Р Е Ш Е Н И Е

№ 58

гр. Нови пазар, 10.06.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Районен съд – Нови пазар в публичното заседание на единадесети май през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Б.А., като разгледа докладваното от съдия Маркова АНХД №151 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Подадена е жалба на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            В нея жалбоподателят И.А. *** твърди, че не е съгласен с наказателно постановление №15-0869-002525 от 26.01.2016 г. Твърди, че при издаването му е бил нарушен материалния закон и са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. На ***г. жалбоподателят бил спрян и му била извършена проверка от служители на РУ-К., в град К., около 10,30 часа. Проверяващите констатирали, че управляваният от жалбоподателят автомобил  „***“ с рег. № *** е без сключена застраховка „Гражданска отговорност“. Бил му съставен акт за установяване на административното нарушение. Жалбоподателят получил указания да сключи застраховка и да представи полицата в РУ-К.. След проверката жалбоподателят продължил да пътува към населеното място, в което живеел - с. Д., като пътьом гостувал на сестра си в кв. К.. Около 14 часа се прибрал в дома си в с. Д., от където бил повикан от служители на РУ-К., да се придвижи, управлявайки автомобила до кметството на селото. Там му бил съставен акт, отново за същото нарушения на КЗ. Въз основа на втория акт било издадено и обжалваното от него наказателно постановление. Предвид това жалбоподателят счита, че за едно нарушение е санкциониран два пъти.  Поради тези съображения и твърдейки, че не е извършил второто вмененото му нарушение на чл.315, ал.1 във вр. с чл.249, т.1 от КЗ, жалбоподателят моли съда, да постанови решение, с което да отмени обжалваното наказателно постановление. 

            Въззиваемата страна не изпраща представител на насроченото съдебно заседание. В съпровождащото жалбата писмо се изтъква, че материалният закон е приложен правилно и в хода на производството не са допуснати съществени процесуални нарушения. Поради това страната моли, жалбата да бъде оставена без уважение, а наказателното постановление да бъде потвърдено.

            Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното: Жалбата e подадена в законоустановения срок и се явява процесуално допустима.

С акт за установяване на административно нарушение №2525/*** г. актосъставителят Г.С.Д. на длъжност командир на отделение при СПП-Ш. е констатирал в присъствието на свидетеля И.Ц.К., че на същата дата, около 14,00 ч. в с. Д., в близост до кметството и в посока с. В. жалбоподателят управлява лек автомобил  „***“ с рег. № ***, като не е изпълнил задължението си като собственик да сключи  застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите към датата и часа на проверката.  Актосъставителят е отбелязал, че с това деяние е нарушена разпоредбата на чл.259, ал.1, т.1 във вр. с чл.249, т.1 от Кодекса за застраховането. Въз основа на така съставения акт наказващият орган – Началника на сектор Пътна полиция към ОД МВР Ш. е издал наказателно постановление №15-0869-002525 от 26.01.2016 г., с което за така установеното нарушение  и на основание чл. 315, ал.1, т.1 от КЗ на жалбоподателя е било наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева.

Актът за установяване на административното нарушение, както и наказателното постановление са издадени от компетентни длъжностни лица /представена е по делото заповед №372з-1541/30.06.2015 г./. Съдът счита също така, че актът за установяване на административното нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление отговарят на императивните изисквания на чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН и в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя и налагащи отмяната на постановлението на това основание.

Действително към датата на издаване на обжалваното наказателно постановление – 26.01.2016 г. е в сила нов  Кодекс за застраховането /Обн., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г. По силата на § 34 от него, той  отменя Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 54, 59, 80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 48, 53, 97, 100 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 24 и 41 от 2009 г., бр. 19, 41, 43, 86 и 100 от 2010 г., бр. 51, 60 и 77 от 2011 г., бр. 21, 60 и 77 от 2012 г., бр. 20, 70 и 109 от 2013 г. и бр. 94 и 95 от 2015 г.). В процесното наказателно постановление са посочени относимите правни норми по отменения КЗ и норма на отменения кодекс е приложена при определяне на наказанието глоба. Липсва отбелязване в съдържанието на НП, че приложеният КЗ е отменен. Това според съда обаче не е съществено процесуално нарушение, водещо до отмяна на НП на това основание. Това е така, понеже идентични разпоредби се съдържат и приетият нов КЗ, в сила от 01.01.2016 г. –  чл. 483, ал.1 от КЗ, съответстваща на чл. 259, ал.1, т.1 от КЗ (отм.);, и чл. 638, ал.1 от КЗ, съответстваща на чл. 315, ал.1, т.1 от КЗ (отм.);. Следователно описаното в АУАН и НП деяние не е престанало да бъде наказуемо /чл. 6 от ЗАНН/ с приемането на нов КЗ, а продължава да бъде административно нарушение.

 

 

 

 

Установява се от събраните по делото доказателства – показанията на свидетелите Г.С.Д. и И.Ц.К., двамата служители на сектор ПП към ОД –МВР –Ш., че на *** г. около 14.00 часа са работили по контрол на движението по пътищата в с. Д., обл. Ш., съвместно със служители на РУ-К.. Спрели за проверка жалбоподателя, докато управлява лекия си автомобил „***“ с рег. № ***. След като констатирали, че той не е изпълнил задължението си като собственик да сключи застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, валидна към датата на проверката, му бил съставен АУАН № 2525/*** г. за констатираното нарушение. Въз основа на този акт е издадено и обжалваното наказателно постановление №15-0869-002525 от 26.01.2016 г. Действително, видно от изисканите и приложени към делото НП №15-0280-000369 от 17.12.2015 г., изд. от Началника на РУ-К. и АУАН №382 от *** г. се установява, че в същия ден - *** г., в 10,30 часа на жалбоподателя е бил съставен акт за същото нарушение, осъществено в град К.. За това нарушение той е санкциониран с глоба в размер на 400 лв. Съдът обаче не споделя изводите на жалбоподателя, че се касае за едно и също административно нарушение, за което му е наложено административно наказание глоба два пъти. Първото нарушение е осъществено в гр. К., около 10,30 часа на *** г., а второто е осъществено в с. Д., общ. К., около 14,00 часа. Видно  от приложеното по делото копие от застрахователна полица №BG/23/115002990565, застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е сключена от жалбоподателя на *** г. в 15,24 часа с начален момент на покритие в 16,30 часа, в село Д.. Следователно към момента на констатиране  на нарушението в с. Д., общ. К. жалбоподателят не е изпълнил задължението си като собственик на лекия автомобил „***“ с рег. № ***  да сключи задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Горепосочените факти безспорно се установяват от събраните по делото доказателства, както и от писмената справка от публичния регистър за проверка за сключена застраховка „Гражданска отговорност” за лекия автомобил   с рег. № ***.

Ето защо, като счита, че административното нарушение е установено безспорно, съдът намира, че законосъобразно спрямо жалбоподателя е издадено наказателното постановление. С него, на основание чл. 315, ал.1, т.1 от КЗ /отм./ е наложено административно наказание глоба в минималния размер от 400 лв. Но при действащия от 01.01.2016 г. КЗ, идентичната с чл. 315, ал.1 норма, тази на чл.638, т.1 от КЗ предвижда за лице по чл. 483, ал. 1, т. 1, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се налага глоба от 250 лв. – за физическо лице. Безспорно това е по-благоприятната нормативна разпоредба за дееца и именно тя следва да се приложи в случая, на основание чл. 3, ал.2 от ЗАНН.

Доколкото жалбоподателят следва да понесе административнонаказателна отговорност за извършеното административно нарушение и няма основание за отмяна на наказателното постановление, то същият следва да заплати по сметка на съда и направените по делото разноски в размер на 7, 36 лв.

Ето защо

 

Р  Е  Ш  И

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление №15-0869-002525 от 26.01.2016 г., издадено от Началник сектор към ОД МВР –Ш., Пътна полиция Ш. САМО В ЧАСТТА относно наложеното наказание, като вместо наложеното на И.А.Ю. ***, с ЕГН ********** административно наказание глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева, му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева.

ОСЪЖДА И.А.Ю. ***, с ЕГН ********** да заплати по сметка на РС – Нови пазар направените по делото разноски от 7, 36 лв. /седем лева и тридесет и шест стотинки/.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ш.ския административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: