Р Е Ш Е Н И Е

76

гр. Нови пазар, 28.07.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Районен съд – Нови пазар в публичното заседание на четвърти юли  през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Б.А., като разгледа докладваното от съдия Маркова АНХД №202 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Подадена е жалба на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            В нея жалбоподателката Ш.А.С., в качеството си на ЕТ „***“ – гр. К., чрез процесуалния си представител адв. Ж. Ж. от АК – Ш. заявява, че спрямо нея, в качеството й на едноличен търговец, е издадено наказателно постановление № *** г. от Директора на ОДБХ - гр. Ш.. Счита, че постановлението е незаконосъобразно. Твърди, че административното нарушение не е доказано по несъмнен начин. Не оспорва, че двата продукта, предлагани в павилиона в училището в с. К., обл. Ш.ска не са произведени по утвърден стандарт, но същите били произведени по технологична документация, а законовото изискване било продуктите да са произведени по утвърден стандарт или по технологична документация. Предвид това жалбоподателката счита, че в качеството си на едноличен търговец не е осъществила състава на описаното в наказателното постановление административно нарушение, поради което моли, постановлението да бъде отменено.

            Въззиваемата страна, чрез представителя си юрисконсулт В.Й. намира жалбата за допустима, но неоснователна по същество. Заявява, че нарушението е доказано с категоричност, както и не са налице допуснати съществени процесуални нарушения в хода на администативното производство. Затова представителят на въззиваемата страна счита, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено.

            Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

            Жалбата e подадена в законоустановения срок и се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество същата е неоснователна.

            С акт за установяване на административно нарушение №**** г. актосъставителят С.Х.Е. е констатирала, че при проверка, извършена на *** г. на обект в село К., обл. Ш.ска, представляващ павилион за търговия с храни, намиращ се в ОУ „***“, на ул.”***” № ** в селото, който обект е собственост на жалбоподателката – едноличен търговец, не се спазват нормативните изисквания към храните. Конкретно е констатирано, че в павилиона се предлагат храни – месни продукти и заготовки, които не са произведени по утвърден стандарт или технологична документация – кайма „***“ за принцеси, годна до *** г. и траен варено-пушен продукт – сух салам „***“, с партиден №*** г. Актосъставителят е посочила, че с това е нарушена разпоредбата на чл.16а, ал.1 от Закона за храните, във вр. с чл.2 и чл.12 от Наредба №9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици. Въз основа на така съставения акт наказващият орган е издал наказателно постановление №*** г., с което за така установеното нарушение на жалбоподателката, в качеството й на ЕТ е била наложена имуществена санкция на основание чл.48, ал.2 от ЗХ в размер на 1 000 лева.

Актът за установяване на административното нарушение, както и наказателното постановление са издадени от компетентни длъжностни лица. Съдът счита също така, че актът за установяване на административното нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление отговарят на императивните изисквания на чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН и в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя и налагащи отмяната на постановлението на това основание.      

Установяват се от събраните по делото доказателства – показанията на свидетелите С.Х.Е., К.К.М. и Ж.П.М., както и от писмените доказателства – доклад вх. №1009 от *** г. за извършена инспекция в обект за производство и търговия с храна; писмо от Окръжна прокуратура – Ш. до Директора на ОДБХ вх. №*** г.копия на етикети от месни продукти; списък на одобрените предприятия за търговия на с храни от животински произход със страните членки, отговарящи на европейски изисквания; търговски документ №***; спецификация на продукт, изд. от „***“ – ООД; утвърдени стандарти за месни продукти; списък на месопреработвателните предприятия, произвеждащи месни заготовки и месни продукти по утвърдени стандарти „***“ и технологична документация относно производство на сух салам „***“ на „***“ – ООД, следните факти:

С горепосоченото писмо на Окръжна прокуратура – Ш. е възложена съвместна проверка от ОД на МВР – Ш. и ОДБХ – Ш. относно спазване на изискванията на Закона за храните и  Наредба №9 от 16.09.2011 г. в търговски обекти на територията на детски градини, училища и други детски заведения. По този повод в обекта на жалбодателката била извършена проверка на *** г. Обектът представлявал павилион, намиращ се в училището в с. К., обл. Ш.ска, в който се предлагали храни. Проверяващите – посочените по-горе свидетели Е. и М. установили, че в заведението се предлагат два продукта - кайма „***“ за принцеси и сух салам „***“, които не са произведени по утвърден стандарт от МЗХ. Тези факти са безспорни по делото. Те се доказват с категоричност от събраните по делото доказателства, а и не са спорни между страните. Анализът на фактическата обстановка налага извода, че действително са били нарушени разпоредбите на Закона за храните и Наредба №9 от 16.09.2011 г., посочени в акта за установяване на нарушението и наказателното постановление. Съгласно чл.2 от посочената наредба храните, предлагани в заведение на територията на училища следва да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани европейското и националното законодателство. Чл.12 от наредбата изисква месните заготовки и месните продукти, предлагани в такива заведения да са произведени по утвърдени стандарти. Утвърденият стандарт от МЗХ е „Български държавен стандарт“, в който видно от представената по делото документация, са поставени технически и хигиенни изисквания, правила относно технологичен процес, пакетиране, съхранение, транспорт и др. В настоящия случай предлаганите от жалбоподателката месни продукти не отговарят утвърдения стандарт и не са произведени по правилата , което е нарушение на изискванията на горепосочената разпоредба от наредбата. 

От страна на жалбоподателката е изтъкнато възражение, че двата продукта са произведени по технологична документация, с което счита, че нормативните изисквания към продуктите са спазени. Така изразеното становище съдът счита за неоснователно. Изискването на чл.12, ал.1 от наредбата е предлаганите месни продукти да са произведени по утвърден стандарт. Принципно за всеки продукт съответният производител разполага с технологична документация, която видно от данните по делото представлява рецептата на продукта и условията при производство. В заведенията, намиращи се на територията на училища следва да се предлагат месни продукти, произведени по технологична документация, само ако за тях няма утвърден стандарт. Това е изключението от изискването по чл.12, регламентирано в ал.2 на същата разпоредба. В настоящия случай обаче, видно от представения по делото утвърден стандарт, за кайма и траен варено-пушен салам има утвърден стандарт. Ето защо в случая от страна на жалбоподателката, в качеството й на едноличен търговец, е налице допуснато административно нарушение. Действително в самия АУАН и НП е вписано, че продуктите не са произведени по утвърден стандарт, или технологична документация, но вписването и на изискване за технологична документация не отменя факта на нарушението, нито може да се счете за процесуално нарушение. Изискването към жалбоподателката е в обекта си да предлага месни продукти, произведено по утвърден стандарт, а за храни, за които няма утвърден стандарт, да има технологична документация. Именно това правило е нарушено от нейна страна, поради което и законосъобразно спрямо нея, в качеството й на едноличен търговец, е издадено наказателното постановление.

Осъщественото административно нарушение не представлява маловажен случай, тъй като в случая става въпрос за предлагани продукти на територия на училище, най-вече на деца, поради което следва да има гаранция за качеството на продуктите.

Относно наложеното с постановлението административно наказание, съдът констатира, че то е определено в предвидения законов минимум, при което следва да се приеме, че е направена обоснована преценка за тежестта на нарушението.

Поради гореизложеното, съдът намира, че наказателното постановление като законосъобразно и обосновано, следва да бъде потвърдено. Ето защо

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № *** г., издадено от Директора на ОБДХ- гр.Ш., с което на ЕТ „***“, ЕИК *** със седалище в гр. К., обл. Ш.ска, ул. ”***” №**, представлявано от Ш.А.С. е наложена имуществена санкция на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните в размер на 1 000 /хиляда/ лева за осъществено административно нарушение по чл.16а, ал.1 от Закона за храните, във вр. с чл.2 и чл.12 от Наредба №9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици. 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ш.ския административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: