Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 90

 

гр. Н., 21.09.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд в съд в публичното  си заседание на дванадесети септември две хиляди и шестнадесета година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

 

при секретаря Б.А., като разгледа докладваното от съдия Николова АНХД №370 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Подадена е жалба на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

С нея  жалбоподателят „***” СД, представлявано и управлявано от Б.А.Й. и Т.Д.Й.- заедно, ЕИК *** обжалва наказателно постановление № 135 от 26.05.2016 г., с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. на основание чл. 123, ал.2 от ЗАДС и в частта му, в която на дружеството е наложено административно наказание лишаване от право да упражнява търговска дейност в обекта- хранителен магазин, намиращ се  в град Н., ул. „***“ * за срок от един месец. Жалбоподателят счита наказателното постановление за незаконосъобразно и необосновано, като моли то да бъде отменено  изцяло. Счита за нарушена разпоредбата на чл. 42, т.5 от ЗАНН  при съставяне на акта за установяване на административното нарушение. Сочи липса на описание на обстоятелствата, при които е констатирано нарушението. Намира също за неправилно приложена нормата на чл. 123, ал.2 от ЗАДС. Самата норма предвижда според жалбоподателя състави на няколко нарушения, изразяващи се в държане, предлагане, продажба или превоз на акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност. Непосочването на точната хипотеза довела до неразбиране у жалбоподателя какво точно нарушение му се вменява. Същото нарушение намира възпроизведено в издаденото наказателно постановление. Освен това наказващия орган не спазил задължението за преценка на всеки конкретен случай на нарушение. В чл. 126б, ал.1 от ЗАДС се предвижда възможност в маловажни случаи на нарушение на чл. 123 от същия закон да се налага глоба с фиш, но този текст не бил приложен. Всъщност  начинът на изчисляване на дължимия акциз не бил пояснен. Според жалбоподателя формалната невъзможност за прилагане на 126б, ал.1 от ЗАДС / поради надвишаване с 8,18 лв. на предвидения максимум от 50 лв./ не изключва приложението на чл. 28 от ЗАНН. Задължителната преценка за законосъобразност на НП била пропусната. С тези аргументи, изложени и в открито съдебно заседание от процесуалния представител адв. И.Д. от АК-Ш. жалбоподателят моли процесното наказателно постановление да бъде отменено.

Въззиваемата страна  изпраща представител – юрисконсулт Т.К., който моли наказателното постановление, като законосъобразно и обосновано да бъде потвърдено.

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок. Поради това жалбата се явява процесуално допустима.

Административно наказателната отговорност на нарушителя „***” СД е ангажирана, съгласно посоченото в НП за нарушение на чл. 123, ал.2 от ЗАДС, констатирано с Акт за установяване на административно нарушение  114 от 20.04.2016 г., с актосъставител А.Н.А., на длъжност главен инспектор в Агенция „Митници”-ТМУ В., в присъствието на свидетелите В.Х.П. и М.Ю.Р. - митнически служители в същата агенция.

В акта е описано нарушението и обстоятелствата при които е извършено – държане на акцизни стоки, облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност; описани са по марка и количество установените акцизни стоки, посочен е като нарушен законов текст чл. 123, ал.2 от ЗАДС. В акта е записано, че жалбоподателя ще направи възражения в срок. Акта е подписан от жалбоподателя.

Въз основа на акта е издадено и обжалваното НП №135/2016 г. от 26.05.2016 г. С оглед на установеното от административно наказващия орган, в което е описано нарушението, което е извършено от нарушителя, посочени са доказателствата, които го установяват, както и са отчетени тежестта на извършеното нарушение, смекчаващите и отегчаващите вината и отговорността обстоятелства. Преценена е и разпоредбата на чл. 126б, ал.1 от ЗАДС във вр. с чл. 39 от ЗАНН относно липсата на маловажен случай. С НП е наложено на жалбоподателя наказание имуществена санкция в размер на 2000лв. С обжалваното НП са отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушението и е наложено административно наказание лишаване от право да упражнява търговска дейност в обекта на установяване на нарушението за срок от 1 месец на основание чл. 124а от ЗАДС.

Съдът намира, че актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление са издадени от съответните компетентни за това органи. Издадените акт и наказателно постановление обаче не отговарят на изискванията на закона, конкретно на разпоредбите на чл.42, т. 5 и чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН, поради което са налице основания за отмяната на издаденото НП.

Съдът намира, че е налице липса на задължително изискуемо посочване на нарушените законови норми, обуславящи административнонаказателната отговорност на дееца.

 

От доказателствата по делото се установява следната фактическа обстановка: 

На 26.02.2016  г. вечерта митнически служители посетили хранителен магазин в гр. Н., обл.Ш., на ул.“***“ №*, стопанисван от дружеството жалбоподател. При проверката на лавица под рекламния стелаж за продажба на тютюневи изделия са намерени тютюневи изделия-цигари с филтър. Същите били облепени с български акцизен бандерол, утвърден със заповед № ЗМФ-1624 от 14.12.2009 г. на министъра на финансите, със срок на валидност  до 31.03.2015 г., съгласно заповед  ЗМФ-1639/22.12.2014 г. Установените и в последствие иззети цигари са следните: „***“- 89 мм-. 6кутии по 20 къса с бандероли емисия 2010г., серия *** №№ ***, ***, ***, ***, ***, ***; „***“88мм.,1 кутия по 20 къса с бандерол емисия 2010г., серия *** № ***; „***89 мм., 1 кутия по 20 къса с бандерол емисия 2010г., серия *** № ***; „***“88мм., 1 кутия по 20 къса с бандерол емисия 2010г., серия *** № ***.

 За проверката е съставен констативен протокол и опис на иззетите акцизни стоки, като последните били предадени в склада на МБ –Ш. със съответния протокол и складова разписка.

На 20.04.2016 г. управителите на СД били поканени в МБ–Ш. да дадат писмени обяснения и да им се състави акт за установеното административно нарушение.

Видно от приложеното по делото становище  на МФ, Агенция „Митници“, Митница В. от 26.04.2016 г. общата сума на дължимия акциз към 26.02.2016 г. за намерените и иззети акцизни стоки е 29,09 лв.

От така установената фактическа обстановка се установява, че в действителност жалбоподателя „***“ СД е държало акцизна стока, тютюневи изделия, описаните общо 9 кутии цигари от посочените четири вида марки, които били облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност, до 31.03.2015 г. Това обаче съставлява нарушение на чл. 99 от ЗАДС, конкретно на чл. 99, ал.2 от него, т.к именно с тази законова разпоредба се налага забрана на държането, пренасянето, превозването, предлагането и продажбата на тютюневи изделия без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност. Административнонаказтелната отговорност като вид юридическа отговорност се налага при наличието на определено правонарушение. Следователно за да има санкция на едно поведение, следва ясно и еднозначно да е посочено нарушението, което то осъществява. Липсата на нарушение прави налагането на санкция без основание и в нарушение на закона. Липсата на посочено от административнонаказващия орган нарушение прави невъзможно както за самия сочен нарушител, така и за съда да се убеди, че именно за описаното в акта нарушение се налага и съответната санкция. И докато административнонаказващия орган има задължението да посочи освен описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено и законните разпоредби, които са нарушени, то за субектите на административнонаказателната отговорност е изключително важно да са знаят в какво нарушение са обвинени и санкционирани.  В този смисъл, съдът намира, че в акта и в обжалваното НП липсва посочване на правилните законовите разпоредби, които са нарушени. Нормата на чл. 123 от ЗАДС е в глава девета „административнонаказателни разпоредби“, Раздел II
„Административни наказания“, докато забраната за държане на акцизни стоки с бандерол с изтекъл срок на валидност е в Глава седма „ограничения и забрани“. Именно забрана, наложена в този раздел от ЗАДС е нарушил жалбоподателя, като е държал в нарушение на изричната воля на закона в чл. 99, ал.2 от ЗАДС, тютюневи изделия (изброените 9 бр кутии с цигари), облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност до 31.03.2015 г. Проверката е била извършена на 26.02.2016  г., което е 11 месеца след изтичане на срока на валидност на бандеролите, с които цигарите са били облепени. Съдът намира, че позоваването на административнонаказващия орган на разпоредбата на чл. 123, ал.2 от ЗАДС не може да отмени липсата на посочване от негова страна на законновите разпоредби, които са нарушени, в случая чл. 99, ал.2 от ЗАДС, т.к тази норма не съдържа в себе си материално правни разпоредби, а само уточняващи относно административнонаказателната отговорност на отделните видове правни субекти и вида на административното наказание – за физическите лица е по чл. 123, ал.1 от ЗАДС наказанието е глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лв., а за юридическите лица или еднолични търговци се налага имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 4000 лв.

Посочването на административно наказателните разпоредби, предвиждащи санкция за определено поведение не отменя задължението на административно-наказващия орган да посочи нарушените законови текстове, както и не санира липсата му.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В този смисъл, съдът намира, че макар жалбоподателят да е осъществил нарушение на чл. 99, ал.2, т. 2 от ЗАДС, доколкото е нарушил забраната за държане на тютюневи изделия с бандерол с изтекъл срок на валидност, то същия не следва да бъде санкциониран с обжалваното НП, т.к същото е незаконосъобразно, поради липса на посочване на законните разпоредби, които са нарушени. Осъществяването на нарушението на този законов текст обаче не е описано никъде в акта и в обжалваното НП. Позоваването на разпоредбите на чл. 123, ал.2 от ЗАДС е незаконосъобразно, доколкото административнонаказващия орган следва след като установи правнорелевантните за административнонаказателната отговорност факти да ги съпостави с правилната законова разпоредба, налагаща спазването на определени норми на поведение от адресатите. В случая това е нормата на чл. 99, ал.2 от ЗАДС, която има материално правни характеристики, като вменява на субектите – физически или юридически лица забраната за държане на акцизни стоки с бандерол с изтекъл срок на валидност. Правилното посочване на законните разпоредби, които са нарушени е изискване на разпоредбата на чл. 42, т.5 от ЗАНН, както и на чл. 57, ал.1, т.6 от ЗАНН. В случая административно наказващия орган е допуснал нарушение на императивните разпоредби на чл. 42, т. 5 и чл. 57, ал. 1, т. 6 от ЗАНН, което е пречка за привлеченото към отговорност лице да разбере за какво нарушение е ангажирана отговорността му, за да организира адекватно своята защита срещу административнонаказателното обвинение, което представлява съществено нарушение на процесуалните правила, довело до накърняване на правото му на защита. Неспазването на императивните изисквания за формална редовност на издадените акт и наказателно постановление, посочени в чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН представлява съществено процесуално нарушение на закона и издадения при наличието на този порок наказателно постановление не може да породи целените с него административнонаказателни последици. В този смисъл са редица решения на административните съдилища – Решение № 40 от 15.02.2016 г. на АдмС - Кърджали по к. а. н. д. № 167/2015 г.; Решение № 160 от 15.04.2014 г. на АдмС - Ш. по к. а. н. д. № 105/2014 г.; Решение №1390 от 11.07.2016 г.г. на АдмС - Пловдив по к. а. н. д. № 1029/2016 г.; Решение № 200 от 26.09.2009 г. на АдмС - Ш. по к. а. н. д. № 169/2009 г. и мн.др., където се приема, че нарушението на разпоредбите на чл. 42, т. 5 и чл. 57, ал. 1, т. 6 от ЗАНН е съществено, тъй като води до неяснота и до невъзможност жалбоподателя да разбере какво точно нарушение се твърди, че е извършил, което ограничава правото му на защита, поради което наказателното постановление като незаконосъобразно следва да се отмени без да се разглежда спорът по същество.

Допуснатите при издаването на акта и наказателното постановление съществени нарушения правят издаденото НП № 135/2016 г. от 26.05.2016 г.на началника на Митница-В. незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Предвид на гореизложеното, съдът намира НП, в частта, в която е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв. на „***” СД, представлявано и управлявано от Б.А.Й. и Т.Д.Й.- заедно, ЕИК *** за незаконосъобразно и следва да се отмени като такова. Доколкото акцизната стока е с бандерол с изтекъл срок на валидност, то съгласно чл. 124, ал.1 от ЗАДС предмета на нарушението следва да се отнеме в полза на държавата. В този смисъл НП в тази му част следва да се потвърди.

Съдът намира, че наложеното с обжалваното НП № 135/2016 г. от 26.05.2016 г.на началника на Митница-В. наказание по чл. 124а от ЗАДС – лишаване от право да упражнява да упражнява търговска дейност в обекта, където е установено нарушението: хранителен магазин, находящ се в гр. Н., ул.“***“ № ***, за срок от един месец.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1, предл. първо от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ т.І от наказателно постановление № 135/2016 г. от 26.05.2016 г.на началника на Митница-В., с което за нарушение на чл. 123, ал.2 ЗАДС, на „***” СД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Н., ул.“***“ № ***, представлявано и управлявано от Б.А.Й. и Т.Д.Й. - заедно е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.(две хиляди лева).

 

ПОТВЪРЖДАВА т.ІІ от наказателно постановление № 135/2016 г. от 26.05.2016 г.на началника на Митница-В., с което за нарушение на чл. 126 от ЗАДС и на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС, на „***” СД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Н., ул.“***“ № ***, представлявано и управлявано от Б.А.Й. и Т.Д.Й. - заедно, е постановено отнемане в полза на държавата на „***“- 89 мм-. 6кутии по 20 къса с бандероли емисия 2010г., серия *** №№ ***, ***, ***, ***, ***, ***; „***“88мм.,1 кутия по 20 къса с бандерол емисия 2010г., серия *** № ***; „***89 мм., 1 кутия по 20 къса с бандерол емисия 2010г., серия *** № ***; „***“88мм., 1 кутия по 20 къса с бандерол емисия 2010г., серия *** № ***. Вещите се намират в МБ Ш., съгласно складова разписка № 9/29.02.2016 г.

 

ОТМЕНЯ т.ІІІ от наказателно постановление № 135/2016 г. от 26.05.2016 г.на началника на Митница-В., с което за нарушение на чл. 123, ал.2 ЗАДС и на основание чл. 124а, ал.1 от ЗАДС, на „***” СД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Н., ул.“***“ № ***, представлявано и управлявано от Б.А.Й. и Т.Д.Й. - заедно, е  постановено лишаване от право да упражнява търговска дейност в обекта, където е установено нарушението: хранителен магазин, находящ се в гр. Н., ул.“***“ № ***, за срок от 1 (един) месец.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ш.ския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

 

                                                    Районен съдия: .......................................

                                                                                   Галина Николова