П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 01.04.2016 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

   на 01.04.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                                             

При участието на секретар Б.А. и прокурора АНРИ МИЛЕНОВ сложи за разглеждане НОХД № 176 по описа за 2016 год., докладвано от съдия МАРКОВА

 

На поименно повикване в 10.00 часа се явиха:

РП гр. Н., ред. призована, явява се прокурор Миленов.

Подсъдимият, редовно призован се явява лично и с адв. М.П., ред.упълномощен от досъдебното производство.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. П.  -  Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се гледа делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимият по лична карта, както следва:

В.П.П. –с ЕГН **********.

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения.

Прокурор - Нямам искания , възражения и  отводи.

Адв. П. -  Нямаме възражения и отводи.

Подсъдим – Нямам възражения и отводи.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. П.  - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

Прокурор – Моля в споразумението да бъде допусната корекция относно това, че в същото следва да се добави, че съставените от подсъдимия официални документи представляват нотариални удостоверявания, като по този начин е по-ясна формулировката в споразумението. Относно разноските моля да се допусне корекция в споразумението, че това е част от общите разноски, които следва да заплати подсъдимия.

Адв. П. – Съгласни сме да бъде допусната корекция в споразумението.

Подсъдим В.П. – Съгласен съм.

Съдът приема така извършените корекции, тъй като в случая не се касае за някакво изменение на обвинението, а за уточнение, тъй като е очевидно, че обвинението касае съставени официални документи – нотариални удостоверявания, в които са удостоверени неверни обстоятелства.

 

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимият: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим В.П. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият  В.П.П. –, с ЕГН ********** Е ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2014 г., при условията на продължавано престъпление в с. Д., обл. Ш., в качеството си на длъжностно лице – кмет на с. Д., обл. Ш., в кръга на службата си е съставил официални документи, в които е удостоверил неверни обстоятелства, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тези обстоятелства, както следва:

А/ нотариално удостоверяване в пълномощно с регистрационен номер №72 от 24.06.2014 г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в което е удостоверил невярно, че подписите за упълномощители са положени от М.М.А., ЕГН ********** и от Н.М.А., ЕГН **********;

Б/ нотариално удостоверяване в декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с регистрационен №73 от 24.06.2014 г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в която е удостоверил невярно, че подписът за “декларатор” е положен от М.М.А., ЕГН **********;

В/ нотариално удостоверяване в декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с регистрационен №75 от 24.06.2014 г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в която е удостоверил невярно, че подписът за “декларатор” е положен от Н.М.А., ЕГН **********;

Г/ нотариално удостоверяване в декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност с регистрационен  № 74 от 24.06.2014 г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в която е удостоверил невярно, че подписът за “декларатор” е положен от М.М.А., ЕГН **********;

Д/ нотариално удостоверяване в декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност с регистрационен  № 76 от 24.06.2014 г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в която е удостоверил невярно, че подписът за “декларатор” е положен от Н.М.А., ЕГН ********** - престъпление по чл.311, ал.1 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.311, ал.1 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ и 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

Подсъдимият се съгласява от направените по делото разноски в общ размер на 521,71 лв. да заплати сумата от 260,86  лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                          ПРОКУРОР:

                        /адв. М.П./

 

           

           

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        / В.П. /           

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Анри Миленов при РП гр. Н. и адв. М.П. от ШАК, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че  Подсъдимият  В.П.П. –, с ЕГН ********** Е ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2014 г., при условията на продължавано престъпление в с. Д., обл. Ш., в качеството си на длъжностно лице – кмет на с. Д., обл. Ш., в кръга на службата си е съставил официални документи, в които е удостоверил неверни обстоятелства, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тези обстоятелства, както следва:

А/ нотариално удостоверяване в пълномощно с регистрационен номер №72 от 24.06.2014 г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в което е удостоверил невярно, че подписите за упълномощители са положени от М.М.А., ЕГН ********** и от Н.М.А., ЕГН **********;

Б/ нотариално удостоверяване в декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с регистрационен №73 от 24.06.2014 г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в която е удостоверил невярно, че подписът за “декларатор” е положен от М.М.А., ЕГН **********;

В/ нотариално удостоверяване в декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с регистрационен №75 от 24.06.2014 г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в която е удостоверил невярно, че подписът за “декларатор” е положен от Н.М.А., ЕГН **********;

Г/ нотариално удостоверяване в декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност с регистрационен  № 74 от 24.06.2014 г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в която е удостоверил невярно, че подписът за “декларатор” е положен от М.М.А., ЕГН **********;

Д/ нотариално удостоверяване в декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност с регистрационен  № 76 от 24.06.2014 г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в която е удостоверил невярно, че подписът за “декларатор” е положен от Н.М.А., ЕГН ********** - престъпление по чл.311, ал.1 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.311, ал.1 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ и 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

Подсъдимият се съгласява от направените по делото разноски в общ размер на 521,71 лв. да заплати сумата от 260,86  лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

 

ПРЕКРАТЯВА частично наказателното производство по ДП №178/2015 г. по описа на РУ гр. Каолиново спрямо лицето В.П.П..

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

            ДП №178/2015 г. по описа на РУ гр. Каолиново да се приложи към НОХД №177/2016 г. по описа на РС Н..

                                              

Заседанието завърши в 10.15  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :