Р      Е      Ш     Е    Н    И     Е

94

Гр.Н.,20.10.2016г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Районен съд Н. в публичното съдебно заседание,проведено на двадесет и седми септември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                          Районен съдия :СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                          Секретар:Д.  С.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева АНХД №476 по описа за 2016 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

   Образувано е административно-наказателно производство с правно основание чл.59 и сл.от ЗАНН,по жалба,предявена от А.Д.Й. *** срещу наказателно постановление №***.,издадено от Началника на РУ Н. при ОДМВР –Ш..

     Жалбоподателят твърди,че не е доволен от наложеното му наказание с описаното по-горе НК ,поради това,че при прилагане на разпоредбата на чл.27 от ЗАНН,административно-наказващият орган не установил смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства.Видно било,че е налице нарушение,което той не оспорва ,а за наложеното му наказание глоба в размер на 200.00лв.,той заплатил същото,като прилага вносна бележка на ОББ.

     Оспорва размера на наказанието „лишаване от право да управлява МПС“за срок от два месеца,което административно-наказващият орган му определил на основание чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП.Твърди,че наказващият орган е следвало да определи наказанието към предвидения от закона минимум,а именно един месец лишаване от това право.Не били отчетени смекчаващите вината обстоятелства,като това наказание се явявало неимоверно тежко за него.Дейността му била свързана с извозване на работници за събиране на орехи и глог,в която той учавствувал лично.С това изхранвал семейството си,имал четири деца,за които полагал грижи,заедно с майката.Жалбоподателят твърди,че е водач на МПС от много години –повече от 2009 година,като за този период нямал извършени никакви нарушения.

    Предвид гореизложеното,моли да бъде призован на съд и след доказване основателността на твърденията,изложени в жалбата,съдът постанови решение,с което намали наложеното му наказание по чл.175 ал.1 т.1 и определи към определения от закона минимум  в размер на 1-един месец.

    В съдебно заседание жалбоподателят не се явява.Не изпраща представител.

      Административно-наказващият орган,редовно призован,не се явява.не изпраща представител.Не изразява становище по депозираната жалба.В съпроводително писмо към административно-наказателната преписка  сочи,че не отговаряло на истината,че на А.Й. не са налагани административни наказания,което било видно от приложената справка за нарушител/водач.Моли съдът да постанови решение,с което предявената жалба бъде оставена без уважение,а процесното НП бъде потвърдено като законосъобразно.

     Съдът като прецени събраните по делото доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

      Административно-наказателното производство е образувано въз основа на Постановление на А.Миленов-прокурор при НПРП от 15.03.2016г.за прекратяване на досъдебно наказателно производство №**/**.по описа на РУ гр.Н.,образувано срещу А.Д.Й. за престъпление по чл.345 от НПК.

Цитираното ДНП е образувано на ** ** **.на основание чл.356 ал.2 от НПК срещу А.Д.Й. затова,че на ***.в гр.К.,обл.Ш.,управлявайки лек автомобил „***“ с рама №***си служил с контролни знаци /рег.табели ***/,издадени за друго МПС /неустановена марка и модел с рама №***-престъпление по чл.345 от НК.

    В хода на воденото ДНП са извършени редица процесуално –следствени действия,сред които разпити на свидетелите А.Д.Й., С.А.Ч..

Представен е Талонна превозно средство със временни номера за кратко време,валиден от 03.06.2013г.до 07.06.20-13г./с извършен превод от немски на български език/.Изискана е справка от МВР относно статута на процесния лек автомобил и регистрационни табели и видно от получената такава с изх.№А-1916/21.01.2015г.,изготвена от Дирекция „международно оперативно сътрудничество“ е,че от Интерпол В. се е получила следната информация:Горепосоченият автомобил е бил регистриран в Г. на името на ***.на 18.10.1975г.в ***,живущ в О..Дата на първа регистрация -06.02.1996г.Автомобилът е снет от регистрация на 02.04.2013г..Нито автомобила,нито регистрационните табели са обявени за издирване.С писмо рег.№***г.,издадено от същата дирекция се сочи,че горепосочените регистрационни табели са краткосрочни рег.табели и имат валидност 5 дни.Издават се за лице,а не за МПС и могат да бъдат  многократно преиздавани.

    Въз основа на събраните по ДНП доказателства,прокурорът е приел,че от разследването е установено,че регистрационните табели *** са издадени от компетентните германски власти,но същите са временни,издадени са на 03.06.2013г.,с изтекла валидност на ** ** **.и са издадени за физическото лице,а не за моторно превозно средство.Следователно,сочи се в постановлението,не е налице обективния признак „издадени за друго моторно превозно средство“,поради което деянието е несъставомерно по чл.345 от НК,липсвали данни за престъпление от обш характер,поради което е прекратил воденото ДНП и е постановил делото да се изпрати на началника на РУ Н.,обл.Ш. за преценка и евентуално налагане на административно наказание по ЗДвП.

    От препратената му наказателна преписка,административно-наказващият орган –гл.инспектор В.К.Р.- Началник РУ гр.Н. е приел,че от обективна и субективна страна,А.Д. Й. ,на ** ** **.,около 16.30час в гр.К.,по ул.“***“е управлявал лек автомобил „***“ с номер на рама   ***,който не е регистриран по надлежния ред в Р Б. –адм.нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДвП и на основание чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП,с Наказателно постановление №***., му е наложил административни наказания“глоба“в размер на 200.00лв. и „лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца.

    Наказателното постановление е връчено на визирания нарушител на 18.08.2016г. и в законоустановения срок той е обжалвал същото пред съда.

     Жалбата се явява процесуално допустима,а разгледана по същество-неоснователна поради следните съображения:

      От събраните по делото доказателства, /протоколи за разпити на свидетелите А. Й. и най-вече на св.С. Ч./,както и изявлението на жалбоподателя ,се установява за безспорно установено,че на      ** ** **.,около 16.30час в гр.К.,по ул.“***“,същият е  управлявал лек автомобил „***“ с номер на рама   ***,който не е регистриран по надлежния ред в Р Б.,с което от обективна страна е осъществил състава на  адм.нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДвП.

      От субективна страна нарушението е извършено при наличие на пряк умисъл.

    Наказателното постановление е издадено от надлежен държавен орган,разполагащ със съответна териториална и материална компетентност./Заповед №748/24.06.2015г.на Министъра на вътрешните работи/.При издаването и връчването му не са извършени процесуални нарушения,рефлектиращи върху законосъобразността му от външна страна.

     Не е изтекла предвидената в ЗАНН и НК давност за погасяване на административно-наказателно преследване на нарушителя,доколкото обжалваното наказателно постановление е издадено в 6 месечен срок от постановлението на прокурора за прекратяване на воденото досъдебно наказателно производство,при липса на съставен изначало АУАН./по арг.на чл.34 ал.3 във вр.чл.33 ал.1 от ЗАНН и съгласно установената трайна съдебна практика/.

      Извършеното от жалбоподателя административно нарушение е доказано по несъмнен начин .От представената справка за нарушител/водач /на л.9-10 по делото/ се установява,че същият е наказван неколкократно за извършени от него административни нарушения по Закона за движение по пътищата./10 наказателни постановления,6 фиша и 1 ЗППАМ/.   

     За извършеното нарушение,санкционната норма на чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП предвижда наказания:“лишаване от правоуправление на МПС за срок от 1 до 6 месеца „ и „глоба“ от 50 до 200 лв.

     Принципно се констатира известна несъразмерност между размера на двете кумулативно предвидени наказания/едното е определено между минималния и средния размер,а другото-в максималния/,но доколкото се откроиха отегчаващи вината на нарушителя обстоятелства/многократни наказвания за неспазване на ЗДвП/ и липса на доказателства за наличието на смекчаващи такива,съдът намира,че за съответното нарушение,с оглед личността на нарушителя,административно-наказващият орган е наложил справедливо наказание „лишаване от правоуправление на МПС“.Ето защо,съдът намира,че в тази му част,наказателното постановление е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.В останалата му част,досежно наложеното наказание „глоба“,НП е влязло в законна сила.

     Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 т.1 от ЗАНН,съдът

 

                                                 Р       Е      Ш      И       :

 

     ПОТВЪРЖДАВА в обжалваната му част Наказателно постановление №***.,издадено от    –гл.инспектор В.К.Р.- Началник РУ гр.Н. ,с което за извършено на ** ** **.в гр.К. административно нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДвП,на основание чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП,на А.Д.Й. с ЕГН:**********,*** е наложено адм.наказание „лишаване от право да управлява МПС за срок от 2/два/ месеца.

     В останалата му част ,наказателното постановление е влязло в законна сила .

      Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ш. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                         РАЙОНЕН  СЪДИЯ: