Р Е Ш Е Н И Е

№ 5

 гр. Н., 27.01.2016 г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд - Н., в публичното си заседание на единадесети януари  през две хиляди и шестнадесета година, в състав :

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА М.

                                                                      

при секретаря Б.А., като разгледа докладваното от съдия М. АНХД №466 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното : 

 

Подадена е жалба на основание чл.59 от ЗАНН от страна на ЕТ „***„ ЕИК***, представляван от Б.Б., чрез пълномощника му адв. Г.К. от АК - Ш., срещу Наказателно постановление №27-2704427 от 15.09.2015 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Ш., с което на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.416, ал.3 от КТ на едноличния търговец е наложена имуществена санкция в размер на 250 лв.

 Жалбоподателят счита, че постановлението е издадено при неизяснена фактическа обстановка и неправилно приложение на материалния закон. Не оспорва, че на *** г. служители на инспекцията са извършили проверка в цеха за производство на бетонови изделия в гр. Н., ул.“***“ №*, стопанисван от него. Не оспорва и факта, че в обекта П.Х.Я. е осъществявал трудова дейност. Но счита, че липсата на сключен писмен трудов договор към момента на проверката, води до липса на трудово правни отношения. За работодателя съществувало задължение да сключи писмен трудов договор с наетия работник и едва след това да проведе предварителен инструктаж. Преди сключването на трудов договор в писмен вид и надлежното му регистриране в НАП между страните не съществувало правоотношение. Жалбоподателят твърди, че писмен трудов договор  е бил сключен в същия ден след проверката, като работникът се задължил да постъпи на работа на *** г. По тези съображения, изложени подробно в жалбата и на откритото съдебно заседание, процесуалният представител на жалбоподателя моли, съдът да отмени така издаденото наказателно постановление.

Въззиваемата страна, чрез представителя си Директора на ДИТ – Ш. счита, че в случая е налице осъществен състав на административно нарушение и същото е доказано безспорно от събраните доказателстгва. Твърди, че наказателното постановление е законосъобразно и правилно. Изтъква значението на началния инструктаж при постъпването на работа на работник или служител, с цел запазване на живота и здравето на престиращия труда си. Поради тези съображения, развити подробно в хода на съдебните прения, представителят на въззиваемата страна моли,  постановлението да бъде потвърдено.

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, поради което се явява процесуално допустима.

С акт за установяване на административно нарушение №27-2704427 от 17.08.2015 г. актосъставителят Г.С.К. е констатирала, че на *** г. жалбоподателят, в качеството си на работодател, не е изпълнил задълженията си във връзка с осигуряване  на здравословни и безопасни условия на труд с това, че П.Я.Х., на длъжност „общ работник“ е допуснат до работа в “цех за производство на бетонови изделия“ в гр. Н., обл. Ш.ска, ул. „***“ №*, без да му е проведен и документиран начален инструктаж по безопасност и здраве при работа. Отбелязано е, че в деня на проверката - *** г., лицето е работело на бетонобъркачка. Актосъставителят е отбелязала, че с това жалбоподателят е нарушил разпоредбата на чл.281, ал.1 от КТ, чл.11, ал.1 и чл.12, ал.2 от Наредба №РД-07-2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Въз основа на така съставения и връчен акт Директорът на Дирекция „Инспекция по труда” - гр. Ш. е издала наказателно постановление №27-2704427 от 15.09.2015 г., с което за установеното нарушение на едноличния търговец, в качеството му на работодател, на основание чл.416, ал.5 от КТ във вр. с чл. 415в, ал.1 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 250 лв.

          Съдът констатира, че актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление са издадени от компетентни за това органи и отговарят на императивните изисквания на чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН. В хода на административното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да водят до ограничаване на правото на защита на жолбоподателя, и които да са основание за отмяна на постановлението по тази причина 

 Като съобрази събраните по делото доказателства – показанията на свидетелите Д.В.И., Г.С.К., С.Г.М. и П.Х.Я., както и писмените доказателства – протокол за извършена проверка от *** г.; обяснение от 10.08.2015 г., дадени на основание чл.402, ал.1, т.2 от КТ, декларация от *** г., трудов договор №3 от *** г., справка за приети и отхвърлени уведомления и страница от книга за инструктаж,  съдът намира, че безспорно по делото са установени следните факти:

На *** г. свидетелите Д.В.И. и Г.С.К. – служители при въззиваемата страна, посетили цеха за производство на бетонови изделия, в гр. Н., обл. Ш., ул. „***“ №*, нает и стопанисван от ЕТ „***“, с ЕИК***, представляван от Б.Б.. Още при спирането пред портала на халето проваряващите видяли бетонобъркачката и пресата да работят, видели и двамата работника, обслужващи машините. Единият от тях бил свидетелят П.Х.Я.. Служителите на инспекцията установили имената му и му предоставили да попълни декларация по чл.402, ал.1, т.3 от КТ. Свидетелят декларирал по повод поставените му въпроси, че е първият му работен ден на това работно място и е с работно време от 08.00 до 17.00 часа. Свидетелят бил с работни дрехи и работел с бетонобъркачката в цеха. Това се установява безспорно от показанията на свидетелите И. и К., които кореспондират напълно с попълнената лично от Я. декларация по чл. 402, ал.1,т.3 от КТ. Установява се от представеното по делото копие от страница от книга за инструктаж, подпечатана и подписана с печата и подписа на  едноличния търговец, че инструктаж на П.Х.Я. на длъжност „общ работник“ е проведен на *** г. Представен е и трудов договор №3, сключен на  *** г. между едноличния търговец в качеството му на работодател и работника П.Х.Я.. Видно от справката за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал.5 от КТ, този трудов договор е регистриран в НАП на 06.08.2015 г. Така е и според показанията на св. С.М., обслужваща счетоводството на ЕТ.

Страните не спорят относно липсата на писмен трудов договор между работодателя и работника към момента на проверката на ***г. Жалбоподателят счита, че липсва задължение за работодателя да провежда начален инструктаж на работника, при липсата на сключен писмен договор, тъй като смята, че към този момент няма невъзникнало трудово правоотношение. Тези доводи не се споделят от съда. Съгласно Наредба №РД-07-2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ и по точно чл. 10, ал.1, инструктажът по безопасност и здраве при работа има за цел да даде на работниците и служителите практически указания за безопасно изпълнение на трудовата дейност, както и да ги запознае с конкретните условия на работа. Такъв се провежда и при постъпване на работа, съгласно ал.2 от същата Наредба. В настоящия случай е безспорно непровеждането на начален инструктаж за работа на работника П.Х.Я.. Безспорно същият е имал това качество към момента на проверката. В тази връзка неговите показания в качеството на свидетел съдът не намира за верни относно обстоятелството, че в деня на проверката е присъствал в обекта само да се запознае с работата и да прецени дали ще може да я върши. Тези показания се опровергават от всички останали събрани доказателства по делото. Нелогично е също така само да е присъствал, без да полага труд, при наличието на две работещи машини в цеха и само един работник, който едновременно да работи и с двете. Така, че съдът приема за категоричен факта, че свидетелят Я. е извършвал трудова дейност, а е безспорно и че не му е бил извършен инструктаж. За работодателя е налице задължение за провеждане на начален инструктаж, щом е допуснал на работа работник, без оглед на това дали е сключен писмен трудов договор или не. Задължението за инструктаж се отнася до това да се обезпечи безопасното полагане на труд и безпроблемното протичане на трудовия процес и се отнася до самата дейност на работника, а не е само следствие от един сключен писмен трудов договор. Противното би означавало във всички случи при извършване на работа, без да са сключени писмени трудови договори, а само устни, работещите да са да са поставени в опасност от неинформираността за основни безопасни правила при работа, което е недопустимо.

Предвид горното съдът намира, че осъщественото административно нарушение от страна на жалбоподателя е доказано безспорно и законосъобразно спрямо него е било издадено наказателното постановление.

По отношение на наложената с постановлението имуществена санкция е видно, че административнонаказващият орган е отчел, че нарушението е било отстранено веднага след неговото установяване и от него не са произлезли вредни последици, поради което и правилно е приложил разпоредбата на чл.415в, ал.1 от КТ. Във въпросната разпоредба законодателят е предвидил имуществена санкция от 100 до 300 лв. Административнонаказващият орган е наложил санкция в размер между средния и максималния, предвиден в разпоредбата, при обоснована преценка за тежестта на нарушението и на обстоятелствата от значение за административната отговорност на жалбоподателя.

По горните мотиви и считайки, че обжалваното наказателно постановление е законосъобразно и обосновано съдът намира, че като такова то следва да се потвърди. Ето защо, съдът

Р  Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №27-2704427 от 15.09.2015 г. на Директора на дирекция ”Инспекция по труда” - гр.Ш., с което на ЕТ „*** - Б.Б.“, ЕИК***, със седалище и адрес на управление в гр. Н., обл. Ш.ска, ул. „***“ №*, представляван от Б.К.Б. на основание чл.416, ал.5 от КТ във вр. с чл.415в, ал.1 от КТ е наложена имуществена санкция от 250 лв. /двеста и петдесет лева/ за извършено административно нарушение по чл.281, ал.1 от КТ, чл.11, ал.1 и чл.12, ал.2 от Наредба №РД-07-2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Решението подлежи на касационно обжалване съгласно пред Ш.ския административен съд в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: