П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 25.03.2016 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание на

                        25.03.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.С. и прокурора Красимира Жекова,  сложи за разглеждане НОХД №159 по описа за 2016 год., докладвано от съдия Маркова.

На поименно повикване в 10,00 часа се явиха:

РП ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. Д. М., упълномощен редовно.           

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия, както следва:

Подсъдим: В.И.В. – ЕГН

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Подсъдим – Зная си правата, зная последиците от споразумението.  

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение, а именно указва на страните да посочат състава на престъплението, което са счели, че е осъществено, тъй като в споразумението е посочено само основанието, на което се налага наказанието. Също така да уточнят разноски в какъв размер ще плати подсъдимият и по каква причина приемат, че е в случая е налице солидарна отговорност за разноски.

Прокурор – Да действително не сме го написали, но посочвам, че подсъдимия е осъществил състава на престъплението по чл. 195, ал.1, т. 4 пр. 1-во и 2-ро и т. 7 от НК във вр. чл.194 ал.1 от НК във вр. с чл.20 ал.2 и чл. 26 ал.1 от НК. За разноските подсъдимия ще заплати половината от разноските в размер на 40 лева.

Адв. М. – Да, това е състава на престъплението. Разноските са в размер на 40 лева.

Подсъдим : Разбрах какво се добавя в споразумението, разбрах и за разноските.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, а именно, че има последици на влязла в сила присъда и определението не подлежи на обжалване, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните окончателно споразумение, както следва:

Подсъдимият:В.И.В. –ЕГН**********, Е ВИНОВЕН в това, че за периода от 02.09.2014г. до 08.09.2014г. в с. В., обл. Ш., с. Х., обл. Ш. и в гр. Н., обл. Ш., в условията на повторност, като случаят е немаловажен, при условията на продължавано престъпление, в съучастие, като съизвършител с Д.В.Д. с ЕГН **********, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил „***”*** с рег. № *** и чрез използване на технически средства /гаечен ключ при деянието извършено в с. Х. и макетно ножче при деянието извършено в гр. Н./ е отнел чужди движими вещи, както следва:

            За деянието извършено в с. В., обл. Ш.:

            - 1 брой акумулаторна батерия „*** с фабричен номер № *** на стойност 320 лева.

             - 1 брой акумулаторна батерия, с фабричен номер „*** на стойност 300 лева - обща стойност 620 лева от владението на А.Х.А..

            За деянието извършено в с. Х., обл.Ш..

            - 1 брой акумулаторна батерия „*** с фабричен № *** на стойност 120 лева.

              - 1 брой автомобилен крик с фабричен № *** на стойност 12 лева.

              - 1 брой автоаптечка с № *** на стойност 14 лева

               - 1 брой светлоотразителен триъгълник „***” с щампа „***” на стойност 8 лева.

              - 20 кг. сух чесън на стойност 60 лева, на обща стойност 214 лева от владението на собственика им Р.К.Х.

             За деянието извършено в гр. Н., обл. Ш.:

            - 120 литра дизелово гориво на стойност 306 лева, собственост на „***” ЕАД гр. Т. от владението на Р. И. Р.,

            всичко на обща стойност 1140 лева без съгласието на собствениците или владелците на вещите и с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.195, ал.1, т.4 пр.1-во и пр. 2–ро и т.7 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.2 и с чл.26, ал.1 от НК.

            Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.195, ал.1 т.4, пр. 1-во и пр. 2-ро и т.7  от НК във връзка с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.2 и с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1 т.1 от НК ще изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА, което наказание да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от ЗАКРИТ ТИП или затвор при първоначален СТРОГ режим. 

            Страните се съгласяват, че подсъдимият ще заплати от направените по делото разноски в размер на 80 /осемдесет/ лв. частта от 40 /четиридесет/ лева по сметка на ОД на МВР гр. Ш., а останалата част от 40 /четиридесет/ лева ще бъдат заплатени от Д.В.Д..

           

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:                                    

            /Адв. Д.М./                                        / Красимира Жекова/

 

ПОДСЪДИМ:

/В.И.В./                                                         

                                  

           

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство частично прекратено, само в частта водено срещу подсъдимия.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Красимира Жекова и защитника на подсъдимия адв. Д.М. от ШАК, по силата на което подсъдимият В.И.В. –ЕГН**********, Е ВИНОВЕН в това, че за периода от 02.09.2014г. до 08.09.2014г. в с. В., обл. Ш., с. Х., обл. Ш. и в гр. Н., обл. Ш., в условията на повторност, като случаят е немаловажен, при условията на продължавано престъпление, в съучастие, като съизвършител с Д.В.Д. с ЕГН **********, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил „***”*** с рег. № *** и чрез използване на технически средства /гаечен ключ при деянието извършено в с. Х. и макетно ножче при деянието извършено в гр. Н./ е отнел чужди движими вещи, както следва:

            За деянието извършено в с. В., обл. Ш.:

            - 1 брой акумулаторна батерия „*** с фабричен номер № *** на стойност 320 лева.

             - 1 брой акумулаторна батерия, с фабричен номер „*** на стойност 300 лева - обща стойност 620 лева от владението на А.Х.А..

            За деянието извършено в с. Х., обл.Ш..

            - 1 брой акумулаторна батерия „*** с фабричен № *** на стойност 120 лева.

              - 1 брой автомобилен крик с фабричен № *** на стойност 12 лева.

              - 1 брой автоаптечка с № *** на стойност 14 лева

               - 1 брой светлоотразителен триъгълник „***” с щампа „***” на стойност 8 лева.

              - 20 кг. сух чесън на стойност 60 лева, на обща стойност 214 лева от владението на собственика им Р.К.Х.

             За деянието извършено в гр. Н., обл. Ш.:

            - 120 литра дизелово гориво на стойност 306 лева, собственост на „***” ЕАД гр. Т. от владението на Р. И. Р.,

            всичко на обща стойност 1140 лева без съгласието на собствениците или владелците на вещите и с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.195, ал.1, т.4 пр.1-во и пр. 2–ро и т.7 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.2 и с чл.26, ал.1 от НК.

            Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.195, ал.1 т.4, пр. 1-во и пр. 2-ро и т.7  от НК във връзка с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.2 и с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1 т.1 от НК ще изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА, което наказание да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от ЗАКРИТ ТИП или затвор при първоначален СТРОГ режим. 

            Страните се съгласяват, че подсъдимият ще заплати от направените по делото разноски в размер на 80 /осемдесет/ лв. частта от 40 /четиридесет/ лева по сметка на ОД на МВР гр. Ш., а останалата част от 40 /четиридесет/ лева ще бъдат заплатени от Д.В.Д..

 

 

            ПРЕКРАТЯВА ЧАСТИЧНО наказателното производство по дознание №180/2014 г. по описа на РУ К., само в частта му водено срещу подсъдимия В.И.В..

                                                          

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

           

 

            Съдът констатира, че подсъдимия има друго осъждане – Присъда №18 по дело НОХД № 737/2011г. В.З.С на 14.03.2012г. с която е наложено наказание от 4 месеца лишаване от свобода, което на осн. чл.66, ал. 1 от НК е отложено с изпитателен срок от три години. Констатира се, че към момента на това деяние подсъдимия е бил непълнолетен. За това съдът следва да извърши справка относно осъждането и да насрочи отделно заседание за произнасяне относно необходимостта от прилагане на разпоредбата на чл. 68 ал. 1 или чл. 69 ал. 2 от НК по реда на чл. 306 ал1 т. 3 от НПК.

           

Заседанието завърши в 10,15 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :