О П Р Е Д Е Л  Е Н И Е

 

№ 486

 

гр.Нови пазар,  12.09.2016 г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд - Нови пазар, в закритото си заседание, като разгледа докладваното  от районен съдия Галина Николова, гр.д. № 745/2016г. по описа на НПРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът констатира, че с разпореждане № 1970/19.08.2016г., е дал на ищеца ясни указания за отстраняване на констатираните от съда нередовности в исковата молба.

Нередовностите, които е посочил съда са: да посочи име и адрес за призоваване на законният представител на това лице или негов попечител, което да го представлява в производството пред съда или да поиска назначаване на особен представител; Да заплати дължима държавна такса в размер на 25лв., съгл. чл. 16 от ТДТССГПК.

Посочено е също, че ако даденият срок е недостатъчен за отстраняване на нередовностите, може да поиска продължаването му съгл. чл. 63 от ГПК с молба, подадена преди изтичането му.

 

Разпореждането за оставяне на исковата молба без движение е връчено на представител на страната, юрисконсулт Ж.Ж. на 30.08.2016 г. и определения от съда срок за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 06.09.2016 г.

 

Съдът при извършване на проверка относно редовността на молбата и наличието на основания, респ. пречки за нейното разглеждане в открито съдебно заседание установи следното:

С дадените в разпореждане № 1970/19.08.2016г. указания за отстраняване на констатираните от съда нередовности в исковата молба, съдът е констатирал, че лицето спрямо което се предявява молбата е непълнолетно, на 14 години и съгласно чл. 28, ал.2 от ГПК същото лице може да извършва съдопроизводствените действия лично само със съгласието на родителите или попечителите си. Видно от приложеното по делото удостоверение за наследници, бащата на лицето Румен Денев Петров, който е пряк наследник на кредитополучателя – длъжник е починал на 28.02.2006 г. преди наследодателят си.  Съдът е дал указания на молителя да посочи законен представител на лицето, срещу когото е насочена молбата му, т.к той също следва да бъде призован, както и в случай, че лицето няма законен представител или попечител или да поиска от съда, пред който е висящо делото, да му назначи особен представител, съгл. чл. 29, ал.2 от ГПК.

С настоящата молба с вх. № 4392/17.09.2016 г., изпратена по пощата от 02.09.2016 г. молителят не е посочил данни за законния представител на лицето М.Р.Д., срещу когото е насочена молбата му, както и не е поискал от съда, пред който е висящо делото назначаване на особен представител, съгл. чл. 29, ал.2 от ГПК.

Задълженията на съда, съгл. чл. 7, ал.1, изр.2 от ГПК в рамките на служебното начало са да даде необходите указания на страните и да им съдейства за изясняване на делото от фактическа и правна страна. В тежест на страната, съобразно диспозитивното начало по чл. 6, ал.2 от ГПК  е да определи не само предметът на делото, но и обемът на дължимата защита и съдействие. От това следва, че страната – молител, в случая „Банка ДСК” ЕАД гр. София не е посочила надлежен представител на насрещната страна, както и не е поискала от съда назначаването на особен представител на същата, което е нейно задължение. Въпреки дадените указания на съда и уведомяване относно срока и възможността същия да бъде продължен, съгл. чл. 63 от ГПК, молителят не е изпълнил изцяло констатираните нередовности. Служебното начало не означава, че съдът сам следва да издирва законните представители на страните или да предприема служебно действия по обезпечаване на тяхното надлежно представителство. Това е в тежест на молителя.

В резултат на горното, съдът намира, че като не е посочила законен представител на непълнолетното лице, както и не е поискала назначаването на особен представител, съгласно предвиденото от закона, страната – молител не е изпълнила дадените й от съда указания.

Поради липса на изпълнение на указанията на съда в определения от него срок, както и липса на искане за продължаване на срока, то страната чрез бездействието си е показала, че не желае да води настоящето производство, поради което са налице основания за прекратяване на образуваното дело.

Водим от горното и на основание чл. 230, ал.2, изр.2-ро от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 745/2016 г. по описа на Районен съд Нови пазар, водено от „Банка ДСК” ЕАД гр. София срещу М.Р.Д. *** с предмет по чл. 51 от Закона за наследството.

 

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Окръжен съд Шумен в едноседмичен срок от съобщаването му на страните по делото.

 

 

                                                   Районен съдия :.........................................

                                                                                              Галина Николова