О П Р Е Д Е Л  Е Н И Е

 

№ 540

 

гр.Нови пазар,  11.10.2016 г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд - Нови пазар, в закритото си заседание, като разгледа докладваното  от районен съдия Галина Николова, гр.д. № 744/2016г. по описа на НПРС, за да се произнесе взе предвид следното:

Съдът констатира, че с разпореждане от 19.09.2016г., е дал указания за призоваване на ответника чрез залепване на уведомление по постоянния му адрес.

Съдът констатира, че уведомлението е било залепено на 21.09.2016 г. на входната врата по постоянния адрес на лицето, на адрес с. Н., ул.“***“ № ***. В указания за получаване на съдебните книжа по делото срок от две седмици лицето не се е явило за получаването им. Срокът за получаване на книжата е изтекъл на 05.10.2016 г.

Поради това, че в производството по чл. 51 от ЗН не може да се назначава особен представител на наследника, който не може да бъде надлежно призован, поради това, че правото на отказ или на приемане на наследство е лично, суверенно право на страната, имаща качеството на наследник и то се дава само лично от нея, поради което особен представител не може да изразява становище по този въпрос, то неговото назначаване дори и на разноски на ищеца по реда на чл. 47, ал.6 от ГПК е безпредметно. В този случай не следва да се прилагат нормите на чл. 47 и чл. 48 от ГПК.

Поради горното и невъзможността ответника да бъде лично призован, то делото следва да се прекрати.

Водим от горното и на основание чл. 230, ал.2, изр.2-ро от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 744/2016 г. по описа на Районен съд Нови пазар, водено от „Банка ДСК” ЕАД гр. С. срещу М.Д.П. от с. Н. с предмет по чл. 51 от Закона за наследството.

 

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Окръжен съд Шумен в едноседмичен срок от съобщаването му на страните по делото.

 

 

                                        Районен съдия :.........................................

                                                                                  Галина Николова