Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

80

 

Гр. Нови пазар, 03.08.2016 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Новопазарския районен съд, 4 състав, в публично съдебно заседание от пети юли две хиляди и шестнадесета година, в състав: районен съдия Петина Николова, при секретар Б.А., като разгледа докладваното от съдия Петина Николова НАХД № 334 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Делото е образувано по жалба на И.Д.И. с ЕГН ********** ***, срещу Наказателно постановление № *** от *** г. на Директора на *** С жалбата се твърди, че при съставяне на АУАН и НП са допуснати съществени нарушения. В АУАН актосъставителя е написал „без възражения“, а това следвало да се напише саморъчно от нарушителя. АУАН бил нечетлив, с което се препятствало правото на защита на жалбоподателя. В наказателното постановление нарушението било неправилно описано – не в съответствие със законовата норма. Всичко това правело наказателното постановление незаконосъобразно и моли съдът да го отмени

            В съдебна зала, жалбоподателят се явява. Чрез своя процесуален представител поддържа жалбата и изразените в нея възражения.

            За въззиваемата страна ОДБХ гр. Ш., редовно призована за съдебно заседание, се явява юриск. Й.. Моли съдът да потвърди НП като законосъобразно. Счита, че нарушението е доказано по категоричен начин от материалите по делото. Счита, че нарушението е правилно описано и волята на административно-наказващия орган е ясна и разбираема.

Съдът, като се запозна с приложените по делото доказателства и ги прецени в тяхната съвкупност и по отделно, установи следното от фактическа страна:

На 27.04.2016 г. при специализирана полицейска проверка на ул. „***“ в с. В. св. Б.Н.Б. *** и екипът му спрели за проверка л.а. *** с рег. № *** и установили, че водачът И.Д.И. превозва два броя агнета без индивидуални ушни марки, без ветеринарно-медицинско свидетелство и без лиценз на автомобила за превоз на животни. Сигнализирали ОДБХ гр. Ш.. На място пристигнал С.М.М. – главен инспектор към ОДБХ гр. Ш. и съставил на И.Д.И. АУАН за това, че на 27.04.2016 г. на ул. „***“ в с. В. с л.а. *** с рег. № *** превозва два броя агнета без индивидуални ушни марки, без ветеринарно-медицинско свидетелство и без лиценз на автомобила за превоз на животни, с което нарушил чл. 139, ал. 1, т. 1 и т. 3 и чл. 169, т. 1 от ЗВМД. В графата определена за възражения на нарушителя актосъставителя написал – „без възражения“.

АУАН бил съставен в присъствие на нарушителя и препис от него бил връчен незабавно. Допълнително възражения от И. не са постъпвали, въпреки че в АУАН изрично е написана възможността да подаде възражения в тридневен срок.

На основание АУАН е издадено Наказателно постановление № *** от *** г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните, с което на И.Д.И. е наложено наказание глоба, за това, че на 27.04.2016 г. на ул. „***“ в с. В. с л.а. *** с рег. № *** превозва два броя агнета без индивидуални ушни марки, без ветеринарно-медицинско свидетелство и без лиценз на автомобила за превоз на животни, с което нарушил чл. 139, ал. 1, т. 1 и т. 3 и чл. 169, т. 1 от ЗВМД, като за трите нарушения има отделни наказания по 300 лв глоба на основание чл. 420а, ал. 1 от ЗВМД за нарушенията по чл. 139, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗВМД и 300 лв глоба на основание чл. 425, ал. 1 от ЗВМД за нарушението по чл. 169, т. 1 от ЗВМД.

Изложената фактическа обстановка съдът прие въз основа на показанията на свидетелите в съдебната фаза и приетите писмени доказателства от административно-наказателната преписка, които по съществото си са непротиворечиви, точни и ясни.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

Жалбата е допустима. Подадена е в законовия срок до компетентния съд и от лице, което има право да атакува Наказателното постановление. По съществото на жалбата съдът намира, че същата се явява неоснователна.

АУАН и НП са издадени от компетентни органи, в кръга на тяхната компетентност и не страдат от пороци, които да представляват процесуално нарушение.

Отбелязването в АУАН от актосъставителя „без възражение“ не представлява процесуално нарушение, което да ограничава правото на защита на нарушителя, защото той има възможност в тридневен срок след получаване а АУАН да внесе такива. Поради тази причина това не е нарушение, което да води до незаконосъобразност на административно-наказателното производство. АУАН не е нечетлив, което се установява от представения по делото препис. Наистина не е написан красиво, но волята на актосъставителя се чете достатъчно, за да се разбере.

Не е основателно и възражението, че нарушението не е описано съобразно законовата норма. Описанието на нарушението почти буквално повтаря нормите в чл. 139, ал. 1, т. и т. 3 и чл. 169 от ЗВМД, с едно изключение – в чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗВМД е записано, че се забранява транспортирането на животни, на които не е извършена официална идентификация, а в АУАН и НП е използван израза „без индивидуални ушни марки“. Това не съставлява нарушение водещо до незаконосъобразност, тъй като начина за извършване на официална идентификация се урежда (съгласно 51, ал. 7 от ЗВМД) от Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО. Видно от посочения регламент официална идентификация на овце и кози се извършва по посочените в него ред чрез поставяне на ушна марка, т.е. официалната идентификация на овце самата ушна марка. За да имат официална идентификация транспортираните от И. агнета е трябвало да имат именно ушна марка. А те са нямали такава. Не са имали и ветеринарно-медицинско свидетелство. И  автомобила не е имал лиценз за превоз на животни.

Водим от горното, съдът намира, че АНО не е допуснал съществени нарушения на материалния или на процесуалния закон. Поради това атакуваното НП се явява законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено. Поради това, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № *** от *** г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН  СЪДИЯ:

 

                                                                                                           Петина Николова