Р    Е    Ш    Е    Н   И   Е

№ 117

Гр.Нови  пазар,23.11.2016г.

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание,проведено  на  трети ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                           Районен съдия:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                           Секретар:Б.  А.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева АНХД №485 по описа за 2016 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

      Образувано е административно-наказателно производство с правно основание чл.59 и сл.от ЗАНН,по жалба,предявена от Д.Т.П. против Наказателно постановление №26-14/10.08.2016г.,издадено от М.С.М. –Началник отдел „Рибарство и контрол-Централен Дунав“ със седалище гр.Русе към ГД“Рибарство и контрол“.

     Жалбоподателят твърди,че на 26.08.2016 г.получил процесното наказателно постановление,с което не бил съгласен,поради което го обжалва пред съда.Счита,че същото е незаконосъобразно,като излага следните съображения:

     От процесуална гледна точка били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила на ЗАНН –нарушени били изискванията на чл.40 от ЗАНН,не били спазени предпоставките на чл.42 ,чл.43 и чл.44 от ЗАНН.Не били изпълнени разпоредбите на чл.57 от ЗАНН,нарушени били изискванията на чл.52 и 54 от ЗАНН.

    От материалноправно естество били допуснати нарушения ,накърняващи правото на защита на санкционирания субект.Не били нарушени сочените в АУАН и в атакуваното НП правни норми.Описаното в АУАН и НП не било извършено от него.

     Предвид изложеното ,моли съдът да отмени изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление №26-14/10.08.2016г.,издадено от М.С.М. –Началник отдел „Рибарство и контрол-Централен Дунав“ със седалище гр.Русе към ГД“Рибарство и контрол“.

     В съдебно заседание жалбоподателят не се явява.За него се явява адв.Б.,редовно упълномощен.Поддържа изцяло жалбата,като доразвива доводите си.

     За въззиваемата страна се явява М.С.М. –Началник отдел „Рибарство и контрол-Централен Дунав“ със седалище гр.Русе към ГД“Рибарство и контрол“.Оспорва жалбата.Счита,че атакуваното наказателно постановление е законосъобразно и моли съдът да го потвърди изцяло,като остави без уважение депозираната жалба.Развива подробни съображения в тази насока.

     Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

      Акт за установяване на административно нарушение №В 0012151/***г.е съС.н от Б.Д.Б.-*** в присъствието на С.С.И. и Р.Т.С. ***,против Д.Т. *** затова,че на *** г.около 09.00часа е извършвал стопански риболов във водите на язовир К.,намиращ се до с.К.,обл.Ш.,воден обект,различен от р.Дунав и Черно море без издадено разрешително за стопански риболов и придобито право за усвояване на рибен ресурс за 2016г.,при което П. използва мрежен риболовен уред с дължина 80м.,потопен във водатав работно положение и чрез изваждане на уреда от водата,за да улови риба-20кг.-каракуда/обявена от нарушителя по реда на чл.29 от ЗРА.Описаното представлявало стопански риболов по смисъла на пар.1 т.28 от ДР на ЗРА и съставлявало административно нарушение по чл.17 ал.1 т.1 от ЗРА.

    При констатиране на нарушението се иззела 20кг.риба от вида каракуда,както и 1бр.хрилна мрежа с дължина 80м. и размер на окото 50мм.

     АУАН е връчен на визирания в него нарушител и той е посочил,че няма възражения.

     СъС.н е и констативен протокол №32***г.

     Въз основа на съС.ния АУАН,с Наказателно постановление №26-14/10.08.2016г.,издадено от М.С.М. –Началник отдел „Рибарство и контрол-Централен Дунав“ със седалище гр.Русе към ГД“Рибарство и контрол“,на основание чл.56 ал.1 от ЗРА,на Д.Т.П. е наложено административно наказание „глоба“в размер на 1500.00лв.При издаване на цитираното наказателно постановление,административно-наказващият орган е взел предвид тежестта на нарушението,подбудите за неговото извършване,смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства,както и имотното състояние на дееца,и след извършена преценка ,че извършеното адм.нарушение не представлява маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН,поради несъответствие на извършеното адм.нарушение с въздигнатите основни принципи по чл.1 ал.2 от ЗРА,включително с правилата за „отговорен риболов“.В процесното наказателно постановление,административно-наказващият орган е посочил,че описаното е административно нарушение по чл.17 ал.1 т.1 от ЗРА,по смисъла на пар.1 т.28 изречение второ от Допълнителните разпоредби на ЗРА.

     С цитираното наказателно постановление,на основание чл.90 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите ,административно-наказващият орган е постановил отнемане в полза на държамата на 20кг.риба от вида „каракуда“,които са направени дарение ,съгласно договор за дарениеот ***г.на Храм „***“ –гр.В./който договор е приложен по делото/ и отнемане в полза на държавата на 1бр.хрилна мрежа ,с обща дължина 80м-.,оС.на на съхранение в отдел „Рибарство и контрол- Централен Дунав“гр.Ш./приобщена като веществено доказателство по делото/.

      Наказателното постановление е връчено на посочения нарушител Д.П. на 25.08.2016г.и в законоустановения 7-дневен срок той е обжалвал същото пред съда ,чрез административно-наказващия орган.

     Жалбата е процесуално допустима,а разгледана по същество-неоснователна поради следните съображения:

     АУАН и НП са съС.ни от компетентни длъжностни лица ,в рамките на тяхната териториална,материална и функционална компетентност/ /Заповед №РД 09-25/21.01.2014г.,издадена от Министъра на земеделието и храните/  и при тяхното издаване не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,водещи до опорочаването им и рефлектиращи върху законосъобразността им от външна страна.

      Съдът кредитира с доверие показанията на разпитаните по делото свидетели –актосъставителя Б. и свидетелите по АУАН –С. и И.,от които се установява,че при изпълнение на служебните им задължения,на ***г.сутринта,свидетелите са извършвали проверка

 На риболовците на язовир К. относно тяхната редовност и риболовни билети.През това време,забелязали във водите на язовира лодка,тип водно колело,с човек в нея да прибира хрилна риболовна мрежа ,поС.на в работно положение във водата,който я изваждал чрез типичните действия за вадене.Тъй като било от разстояние,единият от тримата наблюдавал  с бинокъл и видял,че мрежата блести на светлината.Изчаквайки,те го видели как се насочил с лодката към брега,недалече от язовирната стена и като отишли на място до там със служебния автомобил,ги посрещнал въпросния господин П..На въпроса на проверяващите кой е,той им отговорил,че е пазач на язовира.На техния въпрос чия е тази лодка ,която била на брега и в нея се намирала мрежата с улов във нея 20кг-.риба /каракуда/,той извикал началника си,който се представил като А. от гр.В.,лице стопанисващо язовира.На въпроса на контролните органи дали има регистрация като рибно стопанство в ИАРА  или друг документ,същият им отговорил,че няма и бил в преговори с община Н.,като се надявал на договор,даващ му основание да ползва язовира.След извършена проверка,свидетелите констатирали,че този язовир никога до настоящия момент не е имал регистрация или пък издадено разрешително.На въпроса им кой е извадил мрежата от водата,въпросният А. посочил жалбоподателят Д.П.,а освен тях двамата нямало  друг човек наблизо,а и в сградата.

   И тримата свидетели са категорични,че макар и наблюдавайки от разстояние от около 150 метра са видели,че човекът ,извършващ улов на риба в язовира с лодка ,в която не намерила мрежа с прясно уловена риба  от вида „каракуда“ 20кг.е именно жалбоподателя П..

Намиращата се в мрежата риба била поС.на в чувал лично от Д. и  в негово присъствие била изтеглена,след което е дарена на църквата във В../с оглед спецификата на иззетото веществено доказателство –хранителен продукт/.

    При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

    От свидетелските показания,които кореспондират помежду си и с останалия доказателствен материал по делото/констативен протокол,иззето вещество доказателство-1бр.-хрилна мрежа/, съдът намира,че се установи по един безспорен начин,че на посочената в АУАН и НП дата и място,жалбоподателят Д.П. е извършвал стопански риболов във водите на язовир К.,намиращ се до с.К.,обл.Ш.,воден обект,различен от р.Дунав и Черно море без издадено разрешително за стопански риболов и придобито право за усвояване на рибен ресурс за 2016г.,при което е използвал мрежен риболовен уред с дължина 80м.,потопен във водата в работно положение и чрез изваждане на уреда от водата и е  уловил риба-20кг.-каракуда.Уловът е извършен с уред,различен от описаните в чл.24,ал.1 1при който уловената риба е в размер,надхвърлящ определените в чл.24 ал.3 количества.Ето защо,съдът намира,че от обективна страна същият е осъществил състава на административно нарушение по чл.17 ал.1 т.1 от Закона за рибарството и аквакултурите  и пар.1 т.28 ,изр.второ от Допълнителните разпоредби на ЗРА.

   От субективна страна нарушението е извършено при наличието на умисъл.Не е налице „маловажност“ по смисъла на чл.28 от ЗАНН,предвид отношенията в екосистемата и биологичното разнообразие,които има за цел да регулира Закона за рибарството и аквакултурите.

    За въпросното административно нарушение,санкционната норма на чл.56 ал.1 от ЗРА предвижда наказание „глоба“от 1500 до 3000.00лв.,като наказващият орган е определил на нарушителя наказание при преценка на всички обстоятелства по смисъла на чл.27 от ЗАНН,като размерът на наложеното наказание съвпада с минималния,предвиден в закона.

    Предвид гореизложеното,съдът намира,че издаденото наказателно постановление е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено от съда,а жалбата оС.на без уважение.С оглед изхода на делото,жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати на НПРС направените по делото разноски в размер на 6.06лв./заплатени транспортни разноски на свидетеля С.И. от бюджетните суми на съда/.

       Водим от гореизложеното,на основание чл.63 ал.1 т.1 от ЗАНН,съдът

 

                                                          Р     Е     Ш    И    :

 

    ПОТВЪРЖДАВА изцяло като правилно и законосъобразно Наказателно постановление №26-14/10.08.2016г.,издадено от М.С.М. –Началник отдел „Рибарство и контрол-Централен Дунав“ със седалище гр.Русе към ГД“Рибарство и контрол“,с което за извършено нарушение по чл.17 ал.1 т.1 от ЗРА /пар-1 т.28 от ДР на ЗРА/,на основание чл.56 ал.1 от ЗРА,на Д.Т.П. с ЕГН:**********,с адрес:с*** е наложено административно наказание „глоба“в размер на 1500.00лв./хиляда  и петстотин лева/,а на основание  чл.90 ал.1 от ЗРА е отнета в полза на  държавата 20кг.риба от вида „каракуда“ и  1бр.хрилна мрежа ,с обща дължина 80м.

      Решението подлежи на касационно обжалване пред  Административен съд Ш. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                          РАЙОНЕН  СЪДИЯ: