Р Е Ш Е Н И Е

 

  282

 

гр. Нови пазар, 26.09.2016г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар, в публичното си заседание  на  двадесет и шести септември две хиляди и единадесета година, в състав :

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР : ДАНИЕЛА ПЕТКОВА

като разгледа докладваното от съдия Галина Николова гр.д. № 488 по описа за 2016г.  за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Предявен е иск с правно основание по чл. 108 от ЗС.

Предявен е иск по чл. 108 от ЗС, с който ищецът иска съда да признае спрямо ответника, че ищецът е собственик на  1/12 ид.ч от недвижим имот, представляващ нива с № *** по кадастралната карта на с. Г., с площ от 14 709кв.м. в м. „К.” в землището на с. Г., общ. К., както и да го осъди да му предаде владението на имота, на който ищецът е собственик, т.к ответникът го владее без правно основание.

Цената на иска е в размер на 2182,40 лв., съгласно представената данъчна оценка.

Ищецът сочи, че е наследник на С. Х. Х., който е починал на 18.05.1985 г., притежаващ право на 1/12 ид.ч от неговото имущество, в т.ч  и на възстановената с решение № */* г. на ОСЗ гр. К. земеделска земя.

Ищецът сочи, че след възстановяването на собствеността една от наследниците Д.А., негова братовчедка и също наследница, заедно със съпруга си Б.А. са отдавали земята под наем на бащата на ответника Х.И., който е техен роднина. През годините бащата на ответника плащал редовно наема за нивата – на две години веднъж, като след това Д.А. и съпругът й плащали и на ищеца дължимото. Това продължило до преди 3 години, когато Д.А. и Б.А. взели за последно наема за 2011 и 2012г.

Когато през 2014 г. Д.А. и майка й М. се върнали в Б. те разбрали, че имота вече не е техен и се води на синът на Х.И. – Д.Х.И., който се снабдил с нотариален акт за собствеността през 2014 г.

След като било установено, че имотът е собственост на ответника, Д.А. и съпругът й отишли при ответника да уредят отношенията на собственост, като първоначално ответникът се съгласил това да стане доброволно, но след това той отказал. Наследниците Д.А. и майка й М. завели гр.д. № 816/2015 г., което приключило с решение при признание на иска от страна на ответника. Ищецът твърди, че ответникът не е владял имота в продължение на повече от 10 години явно, необезпокоявано и постоянно имота, поради което не е станал негов собственик на посоченото основание – давностно владение.

Предвид на горното ищецът моли съда да постанови решение, с което да признае спрямо ответника, че ищецът е собственик на  1/12 ид.ч от недвижим имот, представляващ нива с № *** по кадастралната карта на с. Г., с площ от 14 709кв.м. в м. „К.” в землището на с. Г., общ. К., както и да го осъди да му предаде владението на имота, на който ищецът е собственик, т.к ответникът го владее без правно основание, както и да отмени частично издадения НА по реда на чл. 537, ал.2 от ГПК за 1/12 ид.ч. от недвижимия имот.

 

            Ответникът, в рамките на законоустановения срок по чл.131 от ГПК не е представил писмен отговор.

             

            В последното по делото съдебно заседание, проведено на 21.09.2016г., ищецът е направил искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника по реда на чл.238 и чл.239 от ГПК.

 

Съдът прие, че са налице предпоставките на чл.238, ал.1 от ГПК, а именно: ответникът не е представил в срок писмен отговор, не се е явил в първото по делото заседание, за което е бил редовно призован, както и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. Съдът, като взе предвид, че с връченото на ответника съобщение на 01.07.16г., ведно с препис от разпореждане за образуване на делото и даване на подробни указания, в т.ч и относно неблагоприятните последици от неподаването на отговор по делото и от неявяването му в съдебно заседание са връчени лично на ответника, както и последвалото определение за насрочване на съдебното заседание е връчено на 22.08.2016 г. на баща му, срещу задължението да го уведоми 09.11.2010г., както и че предявените от ищеца искове са вероятно основателни с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, поради което следва да бъде поставено неприсъствено решение, като исковете бъдат уважени.

 

Съдът, въз основа на представените от ищеца и събрани по делото доказателства, преценени съобразно разпоредбата на чл.239, ал.1, т.2 във вр. чл.12 от ГПК, намира искът за доказан от фактическа и правна страна и следва да се уважи, като спрямо ответника бъде признато правото на ищеца на собственост върху 1/12ид.ч. от имота, както и ответникът бъде осъден да предаде владението върху собствената на ищеца 1/12ид.ч. от имота. В резултат на това, че искът спрямо ответника се уважава следва издадения в негова полза Нотариален акт за собственост на недвижим имот придобит по давностно владение №*, т.*, рег.№ *, дело № */* г. на ЧН рег.№ * с район на действие НПРС, с който ответника Д.Х.И. е признат за собственик по давностно владение на недвижим имот - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ от 14 709 кв.м., четвърта категория,в м.”К.”, представляваща имот с идентификатор №*** по Кадастралната карта и регистри на село Г., обл. Ш., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с граници: имоти №*, №*, №*, №*, №* и №*.

            Предвид на това, че искът по чл. 108 от ЗС се уважава, ответникът следва да заплати направените по делото разноски от ищеца, съгл. чл. 78, ал.1 от ГПК, които са  в размер на 665лв.

Поради горното и на основание чл.238, ал.1 и чл.239 от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 108 от ЗС по отношение на Д.Х.И. с ЕГН ********** ***, че Д.В., роден на *** г. в гр. Ш., живущ в Р Т., гражданин на РТ., с *** граждански № ***, представляван от адв. *** от АК Ш., Е СОБСТВЕНИК на 1/12 ид.ч. (една дванадесета идеална част) от следния недвижим имот, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ от 14 709 кв.м.(четиринадесет хиляди седемстотин и девет квадратни метра), четвърта категория, в м.”К.”, представляваща имот с идентификатор №*** по Кадастралната карта и регистри на село Г., обл. Ш., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с граници: имоти №*, №*, №*, №*, №* и №*.

 

ОСЪЖДА Д.Х.И. с ЕГН ********** ***, ДА ПРЕДАДЕ НА Д.В., роден на *** г. в гр. Ш., живущ в Р Т., гражданин на РТ., с *** граждански № ***, представляван от адв. *** от АК Ш., ВЛАДЕНИЕТО на 1/12 ид.ч. (една дванадесета идеална част) от следния недвижим имот, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ от 14 709 кв.м.(четиринадесет хиляди седемстотин и девет квадратни метра), четвърта категория, в м.”К.”, представляваща имот с идентификатор №*** по Кадастралната карта и регистри на село Г., обл. Ш., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с граници: имоти №*, №*, №*, №*, №* и №*.

 

ОТМЕНЯ частично до размер на 1/12 ид.ч. (една дванадесета идеална част)  на основание чл.537, ал.2 от ГПК, Нотариален акт за собственост на недвижим имот придобит по давностно владение № *, т.*, рег.№ *, дело № */* г. на ЧН рег.№ * с район на действие НПРС, с който ответника Д.Х.И. е признат за собственик по давностно владение на недвижим имот - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ от 14 709 кв.м., четвърта категория,в м.”К.”, представляваща имот с идентификатор №*** по Кадастралната карта и регистри на село Г., обл. Ш., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с граници: имоти №*, №*, №*, №*, №* и №*.

 

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, Д.Х.И. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Д.В., роден на *** г. в гр. Ш., живущ в Р Т., гражданин на РТ., с *** граждански № ***, представляван от адв. *** от АК Ш., направените по делото разноски в размер на 665лв. (шестстотин шестдесет и пет лева).

 

Неприсъственото решение на основание чл.239, ал.4 от ГПК не подлежи на обжалване.

            В едномесечен срок от постановяването на неприсъственото решение страната, срещу която то е постановено може да поиска от Ш. окръжен съд неговата отмяна, при наличието на предпоставките по чл.140 от ГПК.

 

                                                                      

                                                                       Районен съдия :................................

                                                                                                   Галина Николова