Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 25

 

Гр. Н., 06.04.2016 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 

Новопазарският районен съд, 4 състав, в публично съдебно заседание от десети март две хиляди и шестнадесета година, в състав: районен съдия Петина Николова, при секретар В.В., като разгледа докладваното от съдия Петина Николова НАХД № 63 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Делото е образувано по жалба на Ю.С.А. с ЕГН ********** *** чифлик, подадена от процесуалният му представител адв. Д.К. от ПАК, срещу Наказателно поС.овление № *** от 21.12.2015 г. на Началник РУ Н.. В жалбата се изказва несъгласие с приетата в наказателното поС.овление фактическа обС.овка. Жалбоподателят твърди, че е имал СУМПС, издадено в Р.П., издадено на 08.01.2015 г. за категории А и В. Счита, че не е допуснал твърдяното нарушение чл. 150 от ЗДвП. Твърди, че е бил лишен от правото да даде обяснения или да подаде възражение, тъй като никой не му е разяснил правата, а направо са му отнели СУМПС и е бил обвинен за нарушението. В акта са му казали къде да се подпише без даже да му обяснят какво подписва.

            В съдебна зала, жалбоподателят не се явява, не се явява негов представител.          Въззиваемата страна ОД на МВР гр. Ш., редовно призована за съдебно заседание, не изпраща представител. В писмото, с което жалбата, подадена чрез административно-наказващия орган, е изпратена на съда, се изразява С.овище, че същата е неоснователна, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи, като в хода на административно наказателното производство не са допуснати съществени нарушения и наказанието е съобразено със законовата рамка. Изрично се посочва, че на жалбоподателят е снето обяснение по случая и че последният обяснил, че е платил 2000 лв. за СУМПС без да се явява на изпит, което е дало основание на служителите на МВР да състави АУАН.

Съдът, като се запозна с приложените по делото доказателства и ги прецени в тяхната съвкупност и по отделно, уС.ови следното от фактическа страна:

На 27.11.2015 г. около 15.30 часа св. Г.Д. Г., св. Д.П.И. и св. М.Т.Т. – служители към РУ „П” гр. Н. осъществявали контрол на автомобилния трафик в с. С. по ул. „***“. В тази връзка те спрели за инцидентна проверка л.а. “***” с рег. № ***, управляван от жалбоподателят Ю.С.А.. От извършената проверка се уС.овява, че същият управлявал въпросното МПС със СУМПС № ***, издадено в Р.П. на 08.01.2015 г. за категории А и В. От снетите обяснения служителите на РУ Н. разбрали, че жалбоподателят се  е снабдил с въпросното СУМПС без да се явява на изпит, а обяснил, че е платил 2000 лв. на свой приятел за свидетелството.

На жалбоподателя бил съставен АУАН № *** (бл. № ***) от 27.11.2015 г. за това, че на същата дата в с. С. по ул. „***”  управлявал посочения л.а. без валидно СУМПС.

При последваща проверка, извършена от органите на МВР, чрез справка до компетентните органи в Р. Полша се уС.овило, че въпросното СУМПС не е издадено на Ю.С.А., а на един полски гражданин.

Изложената фактическа обС.овка съдът прие въз основа на показанията на свидетелите и приетите писмени доказателства, които по съществото си са непротиворечиви, точни и ясни.

При така уС.овената фактическа обС.овка, съдът намира следното от правна страна:

Жалбата е допустима. Подадена е в законовия срок до компетентния съд и от лице, което има право да я атакува.

Разгледана по същество жалбата се явява изцяло неоснователна.

Съдът намира, че жалбоподателят е нарушил разпоредбата на чл. 150 от ЗДвП. Не могат да бъдат споделени аргументите на процесуалния представител на жалбоподателя, че същият не е неправоспособен. Събраните доказателства по делото показват категорично, че жалбоподателят е бил неправоспособен водач, тъй като СУМПС не е било валидно. Нещо повече, то се е оказало и преправен официален документ. Доводите, че не е са му изяснени правата и не му е дадена възможност да възрази, не се потвърдиха. Нещо повече, както в момента на констатиране на нарушението преди издаването на АУАН, така и в периода по събиране на доказателства преди издаване на наказателното поС.овление, са му снети обяснения – в първия случай устно, а във втория случай - писмено.

Водим от всичко изложено по-горе съдът намира, че АУАН и атакуваното НП са издадени от компетентни органи и в съответствие с материалния и процесуалния закон. С оглед на гореизложеното съдът намира, че атакуваното наказателно поС.овление е правилно и законосъобразно. Наказанието е определено в неговата среда. Съдът счита този размер за законосъобразен, тъй като от справката за нарушител/водач се уС.овява, че лицето има и други нарушения по ЗДвП. Освен това съдът намира,ч е деянието, което жалбоподателят е извършил се явява по-тежко от обикновените случаи от този вид, тъй като освен управлението без валидно СУМПС, той е управлявал с СУМПС, което е било преправено, което създава една по-висока степен на обществена опасност на самото деяние.

Водим от гореизложеното съдът намира, че НП следва да бъде потвърдено изцяло, поради което

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно поС.овление № *** от *.*.*** г. на Началника на РУ „П” гр. Н..

Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН  СЪДИЯ:

 

                                                                                                ПЕТИНА НИКОЛОВА