П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 18.02.2016 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 18.02.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                          

При участието на секретар В.В. и прокурора МИЛЕН ГЛУШКОВ

сложи за разглеждане НОХД  № 81  по описа за   2016  год., докладвано от съдия МАРКОВА

На поименно повикване в   9,45   часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. Н.И., назначена за служебен защитник от досъдебно производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Глушков.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. И.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

А.И.И. – роден на *** ***,

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 18.02.2016 г. между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Н.И. от ШАК, действаща като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият А.И.И. – роден на *** ***, Е ВИНОВЕН в това, че на *** г., около *** часа, в с. П., обл. Ш., по ул. „***”, до дом № *, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка и модел „***” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над. 0,5 на хиляда /конкретно 2,02 промила/, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 8 от 15.01.2016 г. на сектор НТЛ при ОД на МВР гр. Т., след като е бил осъден с влязла в сила присъда № 28 от 25.03.2014 г. по НОХД № 157/2014 г. по описа на Районен съд Н., ВЗС на 10.04.2014 г. за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК - престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 7 /СЕДЕМ/ МЕСЕЦА.

Страните се съгласяват на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание, да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл. 343г от НК страните се съгласяват, че подсъдимият ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспадне времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред със заповед № 16-0280-000007/*** г. на Началника на РУ на МВР К., считано от *** г.  

 

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 30 лева /тридесет лева/, платими по сметка на ОД на МВР гр. Т..

        

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Н.И. от ШАК, действаща като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият А.И.И. – роден на *** ***, , Е ВИНОВЕН в това, че на *** г., около *** часа, в с. П., обл. Ш., по ул. „***”, до дом № ***, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка и модел „***” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над. 0,5 на хиляда /конкретно 2,02 промила/, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 8 от 15.01.2016 г. на сектор НТЛ при ОД на МВР гр. Т., след като е бил осъден с влязла в сила присъда № 28 от 25.03.2014 г. по НОХД № 157/2014 г. по описа на Районен съд Н., ВЗС на 10.04.2014 г. за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК - престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 7 /СЕДЕМ/ МЕСЕЦА.

Страните се съгласяват на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание, да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл. 343г от НК страните се съгласяват, че подсъдимият ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспадне времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред със заповед № 16-0280-000007/*** г. на Началника на РУ на МВР К., считано от *** г.  

 

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 30 лева /тридесет лева/, платими по сметка на ОД на МВР гр. Т..

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство №  16/2016 г. по описа на РУ на МВР К..

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Заседанието завърши в           9,55   часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :