П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 01.04.2016 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

   на 01.04.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                                             

При участието на секретар Б.А. и прокурора АНРИ МИЛЕНОВ сложи за разглеждане НОХД № 177 по описа за 2016 год., докладвано от съдия МАРКОВА

 

На поименно повикване в 10.15 часа се явиха:

РП гр. Н., ред. призована, явява се прокурор Миленов.

Подсъдимият, редовно призован се явява лично и с адв. М.П., ред.упълномощен от досъдебното производство.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. П.  -  Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се гледа делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимият по лична карта, както следва:

А.И.А. –с ЕГН **********.

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения.

Прокурор - Нямам искания , възражения и  отводи.

Адв. П. -  Нямаме възражения и отводи.

Подсъдим – Нямам възражения и отводи.

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. П.  - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение относно размера на разноските.

Прокурор – Моля да се допусне корекция в споразумение относно размера на разноските, като подсъдимия ще заплати съответния размер от общия размер на разноските.

Адв. П. – Съгласни сме да бъде допусната корекция в споразумението.

Подсъдим А.А. – Съгласен съм.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимият: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим А.А. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият  А.И.А. –с ЕГН ********** Е ВИНОВЕН в това, че на 02.07.2014 г. в гр. Н., обл. Ш., пред нотариус П.А., вписан в регистъра на Нотариалната камара под №***, с район на действие – Районен съд Н., съзнателно се е ползвал от официални документи, в които са удостоверени неверни обстоятелства:

нотариални заверки на кмета на с. Д., обл. Ш. – В.П.П., ЕГН **********, последния в качеството си на длъжностно лице, изпълняващо нотариални функции в кръга на службата си е удостоверил неверни обстоятелства, а именно: че положените подписи  за упълномощители в “Пълномощно” с рег. 72 от 24.06.2014 г. по описа на нотариалната книга на Кметство – с. Д., обл. Ш. са на М.М.А., ЕГН ********** и Н.М.А., ЕГН **********; че положения подпис в декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с рег. №73 от 24.06.2014 г. по описа на  нотариалната книга на Кметство – с. Д., обл. Ш. е на М.М.А., ЕГН **********; че положения подпис в декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с рег. №75 от 24.06.2014 г. по описа на  нотариалната книга на Кметство – с. Д., обл. Ш. е на Н.М.А., ЕГН **********; че положения подпис в декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност с рег. № 74 от 24.06.2014 г. по описа на нотариалната книга на Кметство - с. Д., обл. Ш. е на М.М.А., ЕГН **********; че положения подпис в декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност с рег. № 76 от 24.06.2014 г. по описа на нотариалната книга на Кметство - с. Д., обл. Ш. е на Н.М.А., ЕГН **********, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тези обстоятелства, като за самото им съставяне не може да се търси наказателна отговорност от А.И.А. - престъпление по чл.316, във вр. с чл.311, ал.1 от НК. 

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.316, във вр. с чл.311, ал.1 от НК във вр. с чл.54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ и 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

Подсъдимият се съгласява от направените по делото разноски в общ размер на 521,71 лв. да заплати сумата от 260,85  лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /адв. М.П./

 

           

           

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        / А.А. /           

 

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Анри Миленов при РП гр. Н. и адв. М.П. от ШАК, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че  подсъдимият  А.И.А. –, с ЕГН ********** Е ВИНОВЕН в това, че на 02.07.2014 г. в гр. Н., обл. Ш., пред нотариус П.А., вписан в регистъра на Нотариалната камара под №***, с район на действие – Районен съд Н., съзнателно се е ползвал от официални документи, в които са удостоверени неверни обстоятелства:

нотариални заверки на кмета на с. Д., обл. Ш. – В.П.П., ЕГН **********, последния в качеството си на длъжностно лице, изпълняващо нотариални функции в кръга на службата си е удостоверил неверни обстоятелства, а именно: че положените подписи  за упълномощители в “Пълномощно” с рег. 72 от 24.06.2014 г. по описа на нотариалната книга на Кметство – с. Д., обл. Ш. са на М.М.А., ЕГН ********** и Н.М.А., ЕГН **********; че положения подпис в декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с рег. №73 от 24.06.2014 г. по описа на  нотариалната книга на Кметство – с. Д., обл. Ш. е на М.М.А., ЕГН **********; че положения подпис в декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с рег. №75 от 24.06.2014 г. по описа на  нотариалната книга на Кметство – с. Д., обл. Ш. е на Н.М.А., ЕГН **********; че положения подпис в декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност с рег. № 74 от 24.06.2014 г. по описа на нотариалната книга на Кметство - с. Д., обл. Ш. е на М.М.А., ЕГН **********; че положения подпис в декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност с рег. № 76 от 24.06.2014 г. по описа на нотариалната книга на Кметство - с. Д., обл. Ш. е на Н.М.А., ЕГН **********, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тези обстоятелства, като за самото им съставяне не може да се търси наказателна отговорност от А.И.А. - престъпление по чл.316, във вр. с чл.311, ал.1 от НК. 

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.316, във вр. с чл.311, ал.1 от НК във вр. с чл.54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ и 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

Подсъдимият се съгласява от направените по делото разноски в общ размер на 521,71 лв. да заплати сумата от 260,85  лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП №178/2015 г. по описа на РУ гр. К..

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

                                              

Заседанието завърши в 10.30  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :