Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

26

Гр.Н.,11.04.2016г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Районен съд Н. в публичното съдебно заседание,проведено на  петнадесети март през две хиляди и шестнадесета година в състав :

 

                                                                     Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                    Секретар:Д.   П.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева АНХД №58 по описа за 2016 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

    Административно-наказателно производство с правно основание чл.59 и сл.от ЗАНН, по жалба,предявена от Р.П.Х.,с адрес:г*** ,чрез пълномощника му адвокат Н.И.К.-ШАК  срещу Наказателно постановление № * /07.01.2016г.на Директора на Регионална дирекция по околна среда и води гр.Ш..

    В жалбата се твърди,че на 08.01.2016г.жалбоподателят получил по пощата от община Н. придружително писмо вх.№32-00-6/1/ Наказателно постановление № * /07.01.2016г.,издадено от Директора на Р. гр.Ш..Намират,че същото е неправилно,незаконосъобразно и издадено при съществени нарушения на процесуалните правила,поради което го обжалват пред съда.

     На първо място,жалбоподателят не бил получил лично по правилата Наказателното постановление,а то било изпратено до община Н.,която го препратила до жалбоподателя Р.Х..Това било видно от представените от тях доказателства.Считат това за съществено нарушение на процесуалните правила,тъй като ограничавало правото на защита на жалбоподателя и била нарушена императивната разпоредба на чл.57 ал.1 т.4 от ЗАНН..Сгрешен бил документът,с който е изпратено Наказателното постановление,с изх.№6566/07.01.2016г.на РИОСВ гр.Ш.,като било написано,че е до г-н М..Административно-наказателната отговорност на дадено лице можело да бъде ангажирана законосъобразно единствено при стриктно спазване на всички императивни и подробно разписани правила,гарантиращи осъществяването на правото на защита на привлечения към административно-наказателна отговорност.Основно място сред тях безспорно заемала процедурата по надлежно съставяне и предявяване не само на акта,но и на наказателното постановление и неговото предявяване.Тъй като административно-наказателната отговорност е лична,се сочи в жалбата,то в ЗАНН са уредени правила за лично участие на физическите лица в производството.Отклонение от това правило можело да се допусне само при изрично упълномощаване от подлежащото на санкция лице  за тези процесуални действия.Видно от писмените доказателства било,че процесното НП е получено от община Н.,без това юридическо лице да разполага с надлежна представителна власт по отношение на санкционираното лице.Ноторно известен факт бил,че към датата на връчване на НП,г-н  Р.П. ***.Изложеното според жалбоподателя  налагало извода,че няма лице в община Н.,което да разполага с учредена представителна власт по отношение на жалбоподателя.Считат,че неспазването на правилата за лично,респективно опосредено чрез надлежно упълномощаване,участие в административно-наказателното производство ,представлявало съществено процесуално нарушение,водещо винаги до ограничаване правото на защита на лицето.Същото не можело да бъде санирано по реда на чл.53 от ЗАНН и съставлявало самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление,поради което атакуваното наказателно постановление се явявало незаконосъобразно и следвало да бъде отменено.

     На следващо място,с обжалваното НП на жалбоподателя било наложено административно наказание „Глоба”в размер на 3 000лв.,за нарушения по чл.19 ал.3,т.5 от Закона за управление на отпадъците,с което се твърдяло,че той е осъществил  състава на чл.151 ал.2 т.6 от ЗОУ,съгласно който се наказва с глоба от 3000 до 10 000лв.,ако не подлежи на по-тежко наказание,кмет на община и/или длъжностно лице,което не предприеме мерки за предотвратяване изхвърлянето  на отпадъци на неразрешени за това места и /или създаването на незаконни сметища и/или организиране на почистването им.А именно за това,че на 07.09.2015г.речните легла и прилежащи територии в населените места в с.И.,с.В.,с.С.,общ.Н.,обл.Ш..Г-н Х. не е извършвал описаното административно нарушение,се сочи в жалбата..Издадена е заповед №268/28.04.2015г.,с която г-н Х.,в качеството си на кмет на община Н. е наредил на кметове на кметства и кметските наместници да предприемат необходимите действия ,за да извършат почистване на замърсените територии,както и да предприемат мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места.Жалбоподателят не е бездействал и не е извършил административно нарушение,като е осъществил отговорността си по чл.19,ал.3 ,т.15 от Закона за управление на отпадъците,като организирал почистване на образуваните незаконни сметища и замърсявания с отпадъци,изхвърлени по деретата,преминаващи през населени места на територията на община Н. /речните легла и прилежащи територии в населените места в с.И.,с.В.,с.С.,общ.Н. ,обл.Ш./

     На следващо място,съгласно чл.46 т.5 от ЗМСМА ,отговорността по предприемане на мерки за подобряване и възстановяване на околната среда е в компетентността на кмета на населеното място.Т.е.отговорността по чл.151,ал.2,т.6 от ЗУО следвало да се насочи срещу кметовете на съответните кметства.В текста на ЗУО било записано,че отговорност носят и/или други длъжностни лица”.

     При издаването на НП не било съобразено от наказващият орган,че по преписката липсват несъмнени доказателства за осъществяване от обективна и субективна страна на описаните нарушения.В тази насока били приети на доверие констатациите в акта,без да е отчетето,че жалбоподателят е предприемал редица мерки и не е бездействал така,както се твърди в мотивите на наказателното постановление.

     НП било неправилно,се сочи в жалбата.Жалбоподателят не бил извършвал деянието,за което е санкциониран,тъй като е взел мерки за почистване на нерегламентираните замърсявания и е изпълнил задълженията си,които са му вменени от закона и не било налице виновно поведение от негова страна.Не била приложена и разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

     Предвид гореизложеното,жалбоподателят моли да бъдат призовани на съд и след доказване основателността на твърденията,изложени в жалбата,съдът постанови решение,с което да отмени НП № * /07.01.2016г.на Директора на Регионална дирекция по околна среда и води гр.Ш. изцяло като неправилно и незаконосъобразно.

      В съдебно заседание жалбоподателят и повереникът му се явяват лично.Поддържат изцяло депозираната жалба,като доразвиват доводите си.

      За административнонаказващия орган-Директора на  РИОСВ гр.Ш. се явява гл.юристконсулт Н.Г..Оспорва жалбата като неоснователна и моли съдът да потвърди атакуваното наказателно постановление.

      Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

      Съставен е АУАН №НГ-02/24.09.2015г.от д-р Н.К.Г. ,старши експерт ,направление „УООП”,отдел „КОС” в присъствието на свидетелите инж.Е.Я.В.-А.  и инж.С.Р.С. ,против Р.П.Х.,в качеството му на кмет на Община Н. за това,че на 07.09.2015г.речните легла и прилежащите територии в населените места с.И.,с.В.,с.С. ,община Н.,обл.Ш. ,в качеството си на кмет на Община Н. ,чрез бездействие е извършил административно нарушение,като не е осъществил отговорността си по чл.19 ал.3 т.15 от Закона за управление на отпадъците,като не е организирал почистване на образуваните законни сметища и замърсявания с отпадъци ,изхвърлени по деретата,преминаващи през населени места на територията на Община Н./речните легла и прилежащи територии в населените места с.И.,с.В.,с.С.,община Н. ,обл.Ш./.

      Нарушението е констатирано при следните обстоятелства: на 07.09.2015г.е извършена извънаредна проверка на населени места в община Н.,във връзка с писмо изх.№05-08-3374/01.06.2015г.на Министерство на околната среда и водите и заповед №РД-114/12.02.2015г.на Министъра на околната среда и водите относно извършване на непрекъснат регулярен контрол по отношение недопускане на нерегламентирани замърсявания на речните легла и прилежащи територии на реките,разположени на територията на община Н..При извършената проверка били обходени протеженията на деретата в следните населени места:с.И.,с.В.,,с.С..

Установило се следното:

     1/В с.И. –констатирали се замърсявания с отпадъци от опаковки –пластмасови бутилки,найлони,други битови отпадъци,в и по склоновете на дерето,в участъка от ул.М. до моста,в участък с дължина около 300 метра,

     2/В с.В.-констатирало се замърсяване с пластмасови опаковки и други битови отпадъци на площ около 5  кв.м.в участъка около моста на ул.П.,  

      3/В с.С. –установило се замърсяване със смесени твърди битови отпадъци и животински торови отпадъци по протежението на дерето на дължина около 300-350 метра,от двете страни на дерето,където има обитаеми къщи в ромската махала на селото.По информация от кмета на с.С. сметоизвозване в района на ромската махала не се извършва.Замърсяване се установило и в участъка около моста в центъра на селото,в дерето,на площ около 20 кв.м.от всяка страна на склоновете.

    За извършената проверка се съставил констативен протокол №НГ-54 от 07.09.2015г.

     С писмо изх.№1130/19.02.2015г.от всички кметове на общини на територията на област Ш. било изискано да се организират и предприемат незабавни действия ,с които да осигурят недопускане на замърсявания на речните легла и прилежащите територии на реките,включващи проверки и съответно извършване на почистване на нерегламентирани замърсявания по речните легла и прилежащи територии на реките в срок до 20.03.2015г.

     Във връзка с горните констатации,със съставения АУАН е прието,че Р.П.Х. ,в качеството си на кмет на Община Н. не е осъществил отговорността си по чл.19 ал.3 т.15 от ЗУО и не е организирал почистването на описаните нерегламентирани замърсявания,с което е осъществил състава на чл.151 ал.2 т.6 от ЗУО/обн.ДВ бр.53 от 13.07.2012г./във вр.чл.19 ал.3 т.15 от ЗУО.

     АУАН е връчен на Р.П.Х. на 04.11.2015г.Същият е депозирал жалба срещу него.

     В съставения на 07.09.2015г.Констативен протокол №НГ-54 от д-р Н.К.Г. –ст.експерт „УООП” и инж.Е.Я.В. –А.-гл.експерт „УООП” е обективирано,че при извършена извънаредна проверка на Община Н.,представлявана от Р.П.Х.,в присъствието на С.Р.И. –техн.сътрудник в кметство с.И.,Ю. А.Е. *** и А.Р.З. ***  ,се констатирало,че  при огледа на дерето в с.И. се констатирали замърсявания с отпадъци от опаковки –пластмасови бутилки,найлони,други битови отпадъци,в и по склоновете на дерето,в участъка от ул.М. до моста,в участък с дължина около 300 метра.При

огледа на дерето в с.В. се констатирало  замърсяване с пластмасови опаковки и други битови отпадъци на площ около 5  кв.м.в участъка около моста на ул.П..При извършения оглед на дерето в с.С. се установилозамърсяване със смесени твърди битови отпадъци и животински торови отпадъци по протежението на дерето на дължина около 300-350 метра,от двете страни на дерето,където има обитаеми къщи в ромската махала на селото.По информация от кмета на с.С. сметоизвозване в района на ромската махала не се извършва.Замърсяване се установило и в участъка около моста в центъра на селото,в дерето,на площ около 20 кв.м.от всяка страна на склоновете.

Дадени са предписания на вниманието на кмета на Община Н.: Да се почистят замърсяванията в с.И.,с.В. и с.С.,описани в констативната част на протокола и за изпълнението писмено да се уведоми РИОСВ-Ш..Определен е срок -16.09.2015г.Протоколът е връчен на 07.09.2015г.на П. К. А. –гл.специалист „Е.”.

     Визираният нарушител е подписал АУАН със следните възражения: „В съответствие с чл.46 ал.5 от ЗМСМА прерогатива на проблема е на кмета на населеното място.”

     Подал е и жалба срещу акта.

       По делото е приложено писмо от Кмета на Община Н. Р.П. ***/ от 16.09.2015г.относно изпълнение на предписание по констативен протокол №НГ-54/07.09.2015г.,в което се сочи,че е издадена Заповед №608/11.09.2015г.,с която е разпоредено на кметовете на с.И.,с.В. и с.С. да предприемат конкретни действия и да почистят констатираните замърсявания.по информация от кметовете на с.В. и с.И.,почистването в съответните кметства е извършено.С писмо вх.№10-14-4/15.09.2015г.кмета на с.С. уведомил кмета на Община Н.,че е извършено почистване на 180м.от общо 350 ,като почистването продължавало и в момента.След приключване на цялостното почистване на замърсените участъци,представители на община Н. щели да извършат проверки по места ,за констатациите от които контролните органи щели да бъдат надлежно уведомени.

     Издадена е  Заповед №608/11.08.2015г.от Кмета на Община Н. Р.П.,с която същият е наредил:1/Кмета на с.И. да предприеме необходимите действия и почисти дерето,преминаващо през с.И. в участъка от ул.М.-до моста с дължина 300 метра от битови отпадъци,отпадъци от опаковки,пластмасови бутилки,найлони., 2/Кмета на с.В. да предприеме необходимите действия и почисти дерето,преминаващо през с.В. в участъка от приблизително 5 кв.м.около моста на ул.П. от пластмасови опаковки и др.отпадъци, 3/Кмета на с.С. да предприеме необходимите действия и почисти дерето,преминаващо през с.С. в участък с дължина около 300-350 метра от твърди битови отпадъци,животински торови отпадъци и отпадъци от опаковки, 4/Кметовете на с.И.,с.В. и с.С. да извършат почистването в срок до 15.09.2015г., 5/В срок до 15.09.2015г.кметовете на горепосочените населени места да уведомят писмено кмета на община Н. за предприетите конкретни действия , 6/След почистване на замърсените участъци кметовете на населените места да предприемат мерки за предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и контролират спазване на изискванията на екологичното законодателство.Издалият заповедта  се е задължил да осъществява контрол по изпълнение на заповедта/последно изречение/.

        Като писмено доказателство е приложена и приета Заповед №268/28.04.2015гг.,издадена от Р.П. ***,с която на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във вр.чл.19 ал.3,т.12 и т.15 от Закона за управление на отпадъците е наредил:1/Кметовете и кметските наместници на всички населени места в община Н. да предприемат необходимите действия и извършат почистване на замърсени територии около общинската пътна инфраструктура в селищните и извън селищните терени и формирани нерегламентирани сметища за отпадъци., 2/Почистването да се извърши в срок до 08.05.2015г., 3/Да предприемат мерки за предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и контролират спазване на изискванията на екологичното законодателство.Разпоредено е копие от заповедта да се сведе до знанието на всички кметове и кметски наместници в община Н. за сведение и изпълнение.

       Във връзка с инициираното административно-наказателно производство е издадено Наказателно постановление №07/07.01.2016г.от инж.Е.П.Ш. –Директор на Р. гр.Ш.,с което,за вмененото му административно нарушение,съставомерно по чл.19 ал.3 т.15 от Закона за управление на отпадъците ,на основание чл.151 ал.2 т.6 от ЗУО,на Р.П.Х. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 3 000лв.Р.П.Х. е санкциониран за следното :

На 07.09.2015г.речните легла и прилежащи територии в населените места с.И.,с.В.,с.С. ,община Н.,обл.Ш. ,в качеството си на кмет на Община Н.,чрез бездействие е извършил административно нарушение,като не е осъществил отговорността си по чл.19 ал.3 т.1`5 от Закона за управление на отпадъците,като не е организирал почистване на образуваните незаконни сметища и замърсявания с отпадъци,изхвърлени по деретата,преминаващи през населени места на територия на Община Н. /речните легла и прилежащи територии в населените места с.И.,сВ.а,с.С.,общ.Н.,обл.Ш./.

      Наказателното постановление/с обръщане „Г-н М./,но правилно посочен адреса –Р.П.Х. ,е изпратено от административно-наказващия орган РИОСВ с писмо изх.№32-00-6/08.01.2016г-на адреса на Община Н. и впоследствие препратено от сега действащият кмет на общината И.К. до Р.П. на адреса му по местоживеене ,с писмо изх.№32-00-6-/1/ от 11.01.2016г.Жалбата против наказателното постановление е депозирана чрез административно-наказващия орган до съда,на 18.01.2016г.

      В съдебно заседание като свидетели бяха разпитани актосъставителя Н.К.Г. ,свидетелите по АУАН- Е.Я.В.-А. и С.Р.С.,както и лицата,посочени като свидетели при съставяне на констативния протокол С.Р.И.,Ю. А.Е. и А.Р.З.,както и П. К.  А.,на която е връчен констативния протокол.

     В показанията си,актосъставителят Н.Г. сочи,че такива проверки били извършени и през пролетта на 2015 година и тогава било установено,че има замърсявания.Проверката била въз основа на писма ,заповед от МИОСВ,във връзка с извършване на контрол върху наличието на замърсявания на речните легла.Г-н П. бил поканен да се яви на 23.09.2015т.Той се явил в РИОСВ и попитал за каков ще му бъде съставен и след като му било обяснено,напуснал  залата и не останал да присъства на съставянето му.АУАН бил съставен в негово отсъствие,на следващия ден -24.09.2015г.След това бил изпратен за връчване чрез служител при Община Н.,който препдприел действия по връчване и възраженията били написани в момента на връчване на акта.Отосно съставения констативен протокол,свидетелката твърди,че първо отишли до Общината и поискали при съставяне на констативния протокол за присъствува еколога,както и при проверката и обхода на тези населени места.Тя била ангажирана в момента и протоколът бил писан в присъствието на кметовете на населените места,за да може те да се подпишат при проверката,а след това бил представен в Общината,като там бил получен от еколога на Община Н..Окончателното оформяне на протокола и подписването му от еколога ,било извършено в сградата на Община Н..Актосъставителят не оспорва,че всеки от кметовете е присъствувал само на проверката в съответното населено място,но бил запознат  с това,което контролните органи са видяли/вероятно в другите населени места/,бил наясно и положил подписа си в констативния протокол поотделно,за неговата си част,в отделното населено място.В този смисъл са и показанията на св.Е.В.-А.,както и на свидетелите С.Р.И.,Ю. А.Е. и А.Р.З. .

    На въпрос на повереника на жалбоподателя към свидетелите И.,Е. и З. дали са запознати с цялостното съдържание на констативния протокол ,св.С.И. и А.З.  заявяват,че им било известно съдържанието на протокола,тъй като същият им бил прочетен,св.Ю.Е. заявява,че не е чел констативния протокол,преди да го подпише,както и не му било известно съдържанието на същия.

    Св.П. К. заявява,че й било известно съдържанието на констативния протокол,но същият не бил съставен пред нея,а при нея дошли с готов протокол ,подписан от другите й колеги,които са били в населените места.

     Не на последно място следва да се отбележи,че към момента на извършване на проверката,свидетелят Ю. Е. ***,св.А.З.-***,а св.С.И. –технически сътрудник в кметство с.И..

      При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

       Жалбата е подадена в законоустановения 7-дневен срок/която дата следва да се приеме от изходящия номер на писмото от Община Н. до жалбоподателя/ и се явява процесуално допустима,а разгледана по същество –основателна ,поради следните съображения:    

        Съгласно чл.58 ал.1 от ЗАНН,препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя,а според ал.2”Когато нарушителят не се намери на посочения от него адрес,а новия му адрес е неизвестен,наказващият орган отбелязва това върху наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването.В конкретния случай административно –наказващият орган е предприел действия по връчване на НП по адреса и седалището на ЮЛ,което жалбоподателят е представлявал /Община Н./ и там се е намерило лице,което да приеме същото от негово име.Доколкото Община Н. е предприела действия по надлежното предаване на НП на визирания в него нарушител и то е стигнало до него като адресат,а и в случая,съдът приема,че му е връчено на датата,на която подписал писмото с обратна разписка,поради което прие,че жалбата срещу него е подадена в изискуемия се от закона 7-дневен срок от връчването.Тоест,не са налице съществени процесуални нарушения ,изведение от факта на връчване на НП,които да ограничават  правото на защита на жалбоподателя.

     АУАН и НП са издадени от длъжностни лица при РИОСВ гр.Ш.,разполагащи със съответната материална ,териториална и процесуална компетентност .   

    Що се касае до приложението на материалния закон,съдът приема за установено следното:

    Съдът намира за неоснователно възражението на жалбоподателят ,вписано в АУАН,че съгласно чл.46 ал.5 от ЗМСМА  „прерогатива на проблема е на кмета на населеното място”.

    Напротив,съгласно разпоредбата на чл.112 ал.1 от ЗУО :”Кметът на общината или оправомощеното от него длъжностно лице контролира:т.1-дейностите,свързани с образуване,събиране,включително разделното,съхраняване,транспортиране,третиране на битови и строителни отпадъци.В чл.151 ал.2 т.6 от ЗУО се наказва с глоба от 3 000лв.до

10 000 лв.,ако не подлежи на по-тежко наказание кмет на община и/иил длъжностно лице,което не предприеме мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и/или организиране на почистването им.

    Доколкото в териториалния обхват на Община Н. попадат селата с.И.,с.В.,с.С.,правилно АУАН и НП са издадени срещу лице,надлежно оправомощено да носи отговорност по чл.

112 ал.1 от ЗУО,а именно - кмета на Община Н.  

    Както във възраженията си към съставения му АУАН,които административно-наказващият орган очевидно не е взел предвид при издаване на НП,така и по делото,жалбоподателят Р.П. е представил издадена от него Заповед №268/28.04.2015г.,в качеството на му Кмет на Община Н.,с която на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във вр.чл.19 ал.3,т.12 и т.15 от Закона за управление на отпадъците е наредил:1/Кметовете и кметските наместници на всички населени места в община Н. да предприемат необходимите действия и извършат почистване на замърсени територии около общинската пътна инфраструктура в селищните и извън селищните терени и формирани нерегламентирани сметища за отпадъци., 2/Почистването да се извърши в срок до 08.05.2015г., 3/Да предприемат мерки за предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и контролират спазване на изискванията на екологичното законодателство.Разпоредено е копие от заповедта да се сведе до знанието на всички кметове и кметски наместници в община Н. за сведение и изпълнение.

    Тоест,съдът намира,че няколко месеца преди извършената от контролните органи проверка по ЗУО,жалбоподателят П.,в качеството му на длъжностно лице -кмет на Община Н. е предприел действия чрез даване на конкретни  указания на кметовете и селските наместници да предприемат действия по почистване на замърсени територии около общинската пътна инфраструктура в селищните и извън селищните терени и формирани нерегламентирани сметища за отпадъци.,както и да  предприемат мерки за предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и контролират спазване на изискванията на екологичното законодателство./макар и не изрично формулирано,следва да се приеме,че въпросната заповед обхваща и  почистване на речните корита и прилежащите им територии  границите на населените места/.

    На следващо място- с оглед санкционния характер на производството по ЗАНН,в тежест на административно-наказващия орган е да проведе законосъобразна процедура,която да завърши със законосъобразни актове.Съгласно чл.119 от ЗУО „Контролните органи по чл.112.114,117 и 118 извършват проверки по документи и/или проверки на място ,като проверката на място се осъществява поне веднъж годишно в мястото на извършване на дейността и в присъствието на проверявания или на лица,които работят за него,а в отсъствие на такива лица,проверката се извършва с участието на поне един свидетел.Съгласно чл.120 „При извършване на проверките,контролните органи по чл.119 ал.1 съставят констативни протоколи и/или актове за установяване на административни нарушения.

    От показанията на разпитаните по делото свидетели се установява по категоричен начин,че констативния протокол ,послужил и като основание за съставяне на АУАН и на НП не е бил съставен съобразно изискванията на чл.119 :Не стана ясно дали е бил потърсен проверявания/в случая кметът на Община Н.,за да присъствува при извършване на проверката,по презупмция /чл.46 ал.4,чл.46 ал.1 т.10 и т.12 от ЗМСМА/.Следва  да се приеме,че кметовете на кметства с.В. и с.С. са оправомощени да представляват съответния район при извършване на проверки,тъй като работят за проверявания,което не може да се приеме за техническия сътрудник на кметство с.И..

    На следващо място, недопустимо е официален писмен документ,какъвто се явява Констативен протокол №НГ-54/07.09.2015г.да бъде съставян на части,в четири отделни населени места, с предварително вписани констатации за всяко отделно населено място и то само в присъствието на проверяващите и на представителя на съответното населено място,но не и на останалите лица,посочени като присъствали на проверката,а както се оказа и на едно от тях не било известно съдържанието на протокола.Доколкото този констативен протокол ,явяващ се официален документ,не е създаден по установения от закона ред и форма,то неговата доказателствена сила е силно разколебана и подлага на съмнение истиността и категоричността на  констатациите,обективирани в него.

   Жалбоподателят Р. П. Х. е наказан по административен ред затова,че на 7.09.2015г.речните легла и прилежащи територии в населените места с.И.,с.В.,с.С. ,община Н.,обл.Ш. ,в качеството си на кмет на Община Н.,чрез бездействие е извършил административно нарушение,като не е осъществил отговорността си по чл.19 ал.3 т.1`5 от Закона за управление на отпадъците,като не е организирал почистване на образуваните незаконни сметища и замърсявания с отпадъци,изхвърлени по деретата,преминаващи през населени места на територия на Община Н. /речните легла и прилежащи територии в населените места с.И.,сВ.а,с.С.,общ.Н.,обл.Ш./.

     Съдът намира,че от анализа на доказателствата по делото не се установи по категоричен начин жалбоподателят да е извършил от обективна и субективна страна вмененото му административно нарушение,напротив,установи се,че чрез издадена от него заповед,адресирана до кметовете на населените места,включени в териториалния обхват на Община Н.,той е положил необходимите усилия да организира почистване на образуваните незаконни сметища и замърсявания на териториите  в населените места с.И.,сВ.а,с.С.,общ.Н.,обл.Ш..Въпреки,че кредитира с доверие показанията на актосъставителя и свидетеля по АУАН относно направените от тях констатации,както и на свидетеля А.З.,с оглед разколебаната доказателствена сила на констативния протокол,съдът счита,че административно-наказващият орган не проведе успешно доказването на вмененото на жалбоподателя административно нарушение.

    Ето защо,намира,че издаденото наказателно постановление се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено,а жалбата против него уважена .

     С оглед изхода на делото, административно-наказващият орган следва да бъде осъден да заплати на жалбоподателя направените по делото разноски в размер на 440.00лв./четиристотин и четиридесет лева/-заплатено адвокатско възнаграждение.

     Водим от гореизложеното,на основание чл.63 ал.1 предл.трето от ЗАНН,съдът

 

                                                        Р      Е      Ш      И     :

 

     ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление  №07/07.01.2016г.,издадено от инж.Е.П.Ш. –Директор на Р. гр.Ш. /въз основа на АУАН №НГ-02/24.09.2015г.,съставен от Н.К.Г. –ст.експерт в направение „Управление на отпадъците,опазване на почвите”към отдел „КОС”,дирекция „Контрол и превантивна дейност „при РИОСВ гр.Ш./, с което,за административно нарушение по чл.19 ал.3 т.15 от Закона за управление на отпадъците, в качеството му на Кмет на Община Н. ,на основание чл.151 ал.2 т.6 от ЗУО ,на Р.П.Х. с ЕГН:********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 3 000лв.

     ОСЪЖДА  Р. гр.Ш.,представлявана от Директора инж. Е.П.Ш. да заплати на жалбоподателя  Р.П.Х. с ЕГН:**********,с адрес:г*** направените по делото разноски в размер на 440.00лв./четиристотин и четиридесет лева/.

    Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Ш. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                     РАЙОНЕН   СЪДИЯ: