О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

104

 

гр. Н., 18.04.2016 г.

 

 

            Новопазарският районен съд, 4 състав, в закритото си съдебно заседание от 18.04.2016 г., като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова ч.н.д. № 203/2016 г. по описа на НПРС и за да се произнесе взе предвид следното :

            Производството е по реда на чл. 243, ал. 4 от НПК.

С постановление на НПРП от 30.03.2016 г. на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК е прекратено наказателното производство по ДП № 152/2008 г. по описа на РУ-Н., водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 331, ал. 1 от НК. В мотивите на постановлението на НПРП се излагат твърдения, че е изтекла абсолютната давност за преследване на деянието.

Срещу така постановеното постановление на НПРП е постъпила жалба от М.Х.П. с ЕГН ********** ***. В жалбата се твърди незаконосъобразност и неоснователност  на постановлението на НПРП за прекратяване на досъдебното производство. Конкретни възражения и конкретни твърдения обаче в жалбата липсват.

Съдът в рамките на контролните си правомощия по чл. 243, ал. 4 от НПК по проверка на обосноваността и законосъобразността на постановлението за прекратяване на наказателното производство, след като се запозна с материалите по делото и мотивите, отразени в постановлението установи следното :

            Жалбата е допустима, подадена е в рамките на  срока по чл. 243, ал. 4 от НПК от лице притежаващо правен интерес.

            Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

            Видно от материалите по ДП № 152/2008 г. по описа на РУ-Н., същото е водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 331, ал. 1 от НК. По делото се установява, че на 28.03.2008г. около 01.00 часа е възникнал пожар в дърводелска работилница и навес, собственост на М.Х.П. ***. От материалите по делото не са събрани доказателства за причината за пожара. В хода на разследването са назначени две пожаро-технически експертизи, които не дават категоричен отговор на въпроса каква е причината за пожара и дали той е умишлен или е възникнал в резултат на непредпазливост. Настоящият съдебен състав счита, че основната причина за невъзможността на вещите лица да дадат категоричен отговор на този въпрос е обстоятелството, че разследващите органи не са повикали вещо лице при огледа и са назначили първата експертиза цели шест месеца след деянието, което е лишило вещото лице от възможността да направи оглед на местопроизшествието и да добие лични впечатления за характеристиките на пожара докато местопроизшествието е било все още запазено. По втората експертиза вещото лице дава заключение, че не може да се изключи вероятността пожарът да е възникнал в резултат на късо съединение, възникнало в навеса.

            По досъдебното производство са събрани всички възможни доказателства за установяване обстоятелствата около деянието.

В настоящата жалба липсват конкретни твърдения и приведени доказателства, които да бъдат обсъдени по същество. По тази причина съдът ще обсъди мотивите на НПРП, както и основният мотив, с който пострадалият е обжалвал всички постановления за прекратяване на досъдебното производство до настоящия момент.

Прокурорът е прекратил досъдебното производство с мотивът, че същото е водено за деяние по чл. 331, ал. 1 от НК, за което законодателят е предвидил наказание „лишаване от свобода“ до три години. На основание чл. 80, ал. 1, т. 4 от НК наказателното преследване за това деяние се изключва, когато са изтекли пет години от извършване на деянието. На основание чл. 83, ал. 3 от НК независимо от спирането и прекъсването на давността наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок надвишаващ с ½ срокът по чл. 80 от НК, т.е. за конкретното престъпление това е срок от 7 години и 6 месеца. Този срок безспорно е изтекъл на 28.09.2015 г.

Предвид това съдът счита, че наблюдаващият прокурор правилно и законосъобразно е достигнал до извода, че е изтекла абсолютната давност за деянието по чл. 331, ал. 1 от НК.

Същевременно обаче през целия ход на досъдебното производство пострадалия твърди, че пожарът е причинен умишлено, т.е. квалификацията на деянието следва да е по чл. 330 от НК. По тази причина съдията докладчик намира за необходимо да коментира и този въпрос, въпреки че той не е намерил място в постановлението на НПРП. По делото липсват достатъчно данни деянието да е извършено умишлено, но по-горе съдът изрази становище, че това се дължи на закъснялото назначаване на съдебна пожаро-техническа експертиза. Независимо, че по делото са събрано достатъчно данни, че има лице, което е било в конфликт с пострадалия, имало е достъп до опожарения обект, поради липсата на данни пожарът да е възникнал умишлено, обвинения за подобно деяние няма как да бъде поддържано.

Предвид това съдът намира, че постановлението на НПРП е правилно и законосъобразно, поради което същото следва да бъде потвърдено.

            Водим от гореизложеното и на основание чл. 243, ал. 4 от НПК от НПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА постановление на НПРП от 30.03.2016 г., с което на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 24, ал. 1, т. 3 от НК е прекратено наказателното производство по ДП № 152/2008г. по описа на РУ-Н., водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 331, ал. 1 от НК. 

Определението може да бъде обжалвано или протестирано в седмодневен срок от съобщението до страните.

            Препис от определението да се изпрати на Районна прокуратура – Н. и пострадалия.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                                  ПЕТИНА НИКОЛОВА