О П Р Е Д Е Л  Е Н И Е

 

№ 359

 

гр.Нови пазар,  06.07.2016 г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд - Нови пазар, в закритото си заседание, като разгледа докладваното  от районен съдия Галина Николова, гр.д. № 312/2016г. по описа на НПРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът констатира, че с разпореждане № 227/20.04.2016 г., е дал на ищеца ясни указания за отстраняване на констатираните от съда нередовности в исковата молба.

Разпореждането за оставяне на исковата молба без движение е връчено на страната на 28.04.2016 г. и определения от съда срок за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 05.05.2016 г.

В рамките на определения срок от ищеца е постъпила молба за удължаване на срока и такова е дадено с 1 седмица от изтичане на предишния срок, т.е до 12.05.2016 г. Поради късното получаване на тази молба (много последователни почивни дни), същата е докладвана на 11.05.2016 и практически срокът изтича на следващия ден, поради което с ново разпореждане № 1238/02.06.2016 г. е удължен срока с 1 месец, от изтичане на предишния срок. Този срок изтича на 12.06.2016 г. Разпореждането е получено от страната на 07.06.2016 г. В рамките на този срок страната е подала молба на 07.06.2016 г. за удължаване на срока с още 2 седмици и такова разрешение е дадено, считано от изтичане на предишния срок, т.е до 26.06.2016 г. Това разпореждане е получено от страната на 14.06.2016 г.

Следователно крайният срок за изпълнение е до 26.06.2016 г.

Съдът констатира, че в срока д о26.06.2016 г.ищецът не е отстранил посочените от съда нередовности в исковата молба. Като не е отстранил посочените от съда нередовности и чрез бездействието си е показала, че не желае да води настоящето производство, поради което са налице основания за прекратяване на образуваното дело.

Водим от горното и на основание чл. 230, ал.2, изр.2-ро от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 312/2016 г. по описа на Районен съд Нови пазар.

 

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Окръжен съд Шумен в едноседмичен срок от съобщаването му на страните по делото.

 

 

                                                   Районен съдия :.........................................

                                                                                              Галина Николова