Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

36

 

Гр. Н., 26.04.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Новопазарският районен съд, 4 състав, в публично съдебно заседание от деветнадесети април две хиляди и шестнадесета година, в състав: районен съдия Петина Николова, при секретар Д.С., като разгледа докладваното от съдия Петина Николова НАХД № 111 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

            Делото е образувано по жалба, подадена К.Г.С. с ЕГН **********, срещу Наказателно постановление № Ш-13-СИР-38 от 18.12.2015 г. на Началника на РДНСК-С., с което на жалбоподателя в качеството му на *** на Община Н. на основание чл. 232, ал. 1, т. 2 от ЗУТ е наложена глоба в размер на 1000 лв. за нарушение на чл. 145, ал. 1 от ЗУТ. В жалбата се излагат твърдения, че наказателното постановление е неправилно, тъй като констатациите изложени в него не са верни, че същото е издадено при съществени процесуални нарушения, както и че липсва компетентност на издателя.

            В съдебно заседание жалбоподателят чрез своя представител поддържа тези твърдения и твърдят, че е налице липса на компетентност на издателя към момента на издаване на процесното наказателно постановление. Излагат аргументи, че едва след издаване на наказателното постановление е приета законово промяна, която въвежда компетентност на началника на РДНСК да издава НП за строежи V категория.

            Административно-наказващият орган редовно призован, изпраща представител, което защитава спазването на процедурата при съставяне на АУАН и НП и аргументира наличието на извършено нарушение по същество.

Съдът, като се запозна с приложените по делото доказателства и ги прецени в тяхната съвкупност и по отделно, установи следното:

Настоящият съдебен състав намира, че преди да коментира правния спор по същество (извършено ли е нарушението, за което е съставено наказателното постановление), следва да се произнесе по въпроса за наличието на компетентност на издателя и за допуснати съществени процесуалния нарушения, тъй като те са процесуални предпоставки за разглеждане на спора по същество.

Правомощията на Началника на ДНСК са регламентирани в разпоредбата на чл.222 ал.1 от ЗУТ. При преценка за наличието на компетентност следва да се преценява уредбата в посочената разпоредба на ЗУТ преди ДВ бр. 101/2015 г., доколкото процесното НП е издадено на 25.09.2015 г. Съгласно редакцията на чл. 222, ал. 1, т. 15 от ЗУТ до изменението с ДВ бр. 101/2015 г., в сила три дни след обнародването, за строежите от I, II, и III категория началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице налага предвидените в този закон санкции. Следователно разпоредбата на чл. 222, ал. 1, т. 15 от ЗУТ към момента на издаване на наказателното постановление предвижда Началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице да налага предвидените в този закон санкции, но само за строежи от I, II, и III категория. На жалбоподателят е наложено наказание за нарушение, което засяга строеж V категория, поради което следва да се приеме, че не попада в приложното поле на цитираната разпоредба.

Издателя на наказателното постановление е посочил като оправомощаваща разпоредба на чл. 239, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 222, ал. 1, т. 15 от ЗУТ. Цитираният текст предвижда възможност Началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице да издава НП за нарушения на разпоредбите по устройство на територията, но тази норма касае материалната компетентност на издателя по отношение критерия вид нарушение, но само в обхвата на материалната си компетентност по отношение и на критерия обекти строежи от първа до трета категория. Т. е. разпоредбата на чл. 239, ал. 1 т. 2 е във вр. и с разпоредбата на чл. 222, ал. 1, т. 15 от ЗУТ (както правилно е посочено и в самото НП), като следва да се отчете редакцията на последната разпоредба към момента на издаване на НП. Процесният строеж е пета категория и издателят на наказателното постановление Началникът на РДНСК-С. не е разполагал с предвидената по чл. 239, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 222, ал. 1, т. 15 от ЗУТ материалната компетентност. В този смисъл и Решение № 122 от 08.04.2016 г., постановено по КАНД № 78/2016 г. на ШАС.

С оглед гореизложеното настоящата касационна инстанция приема, че процесното НП е издадено от некомпетентен орган по смисъла на чл. 222, ал. 1, т. 15 – в редакция на нормата преди изменението и с ДВ бр.101 от 2015 г., поради което това е достатъчно основание процесното НП да бъде отменено, без да се разглежда спора по същество.

С оглед на изложеното съдът намира, че атакуваното Наказателно постановление се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

Водим от което, съдът

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № Ш-13-СИР-38 от *** г. на Началника на РДНСК-С..

Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

                                                           РАЙОНЕН  СЪДИЯ:

                                                                                                Петина Николова