П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 08.04.2016 г.

 

Районен съд  Н. в публичното си съдебно заседание

на 08.04.2016 година, в състав :

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

             При участието на секретар В.В. и в присъствието на прокурора АНРИ МИЛЕНОВ

сложи за разглеждане НОХД № 199  по описа за 2016 год., докладвано от съдия  МАРКОВА.

         На поименно повикване в  11.00 часа се явиха :

 

РП гр. Н., редовно призована, явява се прокурор  Анри Миленов.

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и със защитника си адв. Н.В. от ШАК, упълномощен редовно.

         Съдът дава възможност на страните да изразят становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.  

Адв. В. – Да се даде ход на делото.

Подсъдим  -  Да се гледа делото.

         Съдът като съобрази становищата на страните, намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И  :

     ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Съдът снема самоличността на подсъдимия, както следва:

         С.А.В.       

Прокурор – Представям споразумение, поддържам внесеното споразумение.

Адв. В. – Моля да одобрите сключеното с прокуратурата споразумение.  Моля да стартирате производство по одобряване на сключеното споразумение и прекратяване на производството на това основание.

Подсъдим – Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът, предвид изявлението на страните и като констатира, че страните са сключили споразумение и че подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, на основание чл.382 ал.1 от НПК, съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОТКРИВА производство по произнасяне по така сключеното споразумение между страните.

 

         На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът намира, че се налага да предложи на страните да обсъдят допълнение към споразумението, а именно, констатира, че със споразумението страните не са уредили въпроса с предвиденото за това престъпление наказание глоба.

Прокурор – Искам да отбележа, че глобата, която се предвижда на основание чл. 55,ал. 3от НК не е от 500- 1500 лв, а от 200 – 1000. Съгласили сме се да не се налага предвиденото наказание глоба.

Адв. В. – Поддържам изявлението на прокурора.

Подсъдим – Съгласен съм.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим – Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 08.04.2016 г. между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Н.В., действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият С.А.В. Е ВИНОВЕН В ТОВА, че на 27.03.2016 г., около 4,05 часа в гр. К., обл. Ш., е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „***” с държавен регистрационен № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, конкретно 1,61 промила, установено по надлежния ред с техническо средство „***”, с № *** – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, за горепосоченото деяние, на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК подсъдимият да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

Страните се съгласяват на основание чл.55, ал.3 от НК да НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно - ГЛОБА.

На основание чл. 343г във вр. чл. 37, АЛ. 1, т. 7 от НК страните се съгласяват, че подсъдимият ще изтърпи наказание лишаване от правоуправление на МПС за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                           ПРОКУРОР:

                    /адв. Н.В./                                     /Анри Миленов/            

 

 

ПОДСЪДИМ:                                         

                   /С.А.В./

        

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото НОХД № 199/2016 г. срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Н.В., действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият С.А.В  Е ВИНОВЕН В ТОВА, че на 27.03.2016 г., около 4,05 часа в гр. К., обл. Ш., е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „***” с държавен регистрационен № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, конкретно 1,61 промила, установено по надлежния ред с техническо средство „***”, с № *** – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, за горепосоченото деяние, на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК подсъдимият да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

Страните се съгласяват на основание чл.55, ал.3 от НК да НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно - ГЛОБА.

На основание чл. 343г във вр. чл. 37, АЛ. 1, т. 7 от НК страните се съгласяват, че подсъдимият ще изтърпи наказание лишаване от правоуправление на МПС за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

 

         ПРЕКРАТЯВА настоящото наказателно производство по НОХД № 199/2016 г. по описа на НПРС, образувано въз основа на БПП №129/2016 г. по описа на РУ МВР гр. Н..        

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                           

 

        

         Заседанието завърши в 11.15 часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

        

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :