Р Е Ш Е Н И Е

 

  95

 

 гр. Н.,  25.10.2016г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Н., в публичното си заседание  на пети октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР: Б.А.

Като разгледа докладваното от съдия Николова АНХД № 377 по описа на НПРС за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното: 

 

Постъпила е жалба по чл.59 от ЗАНН от Д.С.Б. ***-*** г.на началника на РУ Н..

Жалбоподателят сочи, че НП е неправилно и незаконосъобразно. Твърди, че не е изяснена правилно фактическата обстановка, т.к той не бил виновен за настъпилото ПТП и оспорва посоченото нарушение в тази връзка. Твърди, че механизмът на причиняване на ПТП е различен от посочения в протокола за ПТП. Счита, че е приложима разпоредбата на чл. 181, т.1 от ЗДвП, а не тази по чл. 185 от ЗДвП. Счита, че е допуснато съществено нарушение на правилата по чл. 42, т.4 от ЗАНН и на чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН, което налага отмяна на издаденото НП.

Предвид на горното, жалбоподателят моли съда да отмени обжалваното НП като незаконосъобразно и необосновано.

Въззиваемата страна не се явява и не изпраща представител.

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, поради което се явява процесуално допустима.

Административно наказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана по повод на установено от АНО административно нарушение, извършено на *** г. и за което е съставен АУАН № 348/2016 с бл. № 456329 от *** г., съставен от мл.автконтрольор В.М. и в присъствието на свидетеля И.И.. В акта е описано установеното нарушение, посочени са нарушените законови текстове – чл. 23, ал.1 от ЗДвП и чл. 147, ал.1 от ЗДвП. Акта е подписан от жалбоподателя, като няма посочени възражения. Акта е връчен на *** г.

Въз основа на акта е издадено НП № 16-*** г. на Началника на РУ Н., с което за нарушението, извършено от нарушителя са наложени наказания по чл. 179, ал.2, пр.2-ро от ЗДвП – глоба в размер на 100лв, както и на основание чл. 185 от ЗДвП – глоба в размер на 20лв.

Наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 30.06.2016 г.

Съдът намира, че не са налице сочените от жалбоподателя формални нарушения на правилата на чл. 42, т. 4 от ЗАНН, както и на чл. 57, т. 5 от ЗАНН, т.к е налице описание на нарушението. Актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление са издадени от съответните компетентни органи и при съдържат изискуемите реквизити, съгласно чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН, поради което при издаването и връчването им не са допуснати формални нарушения на закона, водещи до неговата отмяна.

 

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът прие за безспорно установена следната фактическа обстановка:

Жалбоподателят е правоспособен водач на МПС, притежаващ свидетелство за правоуправление на МПС, кат. С В М АМ ТКТ В1 С1, със срок на валидност до 24.04.2018 г.

През м.май 2016 г. по автомагистрала „***“ се е извършвал ремонт на пътното платно в участъка от гр. Н. в посока гр. Шумен, поради което движението по магистралата се извършвало двупосочно в лявото платно за движение. Означаването на двете ленти за движение е ставало с бализи, които са означавали разделянето на платното за движение в двете посоки.

Около **ч. на *** г. жалбоподателят се движел по автомагистрала „***“ в посока гр. В. с лек автомобил „***“, модел „***“ с рег. № ***, когато в пътният участък при км.*** в посока гр. В. пред него се движело друго МПС марка „***“ с рег. № ***, управлявано от Д.М.. Движещото се пред жалбоподателя МПС в участъка по посока изхода от магистралата при гр. Каспичан се отклонило в посока изхода от магистралата, но внезапно променило посоката си на движение отново към магистралата. При така извършените от движещото се пред жалбоподателя МПС маневри, водачът Д.С.Б. *** не успял да избегне удар между двете МПС-та. В резултат на това е настъпило ПТП с материални щети. Ударът между двете МПС е станал като лекия автомобил „***“ е ударен в предната дясна част, а лекият автомобил „***“ е ударен в средната лява част.

Тази фактическа обстановка се потвърждава от показанията на разпитаните свидетели, които са пристигнали на мястото на инцидента, мястото на сблъсъка на двете МПС-та. От показанията на свидетелите мл.*** В.М. и св. И.И., които сочат, че причина за настъпилото ПТП е това, водачът на л.а.“***“ внезапно, в нарушение на правилата за движение е променил посоката си на движение, като след като се е отклонил от магистралата внезапно е решил да се върне на нея от една страна и в това, че жалбоподателят като водач на МПС, движещо се след друго МПС не е спазил необходимата дистанция за да избегне удар между двете МПС-та. За установеното ПТП е съставен протокол за ПТП № ***/*** г. При проверката се установило, че водачът управлява МПС, което не е преминало годишен технически преглед.

Съдът намира, че при така установената фактическа обстановка липсват безспорни доказателства, за това, че водачът на л.а „***“, модел „***“ с рег. № *** не е спазил необходимата дистанция за безопасно движение по пътищата. Всъщност движението на предшестващия го автомобил е било в нарушение на правилата, в резултат на което движещия се зад него автомобил, управляван от жалбоподателя го е ударил. Съгласно разпоредбата, която е посочена, че е нарушена от жалбоподателя, чл. 23, ал.1 от ЗДвП, водачът на пътно превозно средство е длъжен да се движи на такова разстояние от движещото се пред него друго превозно средство, че да може да избегне удряне в него, когато то намали скоростта или спре рязко. В настоящия случай се установява, че движещия се пред жалбоподателя автомобил не е бил в положение на движещ се по същото платно за движение, т.к вече се е бил отклонил в посока изхода от магистралата към гр. Каспичан и след това е решил отново да се върне в същото платно за движение, което вече е бил напуснал. Следователно той не се е движел непосредствено пред автомобила на жалбоподателя. На следващо място автомобилът пред този на жалбоподателя не е намалявал или спирал рязко, а напротив той се е бил отклонил и това се вижда ясно на протокола за ПТП, като самото му връщане на пътното платно за движение е станало близо до тревния участък на детелината за изхода от магистралата. Това се установява особено отчетливо в показанията на св. М., л.39 от делото. Съдът намира, че в случая водачът на л.а „***“ не е виновен за настъпилото ПТП, доколкото разпоредбата на чл. 23 от ЗДвП изисква той да има посоченото в нея поведение, когато движението на стоящия пред него автомобил е 1/ пред него, а това означава в същата посока на движение и 2/ този стоящия пред него автомобил да намали скоростта си на движение или спре рязко. В случая е налице промяна в посоката за движение (извършване на маневра) от автомобила, намиращ се пред автомобила на жалбоподателя и на следващо място първият автомобил нито е намалил скоростта си на движение, нито е бил спрял. По делото и в рамките на установяване на причините за настъпилото ПТП не е извършван оглед за спирачен път, както и не се установява каква е била допустимата по време на ремонта скорост за движение в този участък на магистралата. В този смисъл, съдът намира, че липсват безспорни доказателства относно това дали поведението на водача на л.а „***“ в действителност е бил в нарушение на разпоредбите на чл. 23 от ЗДвП.

Съдът намира, че не се доказа по безспорен начин извършването на нарушение от страна на жалбоподателя на разпоредбата на чл. 23, ал.1 от ЗДвП, поради което наложеното с НП наказание по чл. 179, ал.2, пр.2-ро от ЗДвП глоба, макар и в минимален размер от 100 лв. следва да се отмени.

Относно установеното по делото, че автомобилът, който е управлявал жалбоподателя е бил без талон за преминал годишен технически преглед, съдът съобразно показанията на свидетелите намери, че в действителност констатациите им по акта отговарят на действително установеното. Самият жалбоподател не оспорва това нарушение. Съгласно чл. 147, ал.1 от ЗДвП, регистрираните моторни превозни средства подлежат на задължителен периодичен преглед за проверка на техническата им изправност. Доказването на извършен технически преглед, и наличието на изправно МПС се доказва посредством издадено съгласно чл. 38, ал.1 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства удостоверение за техническа изправност част I, буква А и част II (приложение № 7) и знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС. Жалбопадателят не представя доказателства и не твърди факти, оспорващи констатираното нарушение на чл. 147, ал.2, пр.2-ро от ЗДвП, поради което съдът прие, че той го е осъществил.

За посоченото нарушение на чл. 147, ал.1 от ЗДвП, законът предвижда наказание глоба до 20 лв., съгл. чл. 185 от ЗДвП. Съдът намира, наложеното с НП наказание за това нарушение за законосъобразно и следва да се потвърди.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 , предл.3-то от ЗАНН, съдът

Р  Е Ш И :

 

             Изменя наказателно постановление № ***-*** г.на началника на РУ Н., както следва:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № **-*** г.на началника на РУ Н., с което на Д.С.Б. с ЕГН ********** ***, с което за нарушение на чл. 23, ал.1 от ЗДвП  и на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. чл. 179, ал.2, пр.2-ро от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба“ в размер на 100лв.(сто лева).

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление **-*** г.на началника на РУ Н., с което на Д.С.Б. с ЕГН ********** ***, за нарушение на 147, ал.1 от ЗДвП и на основание на основание чл. 53 от ЗАНН чл. 185 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 20 лв.(двадесет лева).

 

            Решението подлежи на касационно обжалване съгласно ЗВАС пред Административен съд Шумен в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

                                                                       Районен съдия:.......................................

                                                                                                     Галина Николова