П Р О Т О К О Л

гр. Н., 14.04. 2016 г.

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание на

                        14.04.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.С. и прокурора Анри Миленов, сложи за разглеждане НОХД № 218 по описа за 2016 год., докладвано от съдия Петина Николова.

На поименно повикване в 09,50 часа се явиха:

            За РП гр. Н., призовани редовно явява се прокурор Анри Миленов.

            Подсъдимият редовно призован, не се явява.

            Адв. Б.И. редовно призован, се явява.

            Адв. И. – Казаха ми, че е тръгнал към съда.

            Съдът оставя делото на второ четене.

            На поименно повикване в 11,00 часа се явиха:

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. Б.И., определен за служебен защитник от Досъдебното производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Анри Миленов.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. И.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия, както следва:

Подсъдим: С.А.К. –

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение,  за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, допуснали сме техническа грешка при отразяване на наказанието по споразумението.  Наказанието за което сме посочили по чл. 316 във вр. с чл. 308 ал2 от НК в действителност се отнася за престъплението по чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК и обратно.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: адв. И.- Да постигнали сме споразумение. Наистина сме допуснали техническа грешка, моля да приемете, че страните се споразумяват за деянието по чл. 316 във вр. с чл. 308 ал.2 от НК, подсъдимия да изтърпи наказание опредено при условията на чл. 55, ал. 1 т. 2 бук. Б а именно пробация с пробационни мерки: по чл. 42 а, ал2 , т1 от НК задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от шест месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично. По чл. 42а, ал2 т 2 от НК задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца. За престъплението по чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 страните се споразумяват подсъдимия да изтърпи наказание определено при условията на чл.55, ал. 1, т 1 от НК, а именно: Лишаване от свобода за срок от шест месеца, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК, изтърпяването на така определеното наказание, следва да бъде отложено с изпитателен срок от три години. На основание чл.55 ал. 3 от НК страните се споразумяват на подсъдимия да не налага кумулативно предвиденото наказание глоба.

Прокурор – Да така сме се разбрали, съгласен съм да бъде одоб*** при тези условия.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът предлага корекция в споразумението да бъде включено условие подсъдимия да заплати направените по делото разноски 176,25 лева.

Прокурор - Съгласни сме пропуснали сме го.

Адв. И. – Съгласни сме.

Подсъдим – Да съгласен съм, ще ги платя.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият: С.А.К., СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.12.2015г. в гр. Н., обл. Ш., съзнателно се ползвал пред П.З. – служител на РУ гр. Н. от неистински официален документ – свидетелство за управление на МПС № ***/05/2211, издадено от формално посочената дата 20.12.2014г. на което е било предадено вид, че е издадено на 20.12.2014г. от съответна служба на Р. П.- кметство П., на името на С.А.К., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316, предл.ІІ, във вр. с чл.308, ал.2 , във вр. с ал. 1 от НК.

На 18.12.2015г. около 17,00- часа в гр. Н., обл. Ш. по ул.”***” , управлявал МПС – лек автомобил „***” ***, с рег. № ***, без да притежава свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказаването му по административен ред за друго такова деяние/ с Наказателно постановление № 15-0307-000229/12.08.2015г. на началника на РУ гр. Н., обл. Ш., ВЗС на 08.10.2015г. – престъпление по чл. 343 в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимият ще изтърпи наказание за първото обвинение на основание чл. 316, предл.ІІ, във вр. с чл.308, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, във вр.с чл.55, ал.2, б „Б” от НК му се налага наказание „ Пробация” със следните пробационни мерки:

1. На основание чл. 42а, ал.2, т.1 от НК – Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице  два пъти седмично  ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА.

Страните се съгласяват, че на основание чл. 55, ал.3 от НК на подсъдимия да не се налага наказанието ГЛОБА предвидено за това наказание.

Страните се съгласят, че подсъдимият ще изтърпи по второто обвинение, на основание чл. 343В, ал.2 , във вр. с ал. 1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1 т.1 от НК му се налага наказание „ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК – отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 23 от НК, определя едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ – НАЙ ТЕЖКОТО от посочените по горе наказание, а именно: „Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК – ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от три години.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 176,25 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

ЗАЩИТНИК:                                                          ПРОКУРОР:

                        /Адв. Б. И./               

                                                                                                          / Анри Миленов/

ПОДСЪДИМ:                                                         

                                  

            /С.А.К./

 

            Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одоб***то споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

            / С.А.К./

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одоб***, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Анри Миленов и защитника на подсъдимия адв. Б.И., по силата на което подсъдимият С.А.К. СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.12.2015г. в гр. Н., обл. Ш., съзнателно се ползвал пред П.З. – служител на РУ гр. Н. от неистински официален документ – свидетелство за управление на МПС № ***/05/2211, издадено от формално посочената дата 20.12.2014г. на което е било предадено вид, че е издадено на 20.12.2014г. от съответна служба на Р. П.- кметство П., на името на С.А.К., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316, предл.ІІ, във вр. с чл.308, ал.2 , във вр. с ал. 1 от НК.

На 18.12.2015г. около 17,00- часа в гр. Н., обл. Ш. по ул.”***” , управлявал МПС – лек автомобил „***” ***, с рег. № ***, без да притежава свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказаването му по административен ред за друго такова деяние/ с Наказателно постановление № 15-0307-000229/12.08.2015г. на началника на РУ гр. Н., обл. Ш., ВЗС на 08.10.2015г. – престъпление по чл. 343 в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимият ще изтърпи наказание за първото обвинение на основание чл. 316, предл.ІІ, във вр. с чл.308, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, във вр.с чл.55, ал.2, б „Б” от НК му се налага наказание „ Пробация” със следните пробационни мерки:

1. На основание чл. 42а, ал.2, т.1 от НК – Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице  два пъти седмично  ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА.

Страните се съгласяват, че на основание чл. 55, ал.3 от НК на подсъдимия да не се налага наказанието ГЛОБА предвидено за това наказание.

Страните се съгласят, че подсъдимият ще изтърпи по второто обвинение, на основание чл. 343В, ал.2 , във вр. с ал. 1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1 т.1 от НК му се налага наказание „ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК – отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 23 от НК, определя едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ – НАЙ ТЕЖКОТО от посочените по горе наказание, а именно: „Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК – ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от три години.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 176,25 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по дознание  № 7/2016г.          по описа на РУ Н..

           

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието завърши в 11,10 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :