П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 03.08.2016 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 03.08.2016 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

При участието на секретар В.В.,

сложи за разглеждане ч.гр.дело №  600   по описа за 2016 год.,  докладвано от съдия  НИКОЛОВА.

На поименно повикване в  10,45 часа се явиха : 

 

            Молителят “Банка ДСК” ЕАД гр. София, редовно призована, не се явява представител.

Съдът докладва постъпилата молба от юрисконсулт Ж., с която заявява че поради служебен ангажимент не може да присъства на насроченото за днес заседание, моли да се даде ход на делото и заявява, че поддържа искането на Банка „ДСК“.

Заинтересованата страна Г.С.Т. е нередовно призована. По делото е върната в цялост призовка, видно от която лицето не се намира на посочения в НБДН постоянен адрес. Видно от отбелязването на връчителя на призовката, както и от данните в НБДН лицето пребивава трайно в Кралство Испания. Съдът е указал да бъде залепено уведомление, отрязък от същото не е върнато. Предвид това и невъзможността същата да бъде редовно призована, съдът намира, на първо място, че ход на делото не следва да бъде даден. На второ място съдът намира, че е невъзможно приложението на разпоредбата на чл. 47, ал. 6 от ГПК за назначаване на особен представител на заинтересованата страна, тъй като изявлението за приемане или отказ от наследство е от този вид, които зависят изцяло и само от личната преценка на наследника и не може да бъде направено от особен представител. Предвид на това съдът намира, че е невъзможно към наст. момент да бъде изпълнена молбата на Банка „ДСК“ ЕАД и производството по делото следва да бъде прекратено.

Предвид на гореизложеното съдът

 

                                   О П Р Е Д Е Л И :

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 600/2016 г. по описа на НПРС.

Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от уведомяването на молителя.

            Заседанието завърши в 10,50 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :