П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 08.01.2016 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 08.01.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                          

При участието на секретар В.В. и прокурора АНРИ МИЛЕНОВ

сложи за разглеждане НОХД     11  по описа за 2016  год., докладвано от съдия РАДЕВА

На поименно повикване в  14,45  часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. С. Т. от ШАК, редовно упълномощен от него.

РП ред. призована, явява се прокурор Миленов

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. Т.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

Б.М.Б. – ЕГН **********,    

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение досежно направените разноски в досъдебното производство.

Прокурор – Моля да се впише 140 лв. ще бъдат заплатени от подсъдимия.

Адв. Т. – Нека разноските от 140 лв., направени в досъдебното производство да се възложат на подсъдимия по настоящото дело.

Подсъдим – Съгласен съм.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 08.01.2016 г. между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. С.Т. от ШАК, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Б.М.Б. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че *** г., около *** часа в гр. Н., обл. Ш., в района на бензиностанция “***”, в съучастие като съизвършител с Т.И.М., с ЕГН **********, умишлено причинил лека телесна повреда /временно разстройство на здравето, неопасно за живота” на Д.З.Л., с ЕГН **********, като деянието е извършено по хулигански подбуди - престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, алт. 1-ва от НК, във вр. с чл. 130, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 131, ал. 1, т. 12, алт. 1-ва от НК, във вр. с чл. 130, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК, във вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК ще изтърпи наказание пробация, със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 8 /осем/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца;

- Безвъзмезден труд в полза на обществото от 100 /сто/ часа за срок от една година.

 

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 140 /сто и четиридесет/ лева, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

        

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. С.Т. от ШАК, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Б.М.Б. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че *** г., около *** часа в гр. Н., обл. Ш., в района на бензиностанция “***”, в съучастие като съизвършител с Т.И.М., с ЕГН **********, умишлено причинил лека телесна повреда /временно разстройство на здравето, неопасно за живота” на Д.З.Л., с ЕГН **********, като деянието е извършено по хулигански подбуди - престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, алт. 1-ва от НК, във вр. с чл. 130, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 131, ал. 1, т. 12, алт. 1-ва от НК, във вр. с чл. 130, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК, във вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК ще изтърпи наказание пробация, със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 8 /осем/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца;

- Безвъзмезден труд в полза на обществото от 100 /сто/ часа за срок от една година.

 

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 140 /сто и четиридесет/ лева, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

        

Съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРЕКРАТЯВА частично наказателното производство по досъдебно производство №          228/2015 г. по описа на РУ на МВР Н. досежно подсъдимия Б.М.Б. с ЕГН **********.

         По отношение на обвиняемия Т.И.М. наказателното производство следва да продължи, като ДП № 228/2015 г. по описа на РУ на МВР Н., се изпрати на Районна прокуратура гр. Н..

        

 

 

         Съдът на основание чл. 382, ал. 10 от НПК

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

        

Да се уведоми пострадалото лице Д.З.Л., с ЕГН **********,***, за сключеното споразумение, като му се укаже, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред граждански съд.  

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Заседанието завърши в            15  часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :