О П Р Е Д Е Л  Е Н И Е

 

265

 

гр.Нови пазар,  13.05.2016 г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд - Нови пазар, в закритото си заседание, като разгледа докладваното  от районен съдия Галина Николова, гр.д. № 267/2016г. по описа на НПРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът констатира, че с разпореждане № 212 от 13.04.2016 г., е дал на ищцата ясни указания за отстраняване на констатираните от съда нередовности в исковата молба.

Разпореждането за оставяне на исковата молба без движение е връчено на ищцата, чрез синът й Д. Б. Й. със задължение да й предаде призовката на 19.04.2016 г. и определения от съда срок за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 26.04.2016 г.

В рамките на определения срок ищцата не е отстранила посочените от съда нередовности.

Съдът намира, че е налице редовност на връченото съобщение за отстраняване на нередовности в исковата молба, съгл. Чл. 46, ал.2 от ГПК, т.к е получено от лице,  което се е подписало в разписката със задължение да предаде призовката на адресата. Това приравнява връчването на такова като на самото лице, адресат, т.е на ищцата. Като не е отстранила посочените от съда нередовности ищцата чрез бездействието си е показала, че не желае да води настоящето производство, поради което са налице основания за прекратяване на образуваното дело.

Водим от горното и на основание чл. 230, ал.2, изр.2-ро от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 267/2016 г. по описа на Районен съд Нови пазар.

 

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Окръжен съд Шумен в едноседмичен срок от съобщаването му на страните по делото.

 

 

 

                                                   Районен съдия :.........................................

                                                                                              Галина Николова