Р Е Ш Е Н И Е

29

гр. Н., 18.04.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          Районен съд –  Н. в публичното съдебно заседание на двадесет и първи март през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Д.С., като разгледа докладваното от съдия Маркова АНХД 102 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

          Подадена е жалба на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Жалбоподателят П.И. *** твърди, че с електронен фиш серия *** от *** г., издаден от ОДМВР – Ш. й е наложена глоба в размер на 50 лв. Заявява, че електронният фиш е незаконосъобразен и неправилен. Според жалбоподателката не са били налице основанията на чл.189, ал.4 от ЗДвП, а именно електронен фиш да се издаде в отсъствието на контролен орган и нарушител. В случая се касаело за заснемане от мобилна камера, монтирана в патрулен автомобили и според жалбоподателката би следвало в този случай да бъде спряна и да й бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. Смята, че в тази насока следва да се има предвид постановеното Тълкувателно решение №1 от 26.02.2014 г. по т.д. №1  на ВАС и моли електронния фиш да бъде отменен.

         Въззиваемата страна не изпраща представител на насроченото съдебно заседание. В писмено становище по делото от 21.03.2016 г. процесуалният й представител представя доказателства по делото и моли електронният фиш да бъде потвърден, с подробни аргументи.

          Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

          Жалбата е подадена в срока по чл.189, ал.8 от ЗДвП, поради което същата се явява процесуално допустима.

          С електронен фиш за налагане на глоба серия *** на ОДМВР – Ш. е установено следното административно нарушение: На от *** г. в 09,53 часа в гр. Н., на ул. „***” при кръстовището с улица „***“ в посока град В. е констатирано управление на моторно превозно средство “***”, *** с рег. № *** със скорост от 61 км/ч., при разрешена скорост от 50 км/ч. Превишението на скоростта възлизало на 11 км/ч., което било установено и заснето с автоматизирано техническо средство с №591. В електронния фиш е отбелязано, че моторното превозно средство е собственост  на жалбоподателката, посочен е  и адресът й в град П.. Също така е отбелязано, че предвид горните данни и установено нарушение на чл.21, ал.1от ЗДвП,  на основание чл. 189, ал.4 във вр. с чл. 182, ал.1, т.2 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 50 лв. Фактите, отразени в електронния фиш се потвърждават от приложените по делото доказателства – заверено копие на снимка от клип №*** – приложение към преписка №******, справка в Централна база КАТ за собственост на МПС, удостоверение за одобрен тип средство за измерване №10.02.4835/24.02.2010 г. и протокол за извършена сервизно монтажна дейност на система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение от 22.04.2015 г. Видно е от тях, че нарушението е било установено чрез  мобилна  система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение – TFR1 – М с №591/12. Установява се по делото от приложеното удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 10.02.4835, че атакуваният електронен фиш е издаден по реда на  чл.189, ал.4 от ЗДвП за нарушение, установено и заснето с мобилна система за видеоконтрол на нарушенията. Протокол №411 от 22.04.2015 г. удостоверява годността на мобилната система за видеоконтрол TFR1 – М № 591/12 да изпълнява своето предназначение и съответствието й с техническите и функционални изисквания. Представено е по делото също така и заверено копие от протокол №307р-8492/04.08.2015 г., на осн. чл.10 от Наредба №8121з/12.05.2015 г. за условията и реда за използуване на АТС и системи за контрол на правилата за движение по пътищата.

           Съдът намира, че електронният фиш съдържа всички изискуеми реквизити, съгласно разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП. Той съдържа териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението; мястото, датата и точния час на извършването му, рег. номер на моторното превозно средство; кратко описание на нарушението; нарушените разпоредби; размерът на глобата, срока и сметката на доброволното й заплащане.

           В настоящия случай жалбоподателката се позовава на мотивите, установени с Тълкувателно решение №1/26.02.2014 г. на ОСК на ВАС на РБ, черпейки своите доводи за незаконосъбразност на издадения електронен фиш именно с довода, че нарушения, установени с мобилни камери не могат да се санкционират по реда на издаването на електронен фиш. Действително в този смисъл бе и установената съдебна практика и множеството постановявани съдебни актове. С приемането на промените в Закона за движение по пътищата през 2015 г. /ДВ бр.19 от 2015 г./ и приемането на наредба на основание чл.165, ал.3 от същия закон са установени ясни правила за използуване на мобилни технически средства. Според тълкувателното решение, в хипотезата на  чл.189, ал.4 от ЗДвП, установяването и заснемането на нарушение, може да се осъществява само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано, в отсъствие на контролен орган. Съгласно чл.165, ал.3 от ЗДвП условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение се определят с наредба на министъра на вътрешните работи. Това е именно Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. Няма спор, че измененията на ЗДвП, извършени със ЗИД на ЗДвП /ДВ, бр. 19/2015 г./, както и приетата след това Наредба са във връзка с посоченото по-горе тълкувателно решение. С нея се уреждат процедурните изисквания при работа с автоматизираните технически средства и системи /АТСС/, изпълнението на които е предпоставка за законосъобразно реализиране на административнонаказателната отговорност на нарушителите на правилата за движение по пътищата. Съгласно §6, т.65 от ДР на ЗДвП, автоматизираните технически средства и системи могат да бъдат стационарни и мобилни, като б."б" на тази разпоредба определя мобилните автоматизирани технически средства и системи като прикрепени към превозно средство, или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган. В настоящия случай няма спор, че се касае за АТСС, прикрепено към превозно средство, служебен автомобил с № ***. Съгласно чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредбата за всяко използване на мобилно АТСС за контрол се попълва протокол, съгласно приложението. Такъв протокол е представен по делото /лист 25/ и видно от съдържанието му същия е коректно попълнен с необходимите реквизити, съгласно чл.10 от Наредбата. Именно правилното и пълно оформяне на този протокол е гаранция за надлежното установяване на административното нарушение. Затова прилагането на процедурата по  чл.189, ал.4 от ЗДвП е при законово определените условия и не е довело до ограничаване правата на  наказаното лице. При констатирано превишение на скоростта от 11 км/ч., законосъобразно на жалбоподателската е наложена глоба в определения в чл.182, ал.1, т.2 от ЗДвП размер от 50 лв.  

          С оглед изложеното следва да се приеме, че административното нарушение  е доказано в необходимата степен на категоричност и издаденият електронен фиш следва да се  потвърди.

           Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р  Е  Ш  И  :

           ПОТВЪРЖДАВА ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ за налагане на глоба серия *** издаден от  ОДМВР – Ш., с който на П.И.И. с ЕГН ********** ***, на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 50 /петдесет / лева за извършено административно нарушение по чл.21, ал.1 от същия закон.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Ш. административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: