О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Нови пазар, 04.11.2016 г.

 

 

            Новопазарският районен съд, 4 състав, в закрито заседание от 04.11.2016 г., като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова гр.д. № 496 по описа на НПРС за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано по искова молба, подадена от Ж.А.П. с ЕГН ********** *** срещу К.И.Ц. с ЕГН ********** *** за определяне на местоживеенето, родителските права, режим на лични контакти с непълнолетните им деца А.Ж. А. и П.Ж. А. и определяне на издръжка, която ответницата да заплаща.

В предоставения на ответницата К.И.Ц. срок е постъпил писмен отговор, придружен с насрещно предявени искове със същото правно основание за предоставяне на родителските права, определяне местоживеенето на децата, режим на лични контакти с другия родител и заплащане на издръжка за двете деца. Насрещният иск е оттеглен и с определение от 27.10.2016 г. съдът е прекратил делото частично по отношение на насрещния предявен иск.

Делото е насрочено за първо съдебно заседание на 29.11.2016 г.

            Постъпила е молба вх. рег. № 5701 от 04.11.2016 г. от процесуалният представител на ищеца по първоначалния иск, с която се заявява, че същият оттегля насрещния иск изцяло. Моли производството по него да бъде прекратено.

            Съгласно разпоредбата на чл. 232 от ГПК, ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до приключване на първото заседание по делото.

            Видно от приложеното по делото пълномощно на адв. Ралица Тодорова от ШАК, тя е упълномощена с правото да се отказва от иска, а следователно следва да се счита за оправомощена и да прави изявления и за оттегляне на иска, тъй като те са по-малко задължаващи страната.

Водим от горното, съдът намира че е сезиран с искане за оттегляне на насрещния иск, направено от оправомощено лице до първото заседание на делото, поради което и на основание чл. 232 от ГПК, производството по предявения насрещен иск следва да бъде прекратено.

Водим от гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

            ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по гр.д. № 496 по описа за 2016 г. на НПРС, поради оттегляне на иска от ищеца.

Определението може да се обжалва пред ШОС в 7-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :    .....................................

                                                                                                                 Петина Николова