О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№ .........

 

гр. Нови  пазар,  25.03.2016г.

 

Районен съд Нови пазар, в закритото си заседание, като разгледа докладваното от районен съдия Галина Николова гр.д. № 36/2016г. по описа на НПРС и на основание чл.140 от ГПК установи следното: 

                                              

Предявена е искова молба, съдържаща иск за установяване на трудов и осигурителен стаж, съгл. чл. 3 от Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.

Първоначално съдът е приел, че исковата молба е допустима, доколкото към нея е приложено удостоверение изх. № ОА-В-225-ОА-И260/23.02.2015 г., в което е посочено, че за исканите от ищцата периоди липсват данни, конкретно януари 1974 г. - март 1974 г.; ноември 1974 г.; януари 1975 г.; октомври 1975 г. до април 1976 г.; юни 1976- септември 1977г.; ноември 1977 г. - декември 1977 г.; януари 1979 г.; март 1979 г. – април 1979 г.; август 1979 г.- септември 1979 г.; ноември 1979 г. - март 1980 г.; януари 1981 г.; януари 1982 г.; февруари 1983 г. и декември 1983 г. приложено към молбата е и писмо с изх. № ОА-В-688#1/17.04.2015 г., както и че в трудовата й книжка няма никакво отбелязване от този работодател.

В съдебно заседание, представителят на ответника е посочил, че соченото удостоверение не е такова по смисъла на чл. 5 от ЗУТОССР, за което има нарочно одобрен от управителя на НОИ образец УП-17.

Съдът, с определение от 09.03..2016 г. е указал на ищеца да представи необходимото удостоверение.

По делото на 25.03.2016 г. е постъпило от представителя на ищцата удостоверение УП-17 от 17.03.2016 г.

Съгласно представеното удостоверение разплащателните ведомости и трудовоправните документи на ЗПК с . Н. са приети от ТП на НОИ сектор ОА, гр. Ш. с приемо предавателен протокол № 27-250/17.04.2007 г., но липсват данни за лицето за периодите: 01.74-03.74г., м.11.74г., м. 01.75г., 10.75 г.-04.76г., 06.76-09.77 г., 11.77-12.77 г., м.01.79 г., 03.79-04.79 г., 08.79-09.79 г., 11.79-03.80 г., м.01.81 г., м.01.82 г., м.02.83г., м.12.83 г.

Съдът съобрази, че посочените в удостоверението периоди са тези, за които ищцата е предявила своя иск.

При това положение, съдът намира, че искът е недопустим и производството по него следва да се прекрати като такова. Съображенията на съда се основават на разпоредбата на чл. 5, ал.2 от ЗУТОССР, съгласно който трудов и осигурителен стаж по чл. 1, ал. 1 може да се установява, ако пред съда се представи удостоверение, издадено от работодателя/ осигурителя, при който е придобит стажът, от неговия правоприемник или от друго юридическо или физическо лице, което съхранява книжа, ведомости за заплати и други, че документите са загубени или унищожени. Съгласно разпоредбата на ал.2 на същия закон, когато осигурителят е прекратил дейността си, без да има правоприемник, или не е прекратил дейността си, но ведомостите и книжата му са иззети по реда на инструкция на управителя на Националния осигурителен институт, издадена на основание чл. 5, ал. 13 от Кодекса за социално осигуряване, се представя удостоверение от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, че в архивното стопанство липсват писмени данни за претендирания стаж.

Издаденото от ответната страна удостоверение УП-17 № 5510-27-1/17.03.2016 г. е именно с такова съдържание. То установява, че разплащателните ведомости и трудовоправните документи на ЗПК с . Н. са приети от ТП на НОИ сектор ОА, т.е че на за загубени или унищожени, а освен това сочи, че в архивното стопанство липсват писмени данни за претендирания от ищцата стаж.

Законодателят е предвидил изискването за представяне на удостоверение по чл. 5, ал.2 вр. ал.1 от ЗУТОССР като специфично изискване за допустимост на иска и липсата на такова удостовереине, респ. наличието на удостоверение, но с различно от изискуемото от закона съдържание, конкретно, че липсват данни за претендирания стаж е основание за прекратяване на производството поради неговата недопустимост. В този смисъл е и практиката на ВКС Решение № 217 от 3.10.2014 г. на ВКС по гр. д. № 223/2014 г., III г. о., ГК, Определение № 532 от 12.07.2012 г. на ВКС по ч. гр. д. № 211/2012 г., IV г. о., ГК, Определение № 1308 от 21.12.2013 г. на ВКС по гр. д. № 4764/2013 г., III г. о., ГК, Определение № 1053 от 16.10.2014 г. на ВКС по гр. д. № 2805/2014 г., III г. о., ГК, и мн.др. Липсата на тази особената процесуална предпоставка за допустимост на предявения иск за установяване на трудовия и осигурителен стаж по съдебен ред обуславя и необходимостта от прекратяване на производството като недопустимо.

Съгласно разпоредбата на чл. 9 от ЗУТОССР не се дължат такси и разноски от ищеца, независимо от изхода на делото, поради което и при настоящето прекратяване на производството ищцата не дължи такива.

Определението за насрочване на делото за 15.04.2016 г. от 11ч. следва да се отмени.

Съдът намира, че не са налице основанията за разглеждане на делото в открито съдебно заседание, поради което и на основание чл. 140, ал.1 вр. чл. 129, ал. 4 от ГПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            Отменя определението за насрочване на делото за съдебно заседание за 15.04.2016 г. от 11,00ч.

           

            ПРЕКРАТЯВА производството по делото, образувано по иск с правно основание чл. 3 от Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред от Г.А.Р. с ЕГН ********** *** срещу ТП на НОИ, гр. Ш. за установяване на трудов стаж за следните периоди: януари 1974 г. - март 1974 г.; ноември 1974 г.; януари 1975 г.; октомври 1975 г. до април 1976 г.; юни 1976- септември 1977г.; ноември 1977 г. - декември 1977 г.; януари 1979 г.; март 1979 г. – април 1979 г.; август 1979 г.- септември 1979 г.; ноември 1979 г. - март 1980 г.; януари 1981 г.; януари 1982 г.; февруари 1983 г. и декември 1983 г.

 

            Определението за прекратяване подлежи на обжалване, съгласно чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК пред Шуменски окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

           

                                                                       Районен съдия  : ......................................

                                                                                                       Галина Николова