П Р О Т О К О Л

гр. Н.,  20.01.2016 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание на

                        20.01.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.С.   и прокурора Анри Миленов, сложи за разглеждане НОХД № 5 по описа за 2016 год., докладвано от съдия Г.Николова.

На поименно повикване в  **.00 часа се явиха:

Явява се подсъдимата лично, редовно призована и с адв. Т.М. от ШАК, определена за служебен защитник от Досъдебното производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Анри Миленов.

Явяват се всички участници в процеса.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. Т. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и:

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на участниците в процеса.

Сне самоличността н аподсъдимата, както следва:

Подсъдима: А.А.Х. с ЕГН **********,                

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението.

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, намира че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението. Съдът констатира и че подсъдимата е декларирала, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Ето защо на основание чл.382 ал.1 от НПК, съдът:

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ОТКРИВА производство по произнасяне по сключеното споразумение между страните.

Съдът освобождава свидетелите от залата.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдима: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимата: разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с него и доброволно ли е подписала същото.

Подсъдима: Разбирам обвинението, обвинена съм за престъпление, което съм извършила умишлено, признавам се за виновна и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласна съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК:

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

            Подсъдима: А.А.Х. – *** г. с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на *** г. в с. Т., обл. Ш., на ул. „***” № **, сама е осъществила неправомерно, присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Е.” АД гр. В., с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия -престъпление по чл.234в,ал.1 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимата на основание чл. 234в, ал.1 от НК във връзка с чл.55, ал.1 т.2 б Б от НК и на основание чл. 42а, ал.2 т.1 и 2 от НК  ще изтърпи наказание  Пробация”, със следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от ** / десет/ месеца.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от **/десет/ месеца.

            На основание чл. 55 ал. 3 от НК не се налага наказанието „ГЛОБА”.

            На основание чл. 53, ал. 1 от НК - Вещественото доказателство – електрически проводник 22см, сечение 2,5 кв.мм / бял цвят/ – да се  отнеме в полза на държавата и да се унищожи.

 

            Подсъдимата се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 92,40 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

           

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

            /Адв. Т.М./                                        / Анри Миленов/

 

ПОДСЪДИМА:                                                       

            /А.А.Х./                     

 

            Подсъдима: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запозната съм с настоящето споразумение, съгласна съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМА:

            / А.А.Х./

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимата  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Анри Миленов и защитника на подсъдимата - адв. Т.М. от ШАК, по силата на което подсъдимата А.А.Х. – ***г. с ЕГН **********, сама е осъществила неправомерно, присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Е.” АД гр. В., с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия -престъпление по чл.234в,ал.1 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимата на основание чл. 234в, ал.1 от НК във връзка с чл.55, ал.1 т.2 б Б от НК и на основание чл. 42а, ал.2 т.1 и 2 от НК  ще изтърпи наказание  Пробация”, със следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от ** / десет/ месеца.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от **/десет/ месеца.

            На основание чл. 55 ал. 3 от НК не се налага наказанието „ГЛОБА”.

            На основание чл. 53, ал. 1 от НК - Вещественото доказателство – електрически проводник 22см, сечение 2,5 кв.мм / бял цвят/ – да се  отнеме в полза на държавата и да се унищожи.

 

            Подсъдимата се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 92,40 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД  № 5/2016г. по описа на РС Н..

           

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

Заседанието завърши в **,15 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :