О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е № 187

 

гр. Нови пазар, 25.03.2016 г.

 

Районен съд – гр. Нови пазар в закрито заседание на двадесет и пети март през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

като съобрази направеното искане на основание чл.23, ал.1 във вр. с чл.22, ал.1, т.6 от ГПК с представеното заявление вх. №1476/21.03.2016 г. по докладваното от съдия Маркова гражданско делото №189 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Горепосоченото гражданско дело е образувано по повод предявена искова молба с посочено правно основание по чл.45 и чл.86 от ЗЗД от страна на ищцата В.И.Й. *** против ответниците Д.Н.И., И.П.И.-М., В.П.И.,*** и Р.К. ***.

Със заявление вх. №1476/21.03.2016 г. ищцата е поискала отвод на съдиите от РС – Нови пазар, твърдейки, че единият от ответниците е Държавен съдебен изпълнител в гр. В., при което никой съдия от НпРС не може да е безпристрастен, след като трябва да се произнесе по спор с участието на негов колега от съдебния район на Окръжен съд - гр. Ш.. Съдията-докладчик не споделя подобна теза, той като няма никаква връзка с никоя от страните по делото, нито дори познанство, а факта, че някой от страните по делото е юрист и работи в съдебния района на ОС – Ш., въобще не следва да се счита за обстоятелство, което да даде основание за отвод. Начинът, по който ищцата, обаче разчита правораздаването в съдебния район, предпоставят, че ищцата би съзирала във всяко процесуално действие умисъл на докладчика да действа не безпристрастно и независимо. Подобни схващания, макар и безпочвени, препятстват нормалното протичане на процеса. Ето защо, за да бъдат отхвърлени каквито и да било съмнения в безпристрастно правосъдие, съдията-докладчик счита, че следва да постанови отвода си. Доколкото и всички останали съдии от РС – Нови пазар са постановили отвод от разглеждането на делото, то производството следва да се прекрати пред РС – Нови пазар и делото да се изпрати на Ш.ския окръжен съд за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото.

Водим от горното и на основание по чл.22, ал.2 във вр. с ал.1, т.6 от ГПК, съдията-докладчик

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

Съдията-докладчик Атанаска Маркова се отвежда от разглеждането на гражданско дело №189 по описа за 2016 година на Новопазарския районен съд.

Прекратява производството по гражданско дело №189 по описа за 2016 година на РС – Нови пазар.

Изпраща делото на Окръжен съд – гр. Ш. за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: