О П Р Е Д Е Л Е Н И Е     114

 

гр. Н., 26.04.2016 г.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Новопазарският районен съд, 4 състав, в закритото си съдебно заседание от 26.04.2016г., като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова ч.н.д. № 248/2016 г. по описа на НПРС и за да се произнесе взе предвид следното :

            Производството е по реда на чл. 244, ал. 5 от НПК.

С постановление на НПРП от 28.03.2016 г. е спряно наказателното производство по ДП № 48/2015 г. по описа на РУ на МВР - гр. Н. на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК – тъй като извършителя на деянието останал неразкрит. 

Срещу така постановеното постановление на НПРП е постъпила жалба от А.В.А.Н., роден на *** ***, с повереник адв. К.Ш. от САК. В жалбата се изтъкват основания за незаконосъобразност на постановлението на НПРП за спиране на досъдебното производство, като се излагат аргументи за неяснота на мотивите и погрешност на извода за неустановяване на дееца.

            Съдът в рамките на контролните си правомощия по чл. 244, ал. 5 от НПК по проверка на обосноваността и законосъобразността на постановлението за спиране на наказателното производство, след като се запозна с материалите по делото и мотивите, отразени в постановлението установи следното :

            Жалбата е допустима, подадена е в рамките на  срока по чл. 244, ал. 5 от НПК от лице притежаващо правен интерес.

            Разгледана по същество жалбата е основателна.

            Видно от материалите по дознанието № 48/2015 г. по описа на РУ гр. Н., същото е образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5, във вр. с чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК. По делото са събрани достатъчно доказателства, от които да се установи, че в периода 2013 г. – 2014 г. А.В.А.Н. е поддържал отношения по електронната мрежа с лице, което се представило за Б.Р.. Използвайки различни поводи (лошо здравословно състояние, проблеми с властите, нужда от адвокат, липса на парични средства) електронният кореспондент на А.В.А.Н. многократно е искал и получавал суми. Целта на изпращаните суми били да с епремахнат всички пречки, представящият се за Б.Р. да посети г-н А.В.А.Н. във В.. Ненадейно кореспонденцията била прекъсната от „Б.Р.“. Установява се, че сумите за пращани на и получавани от няколко различни лица. Някои от тези лица са разпитани.

            С обжалваното постановление е спряно производството по делото на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК – тъй като извършителя на деянието останал неразкрит. В самото постановление липсват категорични мотиви и обосновка, която да обоснове този извод на прокуратурата. Налице е единствено препращане към мотивите на органа по разследване, който е изпратил досъдебното производство на прокуратурата с мнение за спиране. Внимателното запознаване с постановлението на разследващият по чл. 235 от НПК се съдържат съвсем различни мотиви за мнението на дознателя за спиране на досъдебното производство, а именно – поради необходимостта от разпит на Ф.И.Н., чиито показания били от съществено значение за разкриване на обективната истина. Споменава се, че същата била обявена с телеграма. Не става ясно за какво е обявена.

Това противоречие създава неяснота относно мотивите на НПРП за спиране на досъдебното производство, с което се нарушават правата на пострадалия, който не може да организира защитата си.

В този смисъл съдът намира постановлението на НПРП за необосновано и незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде отменено.

            Водим от гореизложеното и на основание чл. 244, ал. 5 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ постановление на НПРП от 28.03.2016 г, с което е спряно наказателното производство по ДП № 48/2015 г. по описа на РУ гр. Н., водено срещу виновното лице за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5,  във вр. с чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК. 

Определението е окончателно.

            Препис от определението да се изпрати на Районна прокуратура – Н. и жалбоподателя.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                                  ПЕТИНА НИКОЛОВА