Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

гр. Нови пазар, 20.06.2016 г.

 

                        Атанаска Маркова – съдия при районен съд – Нови пазар в закрито заседание на двадесети юни през две хиляди и шестнадесета година, като разгледа докладваното гражданско дело №233 по описа за 2016 година, съобрази следното:

 

                        Предявена е искова молба с правно основание по чл.127, ал.2 от СК от страна на ищцата Х.И.В. *** против ответника С.К.Ш. ***.

    С разпореждане от 04.05.2016 г. съдът е уведомил ищцата, че по делото е налице необходимост от назначаване на особен представител на ответника на разноски на ищцата, на основание чл.47, ал.6 от ГПК. Поради това съдът  й е предоставил седмичен срок, в която тя да внесе сумата от 300 лв. – депозит за възнаграждението на особения представител. Това съобщение е получено от упълномощения по делото представител на ищцата на 11.05.2016 г. С разпореждане от 03.06.2016 г. съдът отново е  оставил исковата молба без движение, с указания за внасяне на депозит в размер на 300 лв. за назначаването на особен представител на ответника. Ищцата е била предупредена, че при неизпълнение указанията на съда в срок, производството по делото ще бъде прекратено.

Съобщението е получено от упълномощения по делото представител на ищцата на 08.06.2016 г. Указанията на съда не са изпълнени и определеният депозит не е внесен.  

Поради това, като приема, че в дадения на ищцовата страна срок страната не е изпълнила дадените й указания, съдът намира, че на основание чл.129, ал.4 във вр. с ал.3 от ГПК производството по делото следва да се прекрати.

Ето защо и на горепосоченото основание съдът

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Д  И  :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело №233 по описа за 2016 година на Районен съд – Нови пазар.

            Определението подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищцата.

 

 

 

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: