П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 27.04.2016 г.

 

Районен съд  Н. в публичното си съдебно заседание

на 27.04.2016 година , в състав :

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

                                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.Т.Н.

                                                                                   2.Д.С.

 

При участието на секретар Д.П. и в присъствието на прокурора Анри Миленов, сложи за разглеждане НОХД № 180 по описа за 2016 год., докладвано от съдия  МАРКОВА.

            На поименно повикване в 11.20 часа се явиха :

РП редовно призована, явява се прокурор  Анри Миленов.

Подсъдимият А.М.А., редовно призован, явява се лично, доведен от органите на ОЗ “О.” гр. Ш., приведен от З. гр. Л. и с назначеният му в ДП служебен защитник адв. Ц. К. от ШАК, която е редовно призована.

Пострадал А.С.А., редовно призован, явява се.

Пострадал С.Т.А., редовно призована, явява се.

Свидетел Р.Х.А., редовно призована, не се явява.

Свидетел Б.Т.А., редовно призован, не се явява.

Свидетел Д.Х.Д., редовно призован, явява се.

Свидетел А.Й.А., редовно призован, явява се.

Свидетел А.И.Я., редовно призован, явява се лично, доведен от органите на ОЗ “О.” гр. Ш., приведен от З. гр.Л..

Вещо лице М. Б. М., редовно призован, явява се.

Вещо лице И.Ж.Х., редовно призован, явява се.

 

            Съдът дава възможност на страните да изразят становище относно разглеждане на делото в настоящето съдебно заседание.

Прокурор - Да се даде ход на делото. Няма процесуални пречки за разглеждането му. В последния момент подписахме и представяме пред вас споразумение за приключване на производството по реда на чл.384 от НПК.

Адв. К. -  Да се даде ход на делото. Поддържам становището на прокуратурата. Действително в последния момент сключихме споразумение и поради тази причина се забавихме.

Подсъдим -  Да се гледа делото. Сключил съм споразумение с прокуратурата. Доброволно го подписах. Моля да одобрите Споразумението.

Пострадал А.А. – Възстановени са ни щетите. Нямаме претенции към подсъдимия.

Пострадал С.А. – Възстановени са ни щетите. Нямаме претенции към подсъдимия.

            Съдът, като съобрази становищата на страните намира, че няма пречка да се открие производство по откриване на така сключеното споразумение. Съдът намира, че свидетелите и вещите лица следва да бъдат освободени от съдебната зала. Поради което

О П Р Е Д Е Л И :

   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            Съдът снема самоличността на подсъдимия , както следва:

            Подсъдим А.М.А. –  Прокурор – Желая подсъдимия да даде кратки обяснения.

Подсъдим – Искам да кажа, че предишната ми присъда привършва на *** година.

            Прокурор – Изготвеното споразумение го намираме за законосъобразно, имали сме предвид съдействието на А. при разследването, неговото изразено съжаление за извършеното от него. Щетата е възстановена изцяло и моля да одобрите споразумението.

            Адв. К. – Действително с прокуратурата сме изготвили споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 от НПК, което моля да одобрите. Сметнали сме за правилно приложеното на дееца наказание, а  с оглед щетите и възстановяването им и ниския размер, считаме, че това наказание за деянието е съразмерно поради което считаме, че същото следва да бъде одобрено.

            Подсъдим – Моля да одобрите споразумението.            

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Поддържам изготвеното споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

Адв. К. -  Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, намира че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението. Съдът констатира и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Ето защо на основание чл.382 ал.1 от НПК, съдът

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ОТКРИВА производство по произнасяне по сключеното споразумение между страните.

Съдът освобождава свидетелите и вещите лица от залата.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съглА.ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съглА.съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, с което страните приемат, че подсъдимият А.М.А. – Е ВИНОВЕН в това, че в това, че на неустановени с точност дати, в периода от *** г. до *** г. включително/, при условията на продължавано престъпление  и на опА. рецидив, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, в гр. Н., обл. Ш. е направил опит – при първото деяние, да отнеме чужди движими вещи – газов туристически котлон и тостер, марка „***” от владението на А.С.А. и С.Т.А.,***, без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като изпълнителното деяние е останало недовършено, поради независещи от волята на извършителя причини, които вещи са собственост на горните две лица и са на обща стойност 45,97 лв. и при второто деяние е отнел чужди движими вещи – детско колело, марка „***”, вибрационна машина за шкурене /шлайфане/, марка „***” и настолна бор-машина от владението на А.С.А. и С.Т.А., без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, собственост на горните две лица и на обща стойност 175,50 лв. - престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.2, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 и във вр. с чл.29, ал.1, б.”А” и б.”Б” от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият за това деяние, на основание чл. чл. 196, ал.1, т.2, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.2, с чл.194, ал.1, с чл.26, ал.1 и с чл.29, ал.1, б.”А” и б.”Б” от НК във вр. с мл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание  лишаване от свобода ЗА СРОК ОТ 8/ОСЕМ/ МЕСЕЦА при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 273,00 лв. /двеста седемдесет и три лева/, платими по сметка на ОД  на МВР гр.Ш..

            Страните се съгласяват веществените доказателства по делото – един чифт маратонки бели, с надпис “***” – да бъдат върнати на собственика А. И.Я..

 

СЛ.ЗАЩИТНИК:                                                     ПРОКУРОР:

                        /Адв. К./                                                        /Анри Миленов/

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        /А.М.А./

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото НОХД № 180/2016 г. образувано въз основа на ДП №**/2015 г. по описа на РУ гр. Н. срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Анри Миленов при НПРП и защитника на подсъдимия адв. Ц.К. от ШАК, по силата на  което подсъдимият А.М.А. Е ВИНОВЕН в това, че в това, че на неустановени с точност дати, в периода от *** г. до *** г. включително/, при условията на продължавано престъпление  и на опА. рецидив, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, в гр. Н., обл. Ш. е направил опит – при първото деяние, да отнеме чужди движими вещи – газов туристически котлон и тостер, марка „***” от владението на А.С.А. и С.Т.А.,***, без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като изпълнителното деяние е останало недовършено, поради независещи от волята на извършителя причини, които вещи са собственост на горните две лица и са на обща стойност 45,97 лв. и при второто деяние е отнел чужди движими вещи – детско колело, марка „***”, вибрационна машина за шкурене /шлайфане/, марка „***” и настолна бор-машина от владението на А.С.А. и С.Т.А., без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, собственост на горните две лица и на обща стойност 175,50 лв. - престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.2, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 и във вр. с чл.29, ал.1, б.”А” и б.”Б” от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият за това деяние, на основание чл. чл. 196, ал.1, т.2, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.2, с чл.194, ал.1, с чл.26, ал.1 и с чл.29, ал.1, б.”А” и б.”Б” от НК във вр. с мл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание  лишаване от свобода ЗА СРОК ОТ 8/ОСЕМ/ МЕСЕЦА при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 273,00 лв. /двеста седемдесет и три лева/, платими по сметка на ОД  на МВР гр.Ш..

            Страните се съгласяват веществените доказателства по делото – един чифт маратонки бели, с надпис “***” – да бъдат върнати на собственика А. И.Я..

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 180/2016 г. образувано въз основа на ДП №**/2015 г. по описа на РУ гр. Н..

 

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                                                                                                                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                                          2.

 

 

            Заседанието завърши в 11.45 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

           

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :