П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 11.01.2016 г.

 

 Районен съд  Нови пазар в публичното си съдебно заседание

На 11.01. 2016 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Николова

 

При участието на секретар  Д.С.,сложи за разглеждане гр. дело № 769 по описа за  2015 год., докладвано от съдия Николова.

         На поименно повикване в  15,30 часа се явиха : 

         Ищцата е редовно призована, не се явява, явява се с адв. С. Б. от ВАК, упълномощена редовно.

         Ответникът е редовно призован, явява се.

         Съдът дава възможност за становище по даване ход на делото.

         Адв. Б. - Да се даде ход на делото.

         Ответник – Да се гледа делото.

         Съдът намира, че няма процесуални пречки по даване ход на делото, ето защо,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

                            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Адв. Б. – Постигнали сме спогодба, като моля да формулираме същата, като и същата да бъде одобрена. Родителските права Д. И. да се управляват М.И.С., като режима на лични контакти да бъде определен, както следва: 30 дни през лятото, които не съвпадат с отпуската на майката, пет дни по коледа и великденската ваканция, по пет дни всеки месец, на територията на Република Германия, като бащата се задължава да уведоми майката предварително. Минимум пет дни, преди този период майката за точния период на престоя. Неограничена възможност за контакти по скайп и по телефон. По отношение на издръжката ответника да заплаща издръжка в размер на 110 лева. По отношение на местоживеенето на детето, същото в Федерална Република Германия, гр. Б., ул. “***” */*. Считаме, че така постигнатата спогодба е в интерес на детето и моля да бъде одобрена. Правя оттегляне на иска за даване на заместващо съгласие, детето да напусне Р. България, с неговата майка, тъй като ответника даде своето съгласие. Считаме, че така постигнатата спогодба е в интерес на детето и моля да бъде одобрена. Не поддържам искането по чл. 127 а, ал. 2 СК, за даване на заместващо разрешение на разрешение за задграничните пътувания на детето.

 

         Ответник – Съгласен съм с това което каза адвокатката, съгласен съм със сключената спогодба, както и да заплащам издръжка на детето си  в размер на 110 лева месечно.

 

 СПОГОДИЛИ СЕ:

     1......................................................................

         /адв. С.  Б./

     2.......................................................................

 

ответник ...................................

         /В.А.И./

 

         Съдът намира, че сключената спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави следва да бъде одобрена, гарантира интересите надетето, ето защо постигната спогодба следва да бъде вписване и одобрена от съда. Предвид на сключената спогодба в размер на 110 лева, ответника следва да заплати ДТ 2 % , сумата от 79,20 лева ДТ. 

На основание чл. 234 ал. 1 от ГПК съдът:

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

         ОДОБРЯВА сключената съдебна спогодба между М.И.С. с ЕГН **********,*** ***  ***, чрез адв. С. Б. от АК гр. В., и  ответника В.И.А.  с ЕГН********** *** №  СЕ СЪГЛАСЯВА- Детето Д. В. И. да има следния режим на лични контакти и да бъде при баща си  В.И.А. – 30 / тридесет/ дни през лятото, които не съвпадат с отпуската на майката, пет дни по коледа и великденската ваканция, по пет дни всеки месец след предварителна уговорка с майката, на територията на Република Германия, като бащата се задължава да уведоми майката предварително, минимум четири дни, преди този период за престоя на детето. Неограничена възможност за контакти по скайп и по телефон. По отношение на издръжката ответника се съгласява да заплаща издръжка в размер на 110 лева. Начиная от дата 01.02.2016г. с падеж всяко първо число на месеца.  или равностойността в евро.  По отношение на местоживеенето на детето, същото в Федерална Република Германия, гр. Б., ул. “***” */*.      Осъжда ответника В.И.А.  с ЕГН********** ***  да заплати държавна такса в размер на 79,20 лева. / седемдесет и девет лева и 0,20 стотинки /

         Определението за одобряване на спогодбата е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

         Като констатира, че страните са постигнали съдебна спогодба съдът:

 

                                               ОПРЕДЕЛИ:

 

         ПРЕКРАТЯВА производство по гр. д №769/2015г. по описа на НПРС, поради постигане на съдебна спогодба.

         Определението за прекратяване  може да бъде обжалвано пред ШОС в едноседмичен срок от днес.

         Заседанието завърши в  16,00  часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :