Р Е Ш Е Н И Е

 

  271

 

гр. Н., 15.09.2016г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд - Н., в публичното си заседание на дванадесети септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР : Б.А. 

като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. № 464 по описа на НПРС за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното: 

 

Предявени са обективно и субективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.127, ал.2 от СК и по чл. 143 от СК. Обективното съединяване е поради различните по предмет искове – за родителски права и за издръжка за бъдеще време за общо три деца. Субективното съединяване е поради това, че се претендират права спрямо три деца.

***

Водим от горното и на основание чл.239 от ГПК, новопазарският районен съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо детето Д. Т. Д. с ЕГН ********** на нейната майка и законна представителка Т.Д.С. с ЕГН **********,***.

Определя местоживеенето на детето Д. Т. Д. с ЕГН ********* при неговата майка и законна представителка Т.Д.С. с ЕГН **********,***.

 

ОПРЕДЕЛЯ НА бащата Т.Д.С. с ЕГН ********** ***, РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ с детето Д. Т. Д. с ЕГН ********** всяка първа и трета събота и неделя от месеца с приспиване от 10,00ч. в събота до 18,00ч. в неделя, като ответникът взема и връща децата до дома им, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.

 

ОСЪЖДА Т.Д.С. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАЩА на детето Д. Т. Д. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Т.Д.С. с ЕГН **********, ежмесечна издръжка, в размер на 150,00лв.(сто и петдесет лева), считано от 02.06.2016 г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпването на законна причина за нейното изменяне или прекратяване.

 

ОСЪЖДА Т.Д.С. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на детето Д. Т. Д. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Т.Д.С. с ЕГН **********, сумата от 1800лв.(хиляда и осемстотин лева), представляваща ежемесечна издръжка, в размер на 150,00лв.(сто и петдесет лева), за минало време, за периода от 02.06.2015 г. до 02.06.2016 г., ведно със законната лихва от влизане в сила на решението по делото.

 

 

ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо детето Д. Т. Д. с ЕГН ********** на неговата майка и законна представителка Т.Д.С. с ЕГН **********,***.

Определя местоживеенето на детето Д. Т. Д. с ЕГН ********** при неговата майка и законна представителка Т.Д.С. с ЕГН **********,***.

 

ОПРЕДЕЛЯ НА бащата Т.Д.С. с ЕГН ********** ***, РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ с детето Д. Т. Д. с ЕГН ********** всяка първа и трета събота и неделя от месеца с приспиване от 10,00ч. в събота до 18,00ч. в неделя, като ответникът взема и връща децата до дома им, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.

 

ОСЪЖДА Т.Д.С. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАЩА на детето Д. Т. Д. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Т.Д.С. с ЕГН **********, ежмесечна издръжка, в размер на 150,00лв.(сто и петдесет лева), считано от 02.06.2016 г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпването на законна причина за нейното изменяне или прекратяване.

 

ОСЪЖДА Т.Д.С. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на детето Д. Т. Д. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Т.Д.С. с ЕГН **********, сумата от 1800лв.(хиляда и осемстотин лева), представляваща ежемесечна издръжка, в размер на 150,00лв.(сто и петдесет лева), за минало време, за периода от 02.06.2015 г. до 02.06.2016 г., ведно със законната лихва от влизане в сила на решението по делото.

 

 

ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо детето В. Т. Д. с ЕГН ********** на неговата майка и законна представителка Т.Д.С. с ЕГН **********,***.

Определя местоживеенето на детето В. Т. Д. с ЕГН **********  при неговата майка и законна представителка Т.Д.С. с ЕГН **********,***.

 

ОПРЕДЕЛЯ НА бащата Т.Д.С. с ЕГН ********** ***, РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ с детето В. Т. Д. с ЕГН ********** всяка първа и трета събота и неделя от месеца с приспиване от 10,00ч. в събота до 18,00ч. в неделя, като ответникът взема и връща децата до дома им, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.

 

ОСЪЖДА Т.Д.С. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАЩА на детето В. Т. Д. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Т.Д.С. с ЕГН **********, ежмесечна издръжка, в размер на 150,00лв.(сто и петдесет лева), считано от 02.06.2016 г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпването на законна причина за нейното изменяне или прекратяване.

 

ОСЪЖДА Т.Д.С. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на детето В. Т. Д. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Т.Д.С. с ЕГН **********, сумата от 1800лв.(хиляда и осемстотин лева), представляваща ежемесечна издръжка, в размер на 150,00лв.(сто и петдесет лева), за минало време, за периода от 02.06.2015 г. до 02.06.2016 г., ведно със законната лихва от влизане в сила на решението по делото.

 

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, Т.Д.С. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Т.Д.С. с ЕГН **********,***, направените по делото разноски в размер на 790лв.(седемстотин и деветдесет лева).

 

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 от ГПК, Т.Д.С. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на РС Н., по сметка на бюджета на съдебната власт, държавни такси върху в размер общо на 864,00лв. (осемстотин шестдесет и четири лева).

 

Решението, в частта на присъдената издръжка подлежи на предварително изпълнение, съгласно чл. 242, ал.1  от ГПК.   

Неприсъственото решение на основание чл.239, ал.4 от ГПК НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.

В едномесечен срок от постановяването на неприсъственото решение страната, срещу която то е постановено може да поиска от Шуменки окръжен съд неговата отмяна, при наличието на предпоставките по чл.140 от ГПК.

 

 

                                                        Районен  съдия: ........../ П /...............

                                                                                     Галина Николова