Р Е Ш Е Н И Е

 

38

 

гр. Н.,  27.04.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд – Н. в съд в публичното си заседание на двадесети април две хиляди и шестнадесета година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина  Николова

 

при секретаря В.В., като разгледа докладваното АНХД № 173 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Подадена е жалба на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

Жалбоподателят Н.И.И. ***, сочи, че на *** г. закупил от магазин в гр. Ш. газов пистолет за своята *** С. Г. А. от гр. К. и в рамките на определения 14-дневен срок тя го заявила в РУ на МВР Н.. Жалбоподателят сочи, че не знаел, че първо трябва да подаде уведомлението от свое име и след това да го прехвърли на *** си.

Жалбоподателят сочи, че е ученик и не получава трудови доходи, поради което и наложената му санкция глоба от 500лв. е непосилно висока.

Жалбоподателят сочи, че НП е постановено в нарушение на закона и се явява незаконосъобразно, необосновано и немотивирано. Сочи, че са налице основания за квалифициране на извършеното от него деяние като маловажно по смисла на чл. 11 от ЗАНН.

Въззиваемата страна не изпраща представител. 

 

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок. Поради това се явява процесуално допустима.

Административно наказателната отговорност на жалбоподателя Н.И.И. *** е ангажирана по повод нарушение на 178, ал.1 вр. Чл. 54 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/.

На жалбоподателя е съставен Акт за установяване на административно нарушение № 3/2016 г. от 29.02.2016 г. за това, че на *** г. е закупен от магазин за търговия с оръжие „***“ ЕООД гр. Ш. газ-сигнален пистолет марка „***“ и не е изпълнил задължението  писмено да уведоми за регистрацията му в 14-дневен срок от придобиването му. В акта е посочено, че е нарушен чл. 54, ал.1 от ЗОБВВПИ.

Акта е подписан от жалбоподателя с възражение, че не е знаел, че първо трябва да го регистрира на свое име.

Въз основа на акта е издадено НП № 3/2016 г. от 10.03.2016 г., с което за нарушение на чл. 54, ал.1 от ЗОБВВПИ и на основание чл. 215, ал.2 от ЗОБВВПИ на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв.

Съдът намира, че актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление отговарят на формалните  изисквания на чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН.

Съдът, като обсъди доводите на страните и събраните писмени и гласни доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност, прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбоподателят е пълнолетен, на 18 години, навършени към датата на установяване на нарушението. Живее в гр. К., ул.“***“ № **.

На *** г. жалбоподателят е закупил от ловно – рибарски магазин „***“ ЕООД гр. Ш. сигнално – газов пистолет марка „****мм. С фабричен № **.

На *** г. лицето С.Г.А., живуща ***  се явила заедно с жалбоподателя в РУ на МВР гр. Н. и подала уведомление до началника на РУ „П.“ Н. за регистрация на придобито от нея оръжие сигнално – газов пистолет марка „***“**мм. С фабричен № **. В уведомлението молителката е посочила, че оръжието и е подарено от прехвърлителя Н.И.И..

Представено е и удостоверение за уведомление № 13/24.02.2016 г., издадено от Началник РУ Н., в което е посочено, че С.Г.А., с посочени лични данни е уведомила в РУ Н. за притежание на неогнестрелно, газ сигнално оръжие:  Газ-сигнален пистолет марка „***“ кал.*мм. С фабричен № **.

Гореописаната фактическа обстановка се установява от представените по административната преписка писмени доказателства и показанията на разпитаните свидетели. От страна на жалбоподателя не са представени други доказателства, които да установяват различна от възприетата от съда фактическа обстановка.

От гореизложеното се установява по безспорен начин, че жалбоподателят не е изпълнил задължението в 14-дневен срок след придобиване на газовото и сигнално оръжие писмено да уведоми за придобиването му началника на РУ на МВР по постоянния си адрес, съгласно разпоредбата на чл. 54, ал.1 от ЗОБВВПИ.

Съдът намира, че е безспорно доказано извършеното от жалбоподателя нарушение, доколкото датата на придобиването на оръжието е *** г. и до ***г. той е бил длъжен да подаде такова уведомление. Като е предоставил придобитото оръжие на своята родственица, лицето С.Г.А. и тя е подала заявление за регистрация на оръжието на *** г., макар и в срока за уведомяване от датата на първоначалното му придобиване, той е извършил нарушение, т.к го е предоставил на друго лице, преди да го е регистрирал на свое име. Самата промяна на регистрацията на оръжието, в случаите когато първоначалния собственик го продаде или дари на друго лице, съгласно чл. 55, ал.1 от с.з, се извършва в 7-дневен срок от самото прехвърляне, като и в този случай следва да се уведоми писмено началника на РУ на МВР по адреса на управление по постоянния адрес на физическото лице.

От гореизложеното, съдът намира, че жалбоподателят е осъществил нарушението по чл. 54, ал.1 от ЗОБВВПИ. Изпълнителното деяние е осъществено чрез бездействие.

За посоченото нарушение законът предвижда наказание, регламентирано в чл. 178, ал.1 от ЗОБВВПИ глоба в размер 500 лв. и/или имуществена санкция в размер 1500 лв.

При преценка на законосъобразността на издаденото наказателно постановление и наложеното с него наказание, съдът отчете, че административно-наказващия орган е изложил мотиви относно липсата на основания за квалифициране на същото като маловажен случай, доколкото се касае за засягане на отношения, свързани с дейности с неогнестрелно оръжие газ – сигнално оръжие, които са с голяма обществена значимост и поради това е постановил на основание чл. 178, ал.1 от ЗОБВВПИ да се наложи на жалбоподателя глоба от 500лв.

Съдът намира, че изводите на административнонаказващия орган не са обосновани въз основа на конкретната фактическа обстановка и не отчитат реалните действия на дееца във връзка с уведомяването за придобитото от него оръжие. Както се установи по делото деецът е закупил неогрестрелното оръжие на *** г. и крайният срок за уведомяването е бил до ***г. Като се е явила на *** г.приобретателката на оръжието С.Г.А., заедно с жалбоподателя  то доколкото към тази дата не е бил срокът за писмено уведомяване на  началника на РУ на МВР по постоянния му адрес е било възможно както писмено уведомяване от самия купувач на неогнестрелното оръжие – Н.И.И., така и последващото му надлежно прехвърляне по реда на чл. 55 от ЗОБВВПИ. Извършването на самото уведомяване от дарената С.Г.А. на *** г. е станало в срока за уведомяване и на първоначалния купувач на неогнестрелното оръжие, преди този срок да изтече първо за самия него. Съдът приема, че жалбоподателят, макар да е бил уведомен от продавача в магазина, че следва да се подаде уведомление в РУ на МВР за придобитото оръжие, той не е направил това по отношение на себе си, т.к не е разбрал, че независимо дали го купува за друго лице или за себе си, той преди да се разпореди с оръжието дори и чрез дарение е длъжен да го регистрира на свое име. Това разбира се не го оневинява, но обстоятелството, че той се е явил в поделението на МВР в гр. Н. и е придружил лично *** си за да подаде тя от свое име уведомление, в каквато насока са показанията на св. Ж. и Б. показва, че срокът, който му е бил съобщен 14-дневен от придобиване на оръжието е бил спазен и е могло първо от негово име да се регистрира уведомление и след това такова по чл. 55, ал.1 от ЗОБВВПИ за прехвърлянето му. От така описаното поведение на жалбоподателя, съдът намира, че е налице молаважност на деянието, съставляващо по своите формални признаци нарушение по чл. 54, ал.1 от ЗОБВВПИ.        При така установените факти, съдът намира, че е налице маловажен случай на нарушение на нормата на чл. 54, ал.1 от ЗОБВВПИ. Аргументите за този извод се основават на нормата на чл. 11 от ЗАНН, който препраща към чл. 9, ал.2 от НК, относно обстоятелствата изключващи отговорността и във вр. чл. 93, т.9 от НК съдът намира, че извършеното от жалбоподателя нарушение в действителност съставлява маловажен случай на такова. Съдът черпи основания за този извод от това, че в рамките на 14-дневния срок за първоначално уведомяване, жалбоподателят се е явил със своята *** за да подадат уведомление за собственост на оръжието на нейно име. Всичко това прави извършеното от жалбоподателя нарушение с ниска степен на обществена опасност и поради това същото следва да се определи като маловажно. Нормата на чл. 28 от ЗАНН, на която се е позовал административнонаказващия орган не налага ограничения и забрани за прилагане на разпоредбите на чл. 11 от ЗАНН вр. Чл. 9 от НК. Преценката за наличието на маловажност се прави от административнонаказващия орган по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол, съгласно становището изразено в Тълкувателно решение № 1 от 12.12.2007г. на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС на РБ. В настоящия случай административно наказващия орган, видно от издаденото Наказателно постановление макар да е извършил такава, то законът е приложен неправилно. Като не е приложил правилно закона към установените правнорелевантни факти, административно наказващия орган е издал незаконосъобразно наказателно постановление. Това налага отмяна на издаденото НП като незаконосъобразно.

В настоящия случай съдът намира, че едно предупреждение към жалбоподателя би изиграло предупредителна и възпитателна роля не само към него, но и към останалите членове на обществото, да спазват законите в страната.

 

Водим от гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът          

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3/2016 г. от 10.03.2016 г. на Началник РУ - Н., с което на основание чл. 215, ал.2 от ЗОБВВПИ вр. чл. 53 от ЗАНН за нарушение на чл. 54, ал.1 от ЗОБВВПИ на основание чл. 178, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, на Н.И.И. с ЕГН ********** ***  е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв.(петстотин лева).

 

Съставеният Акт за установяване на административно нарушение № 3/2016 от 29.02.20163 г. ДА СЕ СЧИТА за писмено предупреждение по чл.28 от ЗАНН.

 

Решението подлежи на касационно обжалване съгласно ЗВАС пред Административен съд Ш. в 14 (четиринадесет) - дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

                                              

 

                                               Районен съдия: ……………….......…

                                                                             Галина Николова