Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

                                                                           44                                                      

                                                   Гр.Н.,12.05.2016г.

                                                    В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Районен съд Н. в публичното съдебно заседание,проведено на девети май през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                                      Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                                     Секретар:Б.  А.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева НАХД №48 по описа за 2016 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

   Образувано е административно-наказателно производство с правно основание чл.59 и сл.от ЗАНН, по жалба,предявена от „Билд”ЕООД гр.Ш.,представлявано от Р. П. С. /в качеството му на работодател/ срещу Наказателно постановление №27-2704379/21.07.2015г.,издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда”гр.Ш..

     Жалбоподателят твърди,че атакуваното от него наказателно постановление е незаконосъобразно,поради следните съображения:

      1/Трудовият договор с лицето Д.М.М. е сключен на същата дата -03.06.2015г.Изпълнени били изискванията за подаване на уведомление  по чл.62 ал.5 от КТ,което било подадено с вх.№27388153013289 от 03.06.2015г.Естеството на работа в строителството била такава,че много често се наемат работници за един ден или за няколко часа.Особено това се отнасяло за общите работници,за какъвто бил назначен Д.М.М. .При тези процедури ,докато държавните институции изготвят съответния документ и го върнат на работодателя,се изисквало време.Това не ставало автоматично.Поради тази причина,жалбоподателят счита,че не е налице деяние,представляващо нарушение на разпоредбите на чл.4 ал.3 т.1 от Наредба №5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62 ал.5 от КТ.

     В случай,че съдът приеме,че е налице нарушение,то моли съдът да приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН,тъй като същото представлявало маловажен случа.При условие,че трудовият договор е сключен същия ден,а проверката е извършена в 10.00 часа не било възможно толкова бързо да се извърши всичко,което изисква законодателството –уведомления,инструктажи,подписване на инструктажни книги,застраховки.Това било голяма по обем работа и изисквала време.

    Жалбоподателят твърди също,че в наказателното постановление има вътрешно противоречие.От една страна било посочено,че на 05.06.2015г.в офиса на „Билд”ЕООД е установено,че той е нарушил трудовото законодателство.От друга страна било посочено,че на 03.06.2015г.в гр.Н.,лицето Д.М.М. е допуснато до работа ,без да му е връчено копие от уведомлението по чл.62 ал.5 от КТ.Посочването на точното място на извършване на нарушението е много съществено относно законосъобразността на акта и наказателното постановление.Къде е мястото на извършване на нарушението според административно-наказващия орган –в офиса на фирма „Билд”ЕООД в гр.Ш. или в гр.Н. в обект „Складово стопанство-силозен тип”,не ставало ясно от връчените му документи.

      Наред с това,жалбоподателят счита,че наказателното постановление е антидатирано.Не било възможно същото да е издадено на 21.07.2015г.,а да му бъде връчено през месец януари 2016 година.Нямало как същото да пътува шест месеца в рамките на град Ш..Това ,според жалбоподателят,било,за да се установи спазването на шестмесечния срок,изискуем от ЗАНН и за целта била посочена дата 21.07.2015г.

     В рамките на производството нямало доказателства за това,че в 10.00часа на 03.06.2015г.Д.М.М. е бил допуснат до работа и жалбоподателят оспорва това твърдение на административно-наказващия орган.

     С оглед  на гореизложеното,моли да бъдат призовани на съд и след доказване основателността на твърденията,изложени в жалбата,съдът постанови решение,с което отмени изцяло  обжалваното Наказателно постановление №27-2704379/21.07.2015г.,издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда”гр.Ш. поради незаконосъобразността му.

      В съдебно заседание, жалбопадателят, представляван от повереника си по делото адв. Д.Р. от ШАК, поддържа изцяло жалбата си,като доразвива доводи в подкрепа на същата.

     Административно-наказващият орган –Директорът на Дирекция „Инспекция по труда”гр.Ш.-С.М. се явява лично.Оспорва изцяло жалбата и моли съдът да я остави без уважение, като потвърди атакуваното наказателно постановление. Излага подробно аргументи в подкрепа на становището си.

       Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа страна следното:

      АУАН №27-2704379/22.06.2015г. е съставен на 22.06.2015г. от Г.П.Г. –главен инспектор при Д”ИТ”-Ш., в присъствието на свидетеля Г.С.К., срещу „Билд” ЕООД, със седалище и адрес на управление:гр.Ш.,представлявано от Р. П. С., за следното: На 03.06.2015г. при извършване на проверка по спазване на трудовото законодателство в обект „Складово стопанство-Силозен тип” в гр.Н.,  работодателят „Билд” ЕООД при осъществяване на неговата дейност е допуснал до работа на 03.06.2015 г. в 10,00 часа  Д.М.М. като общ работник в строителството, без да му е връчил преди постъпването му на работа заверено копие от уведомление за регистрация  на трудовия договор в ТД на НАП. Посочено е, че нарушението е извършено в гр.Ш. на 03.06.2015 г.  и е квалифицирано като такова по чл.4 ,ал.3  от Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по  чл.62 ал.5 от КТ.

      Във връзка със съставения АУАН, с наказателно постановление №27-27043379/21.07.2015г, издадено от С.С.М. –Директор на Дирекция „Инспекция по труда”гр.Ш., административно-наказващият орган е обсъдил от обективна страна констатираното нарушение и след като е приел, че нарушението е доказано но отстранено веднага след установяването му и не са настъпили вредни последици от него, под хипотезата на  чл.415в, ал.1 от е наложил на дружеството административно наказание „имуществена санкция” в  максималния размер от 300лв.

     НП е  надлежно връчено на представителя на дружеството и в законоустановения 7-дневен срок обжалвано  чрез административно-наказващия орган пред съда.

      Жалбата се явява процесуално допустима, подадена в законоустановения срок.

      Разгледана по същество,същата се явява частично основателна поради следните съображения:

     Действително в акта  като място на извършване на нарушението е посочен гр. Ш., а в НП като място на извършването е посочен гр. Н., обл.Ш.. Това според съда обаче не е съществено процесуално нарушение, което да е довело до ограничаване правата на жалбоподателя и водещо до отмяна на НП на това основание.     

     От показанията на разпитаните по делото свидетели  Г.С.К. и С.И., като и от писмените доказателства по делото се установява следната фактическа обстановка: На 03.06.2015 г. служители на ИТ между които и св. К.  в изпълнение на служебните си задължения по контрол на спазване на трудовото законодателство инспектирали строителен обект „Складово стопанство-Силозен тип” в гр.Н., обл.Ш.. Констатирано било, че  Д.М.М. работи на строителния обект, като общ работник, от 10,00 часа същия ден/както той сам посочва в декларацията си по чл.402, ал.1 ,т.3 от КТ/. На 05.06.2015 г. е извършена проверка в офиса на дружеството работодател „Билд” ЕООД в град Ш., където е установено с категоричност, че към 10.00 часа на 03.06.2015 г. този работник е допуснат на работа в строителния обект в гр.Н., без да му е предоставено от работодателя  копие от уведомлението по чл. 62, ал.3 от КТ. Самият трудов договор е сключен на датата на проверката -03.06.2015 г., видно от съдържанието му. Фактът, че към момента на инспекцията  на строителния обект в гр. Н.  уведомлението  по чл. 62, ал.5 от КТ не е било регистрирано в ТД на НАП се потвърждава и от приложената по делото справка  от НАП изх. №27388153013289 от 03.6.2015 г., 12.08 часа. Следователно към 10,00 часа на тази дата няма как работникът Д.М. да е получил копие от това уведомление, заверено от ТД на НАП. Изложеното се потвърждава и от св. С.Ц., служителка в дружеството на жалбоподателя.

    При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

     Видно от разпоредбата на чл. 63, ал.1 и ал.2 от КТ, работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1. Редът и начинът на уведомяване е регламентиран в чл. 62, ал.5 от КТ  и препраща към Наредба №5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по  чл.62 ал.5 от КТ. В чл.4, ал.3 от тази Наредба  се съдържа задължението на работодателя да връчи на работника или служителя преди постъпването му на работа копие на хартиен носител от завереното уведомление. Връчването се удостоверява с подписа на работника или служителя срещу името му в справката за заверените уведомления. Именно това нарушение е извършил настоящия жалбоподател и според съда то е доказано с нужната степен на категоричност.

        Административно наказващият орган е отчел обстоятелствата, визирани в чл. 415в, ал.1 от КТ- липса на вредни последици от нарушението, както и че то е отстранено веднага след установяването му и законосъобразно е приложил  тази разпоредба.

       В НП липсват обаче мотиви защо имуществената санкция е определена в максималния предвиден в закона размер от 300 лв. Видно е от представените по делото доказателства, че постъпването на работа е предхождано от провеждане на начален инструктаж за безопасност, работникът е представил нужната за сключване на трудов договор  карта за предварителен медицински преглед  от 02.06.2015 г.и е изготвено заключение от Служба по трудова медицина относно годността на лицето да изпълнява посочената длъжност от 03.06.2015 г. Самото уведомление до ТД на НАП е регистрирано два часа след констатиране на извършеното нарушение.

         Предвид всички тези смекчаващи отговорността обстоятелства съдът счита, че имуществената санкция следва да е в предвиденият в закона минимален размер от 100 лв.

         Извършеното нарушение не би могло да се квалифицира като маловажен случай по чл. 28 от ЗАНН, тъй като става въпрос за защита на социалните права на наетия на работа. Именно за това законодателят е предвидил да му се предоставя копие от регистрираното уведомление и то преди започване на трудовата дейност и наред с подписания вече трудов договор, като гаранция за защита на тези права.

           Водим от гореизложеното и на основание чл.63 от ЗАНН,съдът

 

                                             Р        Е       Ш      И    :

 

   ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №27-2704379/21.07.2015г.,издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда”гр.Ш..,с което ,на основание чл.416,ал.5 от КТ във вр.чл.415в ал.1 от КТ,на „Билд”ЕООД,с ЕИК:****,със седалище и адрес на управление:гр.Ш.,бул.”***”№* вх.* ет.* ап.*,община Ш.,област Ш.,в качеството му на работодател,представлявано от Р.П.С.,ЕГН:********** е наложена имуществена санкция в размер на 300.00лева,като Я НАМАЛЯВА от 300.00лв.НА 100.00лв./сто лева/.

    Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Ш. в 14-дневен срок от съобщаването му  на страните.

 

                                                                                   РАЙОНЕН   СЪДИЯ: