О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   № 222

гр. Нови пазар, 04.08.2016 г.

 

            Районен съдНови пазар в закрито заседание на четвърти август през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

като съобрази материалите по докладваното от съдия Маркова АНХД №441 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството по настоящото дело е образувано по повод подадена жалба от И.Н.Н. с ЕГН ********** *** против наказателно постановление №***/19.06.2015 г. на Началника на ОДМВР – Ш., РУ – Н.на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            От въззиваемата страна ведно с жалбата е представена в цялост административнонаказателната преписка. Сред документите по преписката е налице и копие на депозирано от страна на жалбоподателя искане до наказващия орган, в което се сочи, че жалбоподателят желае да оттегли жалбата си, по причина, че наложената с наказателното постановление глоба е платена.

Предвид изричното изявление на жалбоподателя за оттегляне на жалбата, то са налице условията на  чл.84 от ЗАНН във вр. с чл.324, ал.1 от НПК, поради което е безпредметно насрочване на открито заседание по делото, а производството следва да се прекрати.

            Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по АНХД №441/2016 г. на Районен съд – Нови пазар, поради оттегляне на подадената жалба.

            Определението подлежи на обжалване пред Шуменския административен съд в петнадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

    РАЙОНЕН СЪДИЯ: