П Р О Т О К О Л

гр. Н., 27.01.2016 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 27.01.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                          

При участието на секретар В.В.  и прокурора АНРИ МИЛЕНОВ

сложи за разглеждане НОХД   45  по описа за   2016  год., докладвано от съдия РАДЕВА

На поименно повикване в  13,30   часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. Д.М., редовно упълномощен от него.

РП ред. призована, явява се прокурор Миленов.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и                                           О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия:

А.Б.А. – ЕГН **********,

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите. Искам да обърна внимание, че в диспозитивната част на споразумението е допусната грешка касателно името на подсъдимия, да се счита, че споразумението е сключено относно лицето А.Б.А., с посочено ЕГН.

Адв. М. – Действително, допусната е техническа грешка, неправилно е изписано името С.С.Р., останало е от предишно споразумение. В случая споразумението касае лицето А.Б.А.. Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 27.01.2016 г. между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Д.М. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият А.Б.А. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** г., около *** часа, в гр. Н., обл. Ш., по ул. „***”, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***” с регистрационен № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда /всъщност 1,52 на хиляда/, установено по надлежния ред – Наредба № 30 на МВР, МП и МЗ от 27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, с техническо средство Акотест Дрегер 7510 с № ARDN 0038 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват така наложеното на подсъдимия наказание лишаване от свобода да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

Страните се съгласяват на основание чл. 343г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ НА МПС ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА.         

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.

         На основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС със ЗППАМ № 16-0307-000012/18.01.2016 г., считано от *** г. 

                  

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Д.М. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият А.Б.А. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** г., около *** часа, в гр. Н., обл. Ш., по ул. „***”, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***” с регистрационен № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда /всъщност 1,52 на хиляда/, установено по надлежния ред – Наредба № 30 на МВР, МП и МЗ от 27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, с техническо средство Акотест Дрегер 7510 с № ARDN 0038 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват така наложеното на подсъдимия наказание лишаване от свобода да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

Страните се съгласяват на основание чл. 343г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ НА МПС ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА.         

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.

         На основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС със ЗППАМ № 16-0307-000012/18.01.2016 г., считано от *** г. 

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по бързо производство № 28/2016 г. по описа на РУ на МВР Н..

        

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Заседанието завърши в           13,45  часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :