П Р О Т О К О Л

 

гр. Н.,  25.03.2016 г.

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 25.03.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.П. и прокурора Красимира Жекова, сложи за разглеждане НОХД № 160 по описа за 2016 год., докладвано от съдия  РАДЕВА

На поименно повикване в  10.15 часа се явиха:

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с назначеният му в досъдебното производство служебен защитник адв. Т.В. от ШАК, който е редовно призован.

РП ред. призована, явява се прокурор Красимира Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. В. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и:

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия, както следва:

Подсъдим: Д.В.Д. – ЕГН Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.382 ал.1 във вр. с чл.381 и следващите от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

Адв. В. - Моля да одобрите споразумението.

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение, относно  настоящият адрес на подсъдимия, направените по делото разноски, както и относно наказанието на подсъдимия.

Прокурор – Да бъде извършена корекция по споразумението за плащане на разноските, където сме посочили че разноските в размер на 80лв. ще бъдат заплатени солидарно, израза солидарно, да се замени със съразмерно в размер на 40лв. По отношение на пробационната мярка Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа да се допълни в рамките на една календарна година. По чл.42, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от една година с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично. По чл.42, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година. По чл.42, ал.2, т.6 от НК – Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа в рамките на една година.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението с предложеното уточнение от прокуратурата.

Адв. В. - Моля да одобрите споразумението, с предложеното уточнение от прокуратурата.

Съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА изменение в представеното по делото споразумение относно направените по делото разноски, а именно, че разноските по делото ще бъдат заплатени съразмерно в размер на 40лв. от подсъдимия, както и по отношение на наказанието пробация което подсъдимият следва да изтърпи: По чл.42, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от една година с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично. По чл.42, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година. По чл.42, ал.2, т.6 от НК – Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа в рамките на една година.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК:

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 25.03.2016 г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Т.В. от ШАК, служебен защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Д.В.Д., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от 02.09.2014г. до 08.09.2014г. в с. В., обл. Ш., в с. Х., обл. Ш. и в гр. Н., обл. Ш., при условията на продължавано престъпление, в съучастие, като съизвършител с В.И.В., ЕГН **********, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил „*** с рег. № *** и чрез използване на техническо средство /гаечен ключ при деянието извършено в с. Ш. и макетно ножче при деянието извършено в гр. Н./ е отнел чужди движими вещи, както следва:

а/ при деянието извършено в с. В., обл. Ш. – 1бр. акумулаторна батерия „*** с фабричен № ***, на стойност 320.00лв. и 1бр. акумулаторна батерия, с фабричен номер  ***” на стойност 300.00лв., на обща стойност 620.00лв. от владението на собственика им А.Х.А.;

б/ при деянието извършено в с.Ш., обл. Ш. – 1бр. акумулаторна батерия “*** с фабричен № ***, на стойност 120.00лв.; 1бр. автомобилен крик с фабричен № *** на стойност 12.00лв.; 1бр. автоаптечка с фабричен № *** на стойност 14.00лв.; 1бр. светлоотразителен триъгълник “***” с щампа “***” на стойност 8.00лв.; 20кг. сух чесън на стойност 60.00лв., на обща стойност 214.00лв. от владението на собственика Р.К.Х.;

в/ при деянието извършено в гр. Н., обл. Ш. – 120 литра дизелово гориво на стойност 306.00лв., собственост на „***” ЕАД гр. Т., от владението на Р.И.Р., всичко на обща стойност 1140.00лв., без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд вещите са били върнати или заместени - престъпление по чл.197, т.3 във вр. чл.195, ал.1, т.4, пр.1-во и пр.2-ро, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 и с чл.26, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимия на основание чл.197, т.3 във вр. чл.195, ал.1, т.4, пр.1-во и пр.2-ро, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 и с чл.26, ал.1 от НК във връзка с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК във вр. с чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК ще изтърпи наказание  ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

            - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, ЗА СРОК ОТ 1 /ЕДНА/ ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, два пъти седмично;

            - Задължителни периодични срещи с пробационен служител ЗА СРОК ОТ 1 /ЕДНА/ ГОДИНА.

            - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа в рамките на една календарна година.

            Страните се съгласяват подсъдимият да заплати направените по делото разноски  съразмерно в размер на 40.00лв. /четиридесет лева/ вносими по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

           

СЛ.ЗАЩИТНИК:                                                     ПРОКУРОР:

                 /Адв. Т.В./                                                        /Красимира Жекова/

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                /Д.В.Д./                 

 

 

            Подсъдим - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

                /Д.В.Д./                 

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Красимира Жекова при НПРП и сл.защитник на подсъдимия - адв. Т.В. от ШАК, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият  Д.В.Д., с ЕГН  СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от 02.09.2014г. до 08.09.2014г. в с. В., обл. Ш., в с. Ш., обл. Ш. и в гр. Н., обл. Ш., при условията на продължавано престъпление, в съучастие, като съизвършител с В.И.В., ЕГН **********, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил „*** с рег. № *** и чрез използване на техническо средство /гаечен ключ при деянието извършено в с. Х. и макетно ножче при деянието извършено в гр. Н./ е отнел чужди движими вещи, както следва:

а/ при деянието извършено в с. В., обл. Ш. – 1бр. акумулаторна батерия „*** с фабричен № ***, на стойност 320.00лв. и 1бр. акумулаторна батерия, с фабричен номер  ***” на стойност 300.00лв., на обща стойност 620.00лв. от владението на собственика им А.Х.А.;

б/ при деянието извършено в с.Х., обл. Ш. – 1бр. акумулаторна батерия “*** с фабричен № ***, на стойност 120.00лв.; 1бр. автомобилен крик с фабричен № *** на стойност 12.00лв.; 1бр. автоаптечка с фабричен № *** на стойност 14.00лв.; 1бр. светлоотразителен триъгълник “***” с щампа “***” на стойност 8.00лв.; 20кг. сух чесън на стойност 60.00лв., на обща стойност 214.00лв. от владението на собственика Р.К.Х.;

в/ при деянието извършено в гр. Н., обл. Ш. – 120 литра дизелово гориво на стойност 306.00лв., собственост на „***” ЕАД гр. Т., от владението на Р.И.Р., всичко на обща стойност 1140.00лв., без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд вещите са били върнати или заместени - престъпление по чл.197, т.3 във вр. чл.195, ал.1, т.4, пр.1-во и пр.2-ро, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 и с чл.26, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимия на основание чл.197, т.3 във вр. чл.195, ал.1, т.4, пр.1-во и пр.2-ро, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 и с чл.26, ал.1 от НК във връзка с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК във вр. с чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК ще изтърпи наказание  ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

            - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, ЗА СРОК ОТ 1 /ЕДНА/ ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, два пъти седмично;

            - Задължителни периодични срещи с пробационен служител ЗА СРОК ОТ 1 /ЕДНА/ ГОДИНА.

            - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа в рамките на една календарна година.

            Страните се съгласяват подсъдимият да заплати направените по делото разноски  съразмерно в размер на 40.00лв. /четиридесет лева/ вносими по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

           

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП № 180/2014 г. по описа на РУ на МВР гр. К. и в останалата му част, а именно относно подсъдимия Д.В.Д., по повод на което е образувано НОХД № 160/2016 г. по описа на НПРС.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

Заседанието завърши в  10.30 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :