П Р О Т О К О Л

гр. Нови пазар,  15.02.2016 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание на

                        15.02.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.С.   и прокурора Красимира Жекова, 

сложи за разглеждане НОХД № 72 по описа за 2016 год., докладвано от съдия  Радева.

На поименно повикване в 11,00 часа се явиха:

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. Т.М. от ШАК, определена за служебен защитник от Досъдебното производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Красимира Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. Т. М.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимият, както следва:

Подсъдим: Р.А.А. с ЕГН **********, 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласна съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК.

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

            Подсъдим: Р.А.А. с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** г. в с. В., обл. Ш., ул. “***”№ *, сам е осъществил неправомерно, присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Енерго- Про Мрежи” АД гр. В., с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия -престъпление по чл.234-в, ал.1 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимия на основание чл. 234 в, ал.1 от НК, и във връзка с чл. 54 от НК  ще изтърпи наказание  „Лишаване от свобода” ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага с изпитателен СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

            На основание чл. 55 ал. 3 от НК не се налага наказанието „ГЛОБА”.

            На основание чл. 53, ал. 1 от НК - Вещественото доказателство – 1  брой едножилен проводник с бяло изолационно гумирано покритие със сечение 1,5 кв.- мм и обща дължина 65 см – да се  отнеме в полза на държавата и да се унищожи.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 101,60 лв по сметка на  ОД на МВР гр. Ш..

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

            /Адв. Т.М./                                        / Красимира Жекова/

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

            / Р.А.А. /                    

 

            Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

            / Р.А.А./

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът:

О П Р Е Д Е Л И :

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Красимира Жекова и защитника на подсъдимата адв. Т.М. от ШАК, по силата на което подсъдимия Р.А.А. с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на ***г. в с. В., обл. Ш., ул. “***”№ ***, сам е осъществил неправомерно, присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Енерго- Про Мрежи” АД гр. В., с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия -престъпление по чл.234-в, ал.1 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимия на основание чл. 234 в, ал.1 от НК, и във връзка с чл. 54 от НК  ще изтърпи наказание  „Лишаване от свобода” ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага с изпитателен СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

            На основание чл. 55 ал. 3 от НК не се налага наказанието „ГЛОБА”.

            На основание чл. 53, ал. 1 от НК - Вещественото доказателство – 1  брой едножилен проводник с бяло изолационно гумирано покритие със сечение 1,5 кв.- мм и обща дължина 65 см – да се  отнеме в полза на държавата и да се унищожи.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 101,60 лв по сметка на  ОД на МВР гр. Ш..

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по дознание  № 29/2016г. по описа на РУ К..

           

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

Заседанието завърши в 11,15 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :