П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 08.01.2016 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 08.01.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                                             

При участието на секретар Б.А. и прокурора МИЛЕН ГЛУШКОВ сложи за разглеждане НОХД  № 4 по описа за  2016  год., докладвано от съдия МАРКОВА

 

На поименно повикване в 09.30   часа се явиха:

РП ред. призована, явява се прокурор Глушков.

Явява се подсъдимият лично, редовно призован, доведен от ОЗ “Охрана” гр.Ш. и с адв. Д.М. от ШАК, назначен за служебен защитник от досъдебното производство.

 

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. М.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, поради което

 

   О П Р Е Д Е Л И :

       ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия, както следва:

А.М.А. – ЕГН **********,.

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения.

Прокурор - Нямам искания , възражения и  отводи.

Адв. М. -  Нямаме възражения и отводи.

Подсъдим А.А. – Нямам възражения и отводи.

 

Съдът разясни правата на подсъдимия в процеса.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.382 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. М. - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим А.А. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което извърших умишлено. Признавам се за виновен за това, че извърших кражба. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият А.М.А. – ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на *** г., в гр. Н., област Ш., при условията на опасен рецидив е отнел от владението на Е.К.Г., с ЕГН ********** ***, чужди движими вещи, а именно: 1 бр. мобилен апарат, марка “***” на стойност 316.00 лв. собственост на Е.К.Г. и парична сума в размер на 30.00 лв., собственост на “***” ЕООД гр. *** представлявано от В.П.И., всичко на обща стойност 346.00 лв. без съгласието им и с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.196, ал.1, т.1 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл.29, ал.1, б “а” и “б” от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимия на основание чл.196, ал.1, т.1 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл.29, ал.1, б “а” и “б” от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА, което наказание да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от ЗАКРИТ ТИП или затвор при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.

На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което за същото деяние подсъдимият е бил задържан за срок от 72 часа с Постановление на прокурор от 11.12.2015 г., както и с определение на НПРС от 12.12.2015 г., с което му е взета мярка за неотклонение “Задържане под стража”.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 52,44 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

Веществените доказателства – 1 бр. мобилен апарат, марка “***” на стойност 316.00 лв. и парична сума в размер на 30.00 лв. са върнати на собствениците, с което причинените имуществени вреди са възстановени.

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /адв. Д.М. /                                       

 

 

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                                   /А.А./

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :     

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Д.М., действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият А.М.А. – ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на *** г., в гр. Н., област Ш., при условията на опасен рецидив е отнел от владението на Е.К.Г., с ЕГН ********** ***, чужди движими вещи, а именно: 1 бр. мобилен апарат, марка “***” на стойност 316.00 лв. собственост на Е.К.Г. и парична сума в размер на 30.00 лв., собственост на “***” ЕООД гр. *** представлявано от В.П.И., всичко на обща стойност 346.00 лв. без съгласието им и с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.196, ал.1, т.1 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл.29, ал.1, б “а” и “б” от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимия на основание чл.196, ал.1, т.1 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл.29, ал.1, б “а” и “б” от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА, което наказание да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от ЗАКРИТ ТИП или затвор при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.

На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което за същото деяние подсъдимият е бил задържан за срок от 72 часа с Постановление на прокурор от 11.12.2015 г., както и с определение на НПРС от 12.12.2015 г., с което му е взета мярка за неотклонение “Задържане под стража”.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 52,44 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

Веществените доказателства – 1 бр. мобилен апарат, марка “***” на стойност 316.00 лв. и парична сума в размер на 30.00 лв. са върнати на собствениците, с което причинените имуществени вреди са възстановени.

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП № 38/2015 г. по описа на РУП гр. Н..

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

           

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

            На основание чл.309, ал.1 от НПК, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

            ПОТВЪРЖДАВА взетата мярка за неотклонение “Задържане под стража” спрямо подсъдимия А.М.А., с ЕГН ********** до привеждане на наказанието в изпълнение.

            Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 7-дневен срок от днес.

 

Заседанието завърши в 09.45 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :