О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. Н., 18.08.2016 г.

 

 

            Атанаска Маркова – съдия при Районен съд- Н. в закрито заседание на осемнадесети август през две хиляди и шестнадесета година като разгледа докладваното гражданско дело №632 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството по делото е образувано по повод предявена искова молба от страна на ищеца Й.Ж.Й. ***, действащ чрез процесуалния си представител адв. Кр. К. от АК – В. против ответниците С.П.В. и П.В.Д., двамата от гр. В., като претенцията е за обявяване на нищожност на сключен договор за аренда.

            В правомощията си по проверка на подадената искова молба съдът е констатирал  нередовности, оставил е исковата молба без движение и с разпореждане от 26.07.2016 г. е указал на ищеца да ги отстрани. Срокът за отстраняване е изрично посочен, а именно седмодневен срок. Изрично е указано в разпореждането, в случай, че даденият срок се окаже недостатъчен,  правото на страната да иска удължаването му с молба, подадена преди изтичане на срока. Ищецът е предупреден и за последствията от неизпълнение на указанията на съда в срок, а именно връщане на исковата молба и прекратяване на производството по делото.  

            Съобщението е връчено на ищеца, чрез процесуалния му представител на 08.08.2016 г. Седмодневният срок е изтекъл на 15.08.2016 г.

            На 16.08.2016 г., видно от отбелязването върху изготвената от „Е.“ разписка, представителят на ищеца адв. К. К. от * е изпратил по делото писмена молба, с която моли даденият от съда срок да бъде удължен. Молбата е входирана в деловодството на РС-Н. и приложена по делото на 17.08.2016 г.

Съдът констатира, че същата е подадена след изтичане на седмодневния срок и поради това не може да бъде уважена, тъй като искането за удължаване на срока следва да се направи преди изтичането му, за което и ищецът е уведомен.

Поради това, като приема, че в дадения на ищцовата страна срок страната не е изпълнила дадените й указания, съдът намира, че на основание чл.129, ал.3 от ГПК производството по делото следва да се прекрати.

Ето защо и на горепосоченото основание съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от ищеца Й.Ж.Й. ***, действащ чрез процесуалния си представител адв. Кр. К. от АК – В. молба вх. №4119/17.08.2016 г. за удължаване на дадения на страна строк за изправяне на нередовности на исковата молба по делото.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело №632 по описа за 2016 година на Районен съд - Н..

            Определението подлежи на обжалване пред Ш. окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищците.

 

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: