до ответника във връзка с даването на писмени обяснения относно преместването на семената, е даден писмен отговор, получен в „Ред Ривър България“ ЕООД на 03.08.2015 г. с № 140008, л. 53 от делото, където ответникът е обяснил подробно действията си спрямо семената до тяхното предаване на земеделският производител. С това съдът приема, че ищецът е узнал писмено, по посочения от него ред и срок за предаването на семената на ЗП „***“ от с. К. още на 03.08.2015 г., което е преди издаването на фактурата.

Всичко това потвърждава извода на съда, че ищецът фактически е одобрил и приел извършеното от ответника. Извършените от ответника действия са в съответствие и с практиката на дружеството – работодател, както сочи св. П. Т., л. 189 от делото. Това сочи, че извършеното от ответника е в синхрон със съществуващата практика на дружеството работодател, която отговаря и на предоставените от ищеца правомощия, доколкото той не е оспорил тези действия на ответника.

С изтичане на срока на действие на споразумението между ищеца и „Ред Ривър България” се прекратяват и предоставените от ищеца права. Ищецът не доказва по делото, че споразумението е продължено или е сключено ново такова.

 

Съдът намира, че искът на ищеца спрямо ответника по чл.45 от ЗЗД за причинени имуществени вреди е неоснователен и недоказан и следва да се отхвърли изцяло. Не се доказа нито конкретно вредоносно за ищеца поведение на ответника в качеството му на работник на „Ред Ривър България“ ЕООД, с когото ищецът има сключено ексклузивно споразумение, нито причинна връзка между поведението и вредата, която ищецът претендира.

Назначената по делото експертиза установява, че претенциите на ищеца по размер по иска по чл. 45 от ЗЗД е за сумата от 7 305,47лв., колкото е левовата равностойност на цената на 27бр. торби посевни семена, а лихвата по чл.86 от ЗЗД върху тази цена за периода от 10.03.2015 г. до 13.05.2016 г. е в размер на 876,15лв. Установените по – ниски по размер стойности на предявените искове на ищеца имат значение само при преценката на основателността на същите по размер, но само ако по основание те са напълно доказани и следва да бъдат уважени.

 

Поради това, че съдът приема, че искът по чл.45 от ЗЗД е неоснователен и недоказан, то и искът по чл. 86 от ЗЗД е неоснователен и недоказан и следва да се отхвърли изцяло.

Съобразно направените от съда изводи относно неоснователността на исковете на ищеца спрямо ответника и поризтичащата от това последица, тяхното отхвърляне изцяло, то на основание чл.78, ал. 3 от ГПК ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника направените по делото разноски. Съгласно представените по делото доказателства и представен списък на разноските, л. 157 от делото, ответникът е направил разноски в размер на 800лв., л. 158 от делото, които ищецът следва да бъде осъден да му заплати.

Във връзка с делото е допуснато обезпечение на бъдещ иск по ч.гр.д. № 364 по описа за 2016 г. на НпРС, което след влизане в сила на решенето следва да се отмени, като за целта решението по настоящето дело се докладва по ч.гр.д. № 364 по описа за 2016 г. на НпРС за произнасяне.

Водим от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

Отхвърля иска по чл.45 от ЗЗД на “Ред – РивърВан Ек“ Б.В, дружество със седалище и адрес на управление в Х. 11, 4761 Пи Ти З., Х., вписано в Търговския регистър под № 20065855 към Х. Търговска Камара под RSIN: 800679143, представлявано от А.Л. в.Е., управител и от мл.адв. К.М.М. от САК, срещу Г.С.Г. с ЕГН ********** ***, за заплащане на обезщетение в размер на 4834,89 щ.долара, равняващи се на 8 302,96лв. към датата на предявяване на исковата молба, ведно със законната лихва от датата на предявяване на исковата молба, като неоснователен и недоказан.

 

Отхвърля иска по чл.86 от ЗЗД на “Ред – РивърВан Ек“ Б.В, дружество със седалище и адрес на управление в Х. 11, 4761 Пи Ти З., Х., вписано в Търговския регистър под № 20065855 към Х. Търговска Камара под RSIN: 800679143, представлявано от А.Л. в.Е., управител и от мл.адв. К.М.М. от САК, срещу Г.С.Г. с ЕГН ********** ***, за заплащане на мораторна лихва от датата на увреждането 10.03.2015 г. до завеждане на иска 13.05.2016 г. в размер на 566,22 щ.долара, равняваща се на сумата от 995,47лв., като неоснователен и недоказан.

 

            ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.3 от ГПК, “Ред – РивърВан Ек“ Б.В, дружество със седалище и адрес на управление в Х. 11, 4761 Пи Ти З., Х., вписано в Търговския регистър под № 20065855 към Х. Търговска Камара под RSIN: 800679143, представлявано от А.Л. в.Е., управител, ДА ЗАПЛАТИ на Г.С.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 800лв. (осемстотин лева), представляващи направените по делото разноски.

 

Решението подлежи на обжалване пред Ш.ски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страната.

След влизане в законна сила на решението по делото, същото да се докладва по ч.гр.д. № 364 по описа за 2016 г. на НпРС за произнасяне, относно допуснатото обезпечение на бъдещ иск.

 

                                                           Районен съдия : ......................................

                                                                                           Галина Николова