Р Е Ш Е Н И Е

№ 118

 

гр. Н., 23.11.2016 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

          Районен съд – Н. в публичното заседание на дванадесет и седми октомври  през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

при секретаря Д.С., като разгледа докладваното от съдия Николова АНХД №567 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид:

          Подадена е жалба на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

          В нея жалбоподателката Ф.И.А. *** заявява, че не е съгласна с наказателно постановление № 202/21.09.2016 г., издадено от Началника на Митница – В. и моли същото да бъде отменено частично. Аргументира се по следния начин: Във връзка с наложените и наказания първоначално било започнато досъдебно производство за това, че е държала акцизни стоки без бандерол, престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК. Разследването било прекратено, а преписката изпратена на административно-наказващия орган. Той приел, че нарушението, констатирано на 18.03.2016 г., е по чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове, а именно държане на 3,806 кг. тютюн за пушене без данъчен документ, фактура или митническа декларация или друг такъв, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза. Счита, че й е наложено наказание за друго деяние и намира противоречие между описаното нарушение и нормата на ЗАДС. Моли наказателното постановление да бъде отменено по отношение на наложената й глоба и лишаване от право да упражнява търговски дейност. В съдебно заседание, адв. И.Д. от АК-Ш. като процесуален представител на жалбоподателката поддържа доводите в жалбата.

          Въззиваемата страна, чрез процесуалния си представител юрисконсулт К. счита жалбата за неоснователна. Твърди, че административно наказващия орган има право на самостоятелна преценка при квалификация на извършеното нарушение. Счита наказателното постановление е правилно, предвид характера на акцизната стока, законосъобразно и постановено при спазване на процесуалните правила. Поради това, моли, наказателното постановление да бъде оставено в сила.

          Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

          Жалбата е подадена в законоустановения срок и се явява процесуално допустима.

Административно-наказателното производство е образувано в Митница В. в резултат на постановление на Новопазарската районна прокуратура за прекратяване на  досъдебно наказателно производство № ***/2016 г по описа на РУ-Н.. Приложени са и веществените доказателства заедно с материалите, събрани в хода на разследването.

На 23.03.2016 г. е съставен акт за установяване на административно нарушение № 171/2016 г., в който актосъставителят М.Ю.Р. е констатирал, в присъствието на свидетели при съставяне на акта, че на 18.03.2016 г. е започнато досъдебно производство с процесуално следствено действие претърсване и изземване.

В павилион, намиращ се в град Н., ул. „***“ № *, стопанисван от ЕТ „Ф.И.“***, били намерени и иззети 47 броя найлонови торбички с нарязан тютюн, всяка без поставен бандерол. При оглед на тези веществени доказателства е установено общото им тегло – 3,806 кг. Установено е също, че торбичките съдържат тютюн за пушене. След прекратяване на разследването, с приемно-предавателен протокол № 322 от 10.06.2016 г. веществените доказателства са предадени и приети в склад на МБ-Ш..

Във основа на тези факти актосъставителят е квалифицирал нарушението като такова по чл. 126 от ЗАДС, а именно държане на акцизни стоки (тютюн за пушене 3,806 кг.) без данъчен документ по ЗАДС или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ или друг такъв, удостоверяващ плащането, начисляването  или обезпечаването на акциза. Актът е връчен на жалбоподателката и подписан без възражения.

Въз основа на този акт наказващият орган е издал наказателно постановление № 202 от 21.09.2016 г., с което за така установеното нарушение на жалбоподателя Ф.И.А. на основание чл. 126, и чл. ***, ал. 1 и чл. ***а, ал. 1 от ЗАДС е било наложено административно наказание глоба в размер на 1157,02 лева, лишаване от право да упражнява търговска дейност в обекта – павилион в гр. Н., ул. „***“ № * и са били отнети в полза на държавата предметите на нарушението.

При така установената фактическа обстановка настоящият съдебен състав намира жалбата за основателна, но не на посочените в нея основания.

          Съдът счита, че при издаването, както на АУАН, така и на НП, не са допуснати процесуални нарушения, обуславящи незаконосъобраност на атакуваното наказателно постановление и налагащи отмяната му на това основание.

Видно от материалите, събрани в хода на досъдебното производство, то е започнало с процесуално следствено действие претърсване и изземване, извършено на 18.03.2016 г., в присъствието на жалбоподателката. Обект на следственото действие е бил търговски обект – павилион, стопанисван от ЕТ „Ф.И.“, чийто управител е жалбоподателката. В павилиона са намерени и иззети  17 бр. найлонови торбички с тегло от около 50 грама и  30 торбички с тегло от около 100 гр. всяка, пълни с кафява суха тревиста маса. Установено е в хода на разследване след съответната експертиза, че тези торбички съдържат тютюн, за пушене. Върху никоя от тях не е бил поставен бандерол и именно това престъпление е разследвано- държане на акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон. След прекратяване на разследването и изпращане на материалите от него на административно наказващия орган за реализиране на администравтивно-наказателна отговорност е направена преценка за съставомерност на нарушението, извършено от жалбоподателката. Преценката за съставомерността е правилна. Нарушението е правилно квалифицирано и е наложено наказание по реда на чл. 126 от ЗАДС, а не по чл. 123 от ЗАДС. Изискването за поставянето на бандерол е въведено по реда на чл. 28 от ЗАКОН за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия само за потребителските опаковка, а видно от текста на легалната дефиниция на понятието „потребителка опаковка“ – разфасоването на насипен тютюн в найлонови торбички не попада в тази категория.

Според настоящият съдебен състав обаче е допуснато друго нарушение, а именно – неправилно е определен субекта извършил нарушението и съответно неправилно е определено административно отговорното лице, на което е следвало да се наложи санкция.

На първо място, нарушението е констатирано в търговски обект, стопанисван от едноличен търговец. Административно-наказателната отговорност по правило е лична, но чл. 83 от ЗАНН предвижда известно изключение – на юридически лица и еднолични търговци може да се наложи имуществена санкция. Това обаче не променя характера й - касае се за отговорност, макар и специфична, безвиновна, за неизпълнение на задължение към държавата при осъществяване на дейността на юридическите лица. Имуществената санкция е израз на държавната наказателна репресия, тя е властническа наказателна мярка, която има определени цели. Тя се налага само, ако закон или друг нормативен акт изрично предвиждат такава отговорност.

Трябва да се има предвид и нещо друго. От гледна точка на гражданското право едноличния търговец си е физическо лице, т.е. физическото лице се регистрира като търговец, за да може да осъществява търговска дейност и придобие определени атрибути, необходими на данъчното, осигурителното и другите раздели на административното право, но не се отделя самостоятелен субект. Само от гледна точка на гражданското право. От гледна точка на административното, включително данъчното, осигурителното, митническото право и др., те се считат за отделни субекти. Например задължението да внесе ДДС е за едноличния търговец, а не за физическото лице. Задължението да регистрира в НОИ трудовите договори на наетите ЕТ лица по трудово правоотношение е за ЕТ, а не за физическото лице. В случай на нарушение по някой от тези закони, отговорността по принцип е за отговорното длъжностно лице, т.е. управителя, прокуриста или др. вид представляващ, който носи отговорността за изпълнението на тези задължения на ЕТ или ако конкретният закон изрично го предвижда – самият едноличен търговец.

В текста на чл. 126 от ЗАДС законодателят е предвидил такава отговорност за ЕТ и ЮЛ, където е регламентирано следното: Лице, което държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, се наказва с глоба - за физическите лица, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лв. В конкретния случай акцизните стоки за намерени в търговски обект, а не примерно в дома на жалбоподателката.

Затова според съда неправилно е определено административно отговорното лице. Субект на нарушението е ЕТ „Ф.И.“, стопанисващ търговския обект, където са намерени и иззети стоките, в случая тютюн, а не физическото лице Ф.И.А..

По гореизложените съображения, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено с изключение на частта за отнемане на вещите, тъй като държането на акцизни стоки без данъчни документи е забранено и на основание чл. ***, ал. 1 от ЗАДС подлежат на отнемане независимо чия собственост са. Това не е вид наказание, а разпореждане с веществени доказателства, представляващи вещи, чието държане е забранено и митническите органи трябваше да ги изземат дори да се установи че няма основание за налагане на наказание (например извършителя е наказателно неотговорен или не се установи кой е държал стоки без данъчни документи и т.н.).

Водим от горното съдът                                                                                                      

 

Р  Е  Ш  И  :

         

          ОТМЕНЯ частично НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №202 от 21.09.2016 г., издадено от  Началника на Митница – В. в частта, с която на жалбоподателя Ф.И.А. с ЕГН ********** *** на основание чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове е наложено административно наказание глоба в размер на 1 157,02  /хиляда сто петдесет и седем лева и две ст./ и в частта, с която на основание чл. ***а, ал. 1, във вр. с чл. 126 от  Закона за акцизите и данъчните складове е същата е лишена от право да упражнява търговска дейност в обекта-павилион в гр. Н., обл. Ш., ул.“***“ № * за срок от 1 месец..

ПОТВЪРЖДАВА пункт II от НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 от 21.09.2016 г., издадено от  Началника на Митница – В. в който  в полза на държавата са отнети стоките, предмет на нарушението - 3,806 кг. тютюн /17 бр. найлонови торбички с тегло от около 50 грама и  30 торбички с тегло от около 100 гр. всяка/, на основание чл. ***, ал.1 от ЗАДС.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Ш.ския административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                                                        Петина Николова